Fekete László főiskolai adjunktus:
Életmű zsidó imadallamokkal
Benedetto Marcello zsoltár parafrázisai

 

Elhangzott a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett rendezvénysorozata november 27-i konferenciáján, amely a diaszpóra zsidó zenéjével foglalkozott

A XVIII. századi Benedetto Marcello velencei  zeneszerző talán legkülönlegesebb műve  az Estro poetico armonico zsoltárparafrázis-sorozat: a zsidó vonatkozású zenetudomány számára megkerülhetetlen jelentőségű az a lejegyzett 11 zsinagógai intonáció, amit valószínűleg a velencei német ill. spanyol hagyományú zsinagógákban hallott.

Vajon mi indította a jelentős mestert hagyományos imadallamaink és egy kéziratban megtalált görög archaikus énekek világa felé, azt a komponistát, akiről Velence konzervatóriumát nevezték el, aki egy több mint ezeréves múltra visszatekintő művelt patrícius családba született, hozzá hasonló hírű komponista a testvére, nélkülöznie sohasem kellett, városvezetőségbeli tag, polai kormányzó és szépíró, sőt jogász is volt egyszemélyben?! Elemzői szerint minden zenei műfajban, amivel foglalkozott jelentőset alkotott.1

Fiatalkori tobzódás után fogott bele legnagyobb vállalkozásába az Estro poetico armonicoba.  50 zsoltár feldolgozására kapott a sorstól  lehetőséget.. A mintegy 8 kötetnyi sorozat teljességében tartalmazza a zsinagógákban gyűjtött dallamokat, de nemcsak tartalmazza, hanem a mű részévé is teszi! Perfekciójára mi sem jellemzőbb, mint az, hogy a héber szövegaláírásnak megfeleltetve változtatta meg a kotta írásirányát, azaz jobbról balra halad szöveg és dallam egyaránt. (Ma rosszabb a helyzet, mert a héber nyelvű kottakiadás ragaszkodik a balról jobbra olvasásképhez, miközben a kottakép alatt a szótagokat jobbról balra ellenirányúan lehet csak olvasni…) A tizenegyszer felcsendülő imaintonációk után az adott dallam motívumával indul a marcelloi folytatás. (lemezhallgatás)2

A tudományos igényességgel író zeneköltő összehasonlító zenetörténeti erényeket is csillogtató előszavában – miközben Bachra és a nagy antik gondolkodókra is hivatkozik3 - igen fontos és tanulságos szempontokról olvashatunk. A bibliai textus olaszra fordítása Girolamo Ascanio Giustiniani műve, aki a zsoltárszöveget tartózkodó mennyiségű ékítményekkel bővítette az érzékletesség érdekében. Ez a szövegtöbblet nem önkényből, hanem a leghitelesebb kommentárok alapján íródhatott csak: e szabad versformájú, kötetlen metrumú, rímeket kerülő versek a szentírási előadásmódra hivatkoznak. Megtudhatjuk, hogy célja volt a templomi zene stílushelyes megszólalásának a visszaállítása. Tudatosan kerülte a színpadias zenei és szövegkönyvi megoldásokat. Eszménye a szöveghez tartozó változatos és ünnepélyes stílusú, lényegtelen motívumokat mellőző, súlyossággal bíró, az antik szertartást idéző templomi éneklés volt: egy- maximum kétszólamú letét, hogy a közösség hozzákapcsolódhasson. Az érzelmeket és szenvedélyeket felkeltő egyszólamúság jelentőségében a zsidókra, a jeruzsálemi szentélybeli szertartásra, a föníciaiakra és görögökre, Platónra egyaránt hivatkozik. Megtudhatjuk tőle, hogy a XI. század előtt a még több különböző hang éneklése is azonos dallamot alkotott. A hangszerkíséret is ennek az azonosságnak jegyében szólt és csak ritkán tért el tőle, egy-egy hang erejéig mindössze. Véleménye szerint az extrém szélsőségű hangmagasság, az ellenpontozó többszólamúság inkább  lankasztóan hat a figyelemre, ami célját tévesztené a rítusban, ahol mindenki tevékeny jelenléte lenne az elvárt cél. A szoprán hangon való kiemelkedés helyett az altfekvés mindennapi emberhez közelebb álló hangi tartománya jut nagyobb szerephez. Nagyjelentőségűnek tartja az egyszerre megszólalás effektusát, ügyelve a szavak egyidejű kiejtésére, és egy-egy érzelmi motívumnak modus-ként való megszólalására. (vö. a nuszakhhal).

( a cappella éneklés: )4

Vizsgálódásunk középpontjában természetesen a gyűjtés áll. Bármennyire is az antikvitás zenei eszményében gondolkodik Marcello, bizonyára maga is észrevette, hogy választott imadallamaink korántsem sem olyan archaikusak, mint az a kor, aminek  szakrális zenei gyakorlata ideaként jelenik meg elképzelésében. (Néhány példa énekelve)

Megállapíthatjuk tehát, hogy az ő felfogásában a vallásos éneklés hangütése, használatának mikéntje a lényeges, röviden a templomi stílus. Figyelemre méltó megjegyzése, hogy az ún. hangszépség sem kap elsődleges szerepet elvárásában: a funkcionalitás, a mindenki éneklésének fontossága következtében a hallgatói szerep helyetti aktív részvételi jelentőség írja felül a hagyományos előadó és hallgatója bevett  szempontrendszerét. „… nem kell azt gondolnunk, hogy ha az egymástól elütő és fülsértő hangok, melyek durván rezegtetik meg a levegőt, nagymértékben keserítik is a hallásunkat, ne tudnának ugyanakkor gyönyörűséget is szerezni a fülnek, amikor tökéletesen szabályozottak és egybehangzóak.”

Eszmefuttatásában a kivonulásra és a tengeren való átkelés csodájára éneklés a zsidóknál egyazon dallamon történt, „Mózes nem egyedül, hanem Izrael fiaival együtt énekelt”. A többkórusos, 24 hangszeres szertartási zene Dávid és Salamon uralkodása alatt fejlődött ki.

A zsoltárok előadásáról való elvárásában pontos és önkényes díszítés nélküli játékot kér „abból a meggondolásból, hogy I-tennek énekelnek isteni dolgokról, melyeket a szép hang mesterfogásai helyett inkább az áhítatos és töredelmes szív bűnbánatával és szeretetével kell kifejezni.”

(a cappella éneklés:)5

Marcello következetes elképzeléséhez a hangszeres felrakás tekintetében is. Néhány hangszeres kísérettel ma szinte kizárólagosan korhű hangszereken szólalnak meg vonzó, és mégis szokatlan áriái, együttesei. Énekeseitől sokat követel - talán ellent is mondva az előszavában írtaknak. A koloratúrkészség még itt sem hiányozhat, nagy ámbitusú, váratlan oktávfeletti hangközei énekelését akár  "nyaktörőnek" is minősíthetjük. Az Estro poetico armonico egyik szólóbasszus zsoltára pl. C-f’ ambitusú ( két oktáv és egy tiszta kvárt terjedelmű). E bravúrosság inkább világi kantátáit jellemzik, de szokatlan és nagy hangközeiről magam is szereztem előadói tapasztalatot e mű kapcsán.

E számomra is különös feladat egyik kihívását a korhű A hang alapján való hangmagasság szerinti éneklés jelentette: a felkészülés elején még a régi zenében megszokott 415 Hz-s A hangolásban tanultam e rövid intonációkat, de a későbbiek során kiderült, hogy Velencében 440 Hz feletti hangolással is muzsikáltak. Ez kisszekunddal magasabban történő éneklést jelentett a felkészülés kezdetéhez képest. E kíséret nélküli megszólalások, mint egy antifonális quasi recitativo kerültek e motívumok alapján – mint már említettem - a kibontott folytatás elé. (Zenei példa: 118. zsoltár 21. mondata ; Cui l’empio)

Az Estro poetico armonico  fogadtatása Itálián kívül és belül egyaránt nagy lelkesedést váltott ki; az igen szigorú Mattheson valósággal áradozik a műről.  A  sikert  a mű több helyen való műsorra vétele követte. Egy-egy zsoltártéma motívuma idézésre talált Rossininél és Verdinél is, sőt Respighi még át is írta egyik kantátáját.

A historikus zene mai újravirágzása idején itthoni vonatkozásban a Cappella Savaria és az Affetti Musicali együttesek előadásait érdemes említeni: 1992-ben a Harmónia Mundi - Quintana közös gondozásában megjelent cd-lemezen kiemelkedő nemzetközi szólista gárda énekelt az előbbi együttes muzsikusainak közreműködésével, Németh Pál művészeti vezetésével. ( Zenei példa: A chiunge tal)

Összegezve: úgy tűnik, hogy a zeneszerző értelmezésével kiegészített marcelloi gyűjtés értékes pedagógiai segítséget kínál: a zene itt nem önmagában áll, hanem eszköz. Egybecseng a zsidó szellemű oktatás és imádkozás céljával: kifejlesztett képességeink, tudásunk az Ö.való közelségének keresését és dicsőítését szolgálják.

Zenei példák meghallgatása:

40. szám

41. szám

45. szám

47. szám


1 Malina János: Benedetto Marcello, compositore stravagante – Muzsika 1992. november 26.oldal
2 Marcello: XIV. és XVII. Zsoltár- Quintana-Harmonia Mundi 1992.: 40. szám: – E cantero le dodi
41.szám: gregorián intonáció – Magnificans salutes
3 Benedetto Marcello: Előszó az Estro poetico-armonico 1. kötetéhez ( Velence, 1724) – fordította: Lax Éva;
Muzsika 1992. november - 31-34.oldal
4 114.zsoltár 1-2 mondata; Má oz cur, chanukkai imaköltemény első versszaka
5 L’khá dodi szombatfogadó himnusz refrénmondata ; Sofét kol háárec ros há-sánái ima; Káddis ros há-sáná esti szertatás motívumával


2008.12.10.

Vissza