Információk felvételizőknek

Az intézmény elérhetősége:

1084 Budapest, Scheiber Sándor utca 2.
•  Postacím: 1428 Bp. Pf. 21
•  Telefon: (1) 317-2396/143
•  Fax: (1) 318-7049/136
•  Honlap: http://www.or-zse.hu
Email cím: tanulmanyihivatal@or-zse.hu vagy th@or-zse.hu

Felvételi időpontok

Választható szak Vizsgatárgy   Vizsga időpontja
felekezeti szociális munkás (nappali) felvételi elbeszélgetés   2020.06.22.
felekezeti szociális munkás (nappali) írásbeli vizsga   2020.06.22.
judaisztika felvételi elbeszélgetés   2020.06.23.
felekezeti szociális munkás (esti) felvételi elbeszélgetés   2020.06.22.
felekezeti szociális munkás (esti) írásbeli vizsga   2020.06.22.
egyházi/felekezeti közösségszervező felvételi elbeszélgetés   2020.06.24.
rabbi felvételi elbeszélgetés   2020.06.24.
rabbi írásbeli vizsga   2020.06.24.
zsidó kultúratörténet szóbeli alkalmassági vizsga   2020.06.25.

ALAP ÉS OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A hitéleti képzésekre az intézmény által kibocsátott egyedi jelentkezési lapot kell benyújtani.
A jelentkezéshez a kitöltött jelentkezési lapot, rövid önéletrajzot, 2 db igazolványképet, érettségi bizonyítványt, valamint a nyelvvizsga- bizonyítvány(ok) másolatát továbbá a felvételi eljárási díj befizetésének az igazolását (például az OR-ZSE által adott csekk befizetését igazoló szelvényt) kell benyújtani. Az eredeti érettségi bizonyítványt és nyelvvizsga-bizonyítványt a felvételi beszélgetésen kell bemutatni, miután írásban nyilatkozott annak eredetiségéről.
Az intézményi jelentkezési lap az egyetem honlapjáról (https://or-zse.hu/) tölthető le. Jelentkezési határidő: 2020. február 15.
Az esti (E) és levelező (L) munkarendű képzésben a hallgatók kötelező tanóráira (kontaktórák) a szorgalmi időszakban a hét egy vagy két munkanapján (hétfőtől-csütörtökig), egész nap, a fakultatív tárgyak esetében megbeszélés szerint a hét egyik munka napján kerül sor.
Az írásbeli és a felvételi elbeszélgetés követelményeire vonatkozóan információ közvetlenül az intézménytől kérhető.

 Figyelem: A képzésekre való jelentkezés az intézmény honlapjáról (https://or-zse.hu/) letölthető jelentkezési lapon történik. 

Egyházi/felekezeti közösségszervező (Levelező) önköltséges finanszírozási forma (75.000,- Ft/félév)

Az egyházi/felekezeti közösségszervező alapképzési szak célja olyan szakemberek képzése, akik a budapesti és a vidéki zsidó közösségek megfelelő kompetenciákkal rendelkező vezetői lehetnek, de megszerzett ismereteiket, képességeiket alkalmazhatják bármilyen közösség (civil, alapítványi, egyéb) vezetésében. Tanulmányaik során a hallgatók a zsidó vallás alapjainak megismerésén kívül alapvető pszichológiai, szociológiai, jogi, gazdasági, vezetési és pénzügyi ismeretekre tehetnek szert. A szakot megfelelő eredménnyel elvégzettek az Egyetem zsidó kultúratörténet mesterképzési szakán, valamint bármely más egyetem illeszkedő mesterképzési szakán folytathatják tanulmányaikat.
Felekezeti szociális munkás (Nappali) – állami ösztöndíjas finanszírozási forma
A felekezeti szociális munkás alapképzési szak célja olyan szakemberek  képzése, akik képesek a szociális munka ellátására, vagyis olyan szakmai tevékenységre, mely segíti, javítja, illetve helyreállítja az egyének, csoportok, és közösségek élet- és működőképességét, valamint hozzájárul a szükséges komplex feltételek megvalósításához. A szak képesítési követelményei tartalmazzák az általános szociális munkás alapképzési szak követelményeit is.
Az írásbeli vizsga:  a megadott témák közül 1 oldalas esszé írása.
Az írásbeli témái lehetnek:
·         Szociális kérdések a mai Magyarországon (pl.: hajléktalanság kérdése, fogyatékossággal élők kérdése…)
·         Zsidó vallás, történelem, kultúra (pl.: ünnepek, szokások…)
Az írásbeli külön felkészülést nem igényel, a vizsgázónak az általános tájékozottságát vizsgálja.

Felekezeti szociális munkás (Esti) – önköltséges finannszírozási forma (75.000,- Ft/félév)

A felekezeti szociális munkás alapképzési szak célja olyan szakemberek  képzése, akik képesek a szociális munka ellátására, vagyis olyan szakmai tevékenységre, mely segíti, javítja, illetve helyreállítja az egyének, csoportok, és közösségek élet- és működőképességét, valamint hozzájárul a szükséges komplex feltételek megvalósításához. A szak képesítési követelményei tartalmazzák az általános szociális munkás alapképzési szak követelményeit is.
Az írásbeli vizsga:  a megadott témák közül 1 oldalas esszé írása.
Az írásbeli témái lehetnek:
·         Szociális kérdések a mai Magyarországon (pl.: hajléktalanság kérdése, fogyatékossággal élők kérdése…)
·         Zsidó vallás, történelem, kultúra (pl.: ünnepek, szokások…)
Az írásbeli külön felkészülést nem igényel, a vizsgázónak az általános tájékozottságát vizsgálja.

Judaisztika (Nappali) – állami ösztöndíjas finanszírozási forma

A judaisztika alapképzési szak célja olyan szakemberek képzése, akik a judaisztikának, mint a zsidó műveltséggel, gondolkodásmóddal, vallással, történelemmel, irodalommal és nyelvekkel foglalkozó tudományágnak avatott művelőivé válnak; valamint a zsidó vallásról, filozófiáról, történelemről, irodalomról átfogó és alapos ismeretekkel rendelkeznek; továbbá megfelelő jártassággal és készséggel bírnak a modern és a bibliai héber nyelvekben.
A judaisztika alapképzési szakot elvégzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, és kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához a zsidó kultúratörténet, hebraisztika, vallástörténet vagy vallástudomány mesterképzési szakon (MA), azt követően pedig a doktori képzésben (PhD). Tanulmányaik sikeres befejezése és a záróvizsga után a hallgatók judaisztika alapszakos judaista (basic degree in Judaic Studies) diplomát (BA) kapnak a jogszabályoknak megfelelően.

Rabbi osztatlan (Nappali) – állami ösztöndíjas finanszírozási forma

Az osztatlan rabbi szak első évfolyamára olyan zsidó vallású, férfi jelentkező nyerhet felvételt, aki elkötelezett a zsidó hagyományos életorma, valamint az élethosszon keresztüli zsidó tanulás mellett, és akit a felvételi beszélgetésen a bizottság emberi, erkölcsi, intellektuális és pszichológiai szempontok alapján alkalmasnak vél arra, hogy
zsinagógai közösségben vezető pozíciót töltsön be és/vagy magas szinten foglalkozzon zsidó vallás- és hittudománnyal.
Elvárt tárgyi ismeretek:
·       Kötelező: Héber pontozott szöveg folyékony olvasása
Az alábbi könyvekből írott teszt:
·       A Tóra szövegének ismerete magyarul (Hertz biblia)
•  Hayim Halevy Donin: Zsidónak lenni c. könyve alapos ismerete
A rabbi  osztatlan képzésre csak zsidó vallású férfiakat vesznek fel. A szakra felvett hallgatók a zsidó vallás tudományainak elsajátítása mellett a humán és társadalomtudományok szinte minden ágában folytatnak tanulmányokat. Mesterszintű oklevelük kézhezvétele után közösségük vezetőjeként működhetnek.

Felvételi pontok számítása

Pontszámítás az OR-ZSE összes alapszakján és a rabbi osztatlan mesterképzési szakján (max 400+100 pont):
A judaisztika vagy történelem vagy magyar nyelv és irodalom tantárgyak közül a leginkább kedvező érettségi tárgy vizsgaeredményei százalékos teljesítményének ötszöröséből számítják a pontokat. A pontok száma egyenlő (mind közép-, mind emelt szinten) az érettségi vizsgán elért százalékos eredmény ötszörösével, de legfeljebb 400 ponttal.
A diplomával rendelkezők pontjainak száma automatikusan: 400 pont.
A 2005 előtt érettségizetteknél a tantárgyi vizsgák automatikusan középszintű érettségi vizsgának minősülnek. Az érdemjegyek az alábbi százalékos teljesítményeknek felelnek meg:
– jeles (5) = 100%
– jó (4) = 79%
– közepes (3) = 59%
– elégséges (2) = 39%.
Többletpontok: Emelt szintű, eredményes érettségi vizsgáért tantárgyanként 50 többletpontot; B2 (vagy középfokú C típusú) államilag elismert nyelvvizsgáért 28 többletpontot; C1 (vagy felsőfokú C típusú) államilag elismert nyelvvizsgáért 40 többletpontot, “esélyegyenlőség” (hátrányos helyzet, fogyatékosság, gyermekgondozási) jogcímen 40-40 többletpontot kaphat a felvételiző.
Felvételi minimum: Csak az a jelentkező vehető fel, aki – az emelt szintű érettségi után, a nyelvvizsga után és az “esélyegyenlőség”-i többletpontjaival együtt – eléri a jogszabályban is meghatározott 280 pontot.

Egyházi/felekezeti közösségszervező (Levelező)

Pontszámítás (max 400+100 pont):
A judaisztika vagy történelem vagy magyar nyelv és irodalom tantárgyak közül a leginkább kedvező érettségi tárgy vizsgaeredményei százalékos teljesítményének ötszöröséből számítjuk a pontokat. A pontok száma egyenlő (mind közép-, mind emelt szinten) az érettségi vizsgán elért százalékos eredmény ötszörösével, de legfeljebb 400 ponttal.
A diplomával rendelkezők pontjainak száma automatikusan: 400 pont.
A 2005 előtt érettségizetteknél a tantárgyi vizsgák automatikusan középszintű érettségi vizsgának minősülnek. Az érdemjegyek az alábbi százalékos teljesítményeknek felelnek meg:
– jeles (5) = 100%
– jó (4) = 79%
– közepes (3) = 59%
– elégséges (2) = 39%.
Többletpontok: Emelt szintű, eredményes érettségi vizsgáért tantárgyanként 50 többletpontot; B2 (vagy középfokú C típusú) államilag elismert nyelvvizsgáért 28 többletpontot; C1 (vagy felsőfokú C típusú) államilag elismert nyelvvizsgáért 40 többletpontot, “esélyegyenlőség” (hátrányos helyzet, fogyatékosság, gyermekgondozási) jogcímen 40-40 többletpontot kaphat a felvételiző.
Felvételi minimum: Csak az a jelentkező vehető fel, aki – az emelt szintű érettségi után, a nyelvvizsga után és az “esélyegyenlőség”-i többletpontjaival együtt – eléri a jogszabályban is meghatározott 280 pontot.

Felekezeti szociális munkás (Nappali)

Pontszámítás (max 400+100 pont):
A judaisztika vagy történelem vagy magyar nyelv és irodalom tantárgyak közül a leginkább kedvező érettségi tárgy vizsgaeredményei százalékos teljesítményének ötszöröséből számítjuk a pontokat. A pontok száma egyenlő (mind közép-, mind emelt szinten) az érettségi vizsgán elért százalékos eredmény ötszörösével, de legfeljebb 400 ponttal.
A diplomával rendelkezők pontjainak száma automatikusan: 400 pont.
A 2005 előtt érettségizetteknél a tantárgyi vizsgák automatikusan középszintű érettségi vizsgának minősülnek. Az érdemjegyek az alábbi százalékos teljesítményeknek felelnek meg:
– jeles (5) = 100%
– jó (4) = 79%
– közepes (3) = 59%
– elégséges (2) = 39%.
Többletpontok: Emelt szintű, eredményes érettségi vizsgáért tantárgyanként 50 többletpontot; B2 (vagy középfokú C típusú) államilag elismert nyelvvizsgáért 28 többletpontot; C1 (vagy felsőfokú C típusú) államilag elismert nyelvvizsgáért 40 többletpontot, “esélyegyenlőség” (hátrányos helyzet, fogyatékosság, gyermekgondozási) jogcímen 40-40 többletpontot kaphat a felvételiző.
Felvételi minimum: Csak az a jelentkező vehető fel, aki – az emelt szintű érettségi után, a nyelvvizsga után és az “esélyegyenlőség”-i többletpontjaival együtt – eléri a jogszabályban is meghatározott 280 pontot.

Felekezeti szociális munkás (Esti)

Pontszámítás (max 400+100 pont):
A judaisztika vagy történelem vagy magyar nyelv és irodalom tantárgyak közül a leginkább kedvező érettségi tárgy vizsgaeredményei százalékos teljesítményének ötszöröséből számítjuk a pontokat. A pontok száma egyenlő (mind közép-, mind emelt szinten) az érettségi vizsgán elért százalékos eredmény ötszörösével, de legfeljebb 400 ponttal.
A diplomával rendelkezők pontjainak száma automatikusan: 400 pont.
A 2005 előtt érettségizetteknél a tantárgyi vizsgák automatikusan középszintű érettségi vizsgának minősülnek. Az érdemjegyek az alábbi százalékos teljesítményeknek felelnek meg:
– jeles (5) = 100%
– jó (4) = 79%
– közepes (3) = 59%
– elégséges (2) = 39%.
Többletpontok: Emelt szintű, eredményes érettségi vizsgáért tantárgyanként 50 többletpontot; B2 (vagy középfokú C típusú) államilag elismert nyelvvizsgáért 28 többletpontot; C1 (vagy felsőfokú C típusú) államilag elismert nyelvvizsgáért 40 többletpontot, “esélyegyenlőség” (hátrányos helyzet, fogyatékosság, gyermekgondozási) jogcímen 40-40  többletpontot kaphat a felvételiző.
Felvételi minimum: Csak az a jelentkező vehető fel, aki – az emelt szintű érettségi után, a nyelvvizsga után és az “esélyegyenlőség”-i többletpontjaival együtt – eléri a jogszabályban is meghatározott 280 pontot.

Judaisztika (Nappali)

Pontszámítás (max 400+100 pont):
A judaisztika vagy történelem vagy magyar nyelv és irodalom tantárgyak közül a leginkább kedvező érettségi tárgy vizsgaeredményei százalékos teljesítményének ötszöröséből számítjuk a pontokat. A pontok száma egyenlő (mind közép-, mind emelt szinten) az érettségi vizsgán elért százalékos eredmény ötszörösével, de legfeljebb 400 ponttal.
A diplomával rendelkezők pontjainak száma automatikusan: 400 pont.
A 2005 előtt érettségizetteknél a tantárgyi vizsgák automatikusan középszintű érettségi vizsgának minősülnek. Az érdemjegyek az alábbi százalékos teljesítményeknek felelnek meg:
– jeles (5) = 100%
– jó (4) = 79%
– közepes (3) = 59%
– elégséges (2) = 39%.
Többletpontok: Emelt szintű, eredményes érettségi vizsgáért tantárgyanként 50 többletpontot; B2 (vagy középfokú C típusú) államilag elismert nyelvvizsgáért 28 többletpontot; C1 (vagy felsőfokú C típusú) államilag elismert nyelvvizsgáért 40 többletpontot, “esélyegyenlőség” (hátrányos helyzet, fogyatékosság, gyermekgondozási) jogcímen 40-40 többletpontot kaphat a felvételiző.
Felvételi minimum: Csak az a jelentkező vehető fel, aki – az emelt szintű érettségi után, a nyelvvizsga után és az “esélyegyenlőség”-i többletpontjaival együtt – eléri a jogszabályban is meghatározott 280 pontot.

Rabbi (Nappali)

Pontszámítás (max 400+100 pont):
A judaisztika vagy történelem vagy magyar nyelv és irodalom tantárgyak közül a leginkább kedvező érettségi tárgy vizsgaeredményei százalékos teljesítményének ötszöröséből számítjuk a pontokat. A pontok száma egyenlő (mind közép-, mind emelt szinten) az érettségi vizsgán elért százalékos eredmény ötszörösével, de legfeljebb 400 ponttal.
A diplomával rendelkezők pontjainak száma automatikusan: 400 pont.
A 2005 előtt érettségizetteknél a tantárgyi vizsgák automatikusan középszintű érettségi vizsgának minősülnek. Az érdemjegyek az alábbi százalékos teljesítményeknek felelnek meg:
– jeles (5) = 100%
– jó (4) = 79%
– közepes (3) = 59%
– elégséges (2) = 39%.
Többletpontok: Emelt szintű, eredményes érettségi vizsgáért tantárgyanként 50 többletpontot; B2 (vagy középfokú C típusú) államilag elismert nyelvvizsgáért 28 többletpontot; C1 (vagy felsőfokú C típusú) államilag elismert nyelvvizsgáért 40 többletpontot, “esélyegyenlőség” (hátrányos helyzet, fogyatékosság, gyermekgondozási) jogcímen 40-40 többletpontot kaphat a felvételiző.
Felvételi minimum: Csak az a jelentkező vehető fel, aki – az emelt szintű érettségi után, a nyelvvizsga után és az “esélyegyenlőség”-i többletpontjaival együtt – eléri a jogszabályban is meghatározott 280 pontot.

Intézményi vizsgák sajátos követelményei

A saját vizsgák követelményeire vonatkozóan információ közvetlenül az Intézménytől kérhető.
Csatolandó dokumentumok

Egyházi/felekezeti közösségszervező (Levelező)

A jelentkezéshez az egyetem kitöltött egyedi jelentkezési lapját, rövid önéletrajzot, 2 db igazolványképet, érettségi bizonyítványt, valamint a nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) másolatát, továbbá a felvételi eljárási díj befizetésének az igazolását (például az OR-ZSE által adott csekk befizetését igazoló szelvényt) kell benyújtani. Az eredeti érettségi és nyelvvizsga-bizonyítványt a felvételi elbeszélgetésen kell bemutatni, miután írásban nyilatkozott annak eredetiségéről.
Az intézményi jelentkezési lap az egyetem honlapjáról (https://or-zse.hu/) tölthető le.

Felekezeti szociális munkás (Nappali)

A jelentkezéshez az egyetem kitöltött egyedi jelentkezési lapját, rövid önéletrajzot, 2 db igazolványképet, érettségi bizonyítványt, valamint a nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) másolatát, továbbá a felvételi eljárási díj befizetésének az igazolását (például az OR-ZSE által adott csekk befizetését igazoló szelvényt) kell benyújtani. Az eredeti érettségi és nyelvvizsga-bizonyítványt a felvételi elbeszélgetésen kell bemutatni, miután írásban nyilatkozott annak eredetiségéről.
Az intézményi jelentkezési lap az egyetem honlapjáról (https://or-zse.hu/) tölthető le. ​​

Felekezeti szociális munkás (Esti)

A jelentkezéshez az egyetem kitöltött egyedi jelentkezési lapját, rövid önéletrajzot, 2 db igazolványképet, érettségi bizonyítványt, valamint a nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) másolatát, továbbá a felvételi eljárási díj befizetésének az igazolását (például az OR-ZSE által adott csekk befizetését igazoló szelvényt) kell benyújtani. Az eredeti érettségi és nyelvvizsga-bizonyítványt a felvételi elbeszélgetésen kell bemutatni, miután írásban nyilatkozott annak eredetiségéről.
Az intézményi jelentkezési lap az egyetem honlapjáról (https://or-zse.hu/) tölthető le. ​

Judaisztika (Nappali)

A jelentkezéshez az egyetem kitöltött egyedi jelentkezési lapját, rövid önéletrajzot, 2 db igazolványképet, érettségi bizonyítványt, valamint a nyelvvizsga- bizonyítvány(ok) másolatát, továbbá a felvételi eljárási díj befizetésének az igazolását (például az OR-ZSE által adott csekk befizetését igazoló szelvényt) kell benyújtani. Az eredeti érettségi és nyelvvizsga-bizonyítványt a felvételi elbeszélgetésen kell bemutatni, miután írásban nyilatkozott annak eredetiségéről.
Az intézményi jelentkezési lap az egyetem honlapjáról (https://or-zse.hu/) tölthető le.

Rabbi (Nappali)

A jelentkezéshez az egyetem kitöltött egyedi jelentkezési lapját, rövid önéletrajzot, 2 db igazolványképet, érettségi bizonyítványt, valamint a nyelvvizsga- bizonyítvány(ok) másolatát, továbbá a felvételi eljárási díj befizetésének az igazolását (például az OR-ZSE által adott csekk befizetését igazoló szelvényt) kell benyújtani. Az eredeti érettségi és nyelvvizsga-bizonyítványt a felvételi elbeszélgetésen kell bemutatni, miután írásban nyilatkozott annak eredetiségéről.
Az intézményi jelentkezési lap az egyetem honlapjáról (https://or-zse.hu/) tölthető le.

Figyelem! A hitéleti képzésekre az intézmény által kibocsátott egyedi jelentkezési lapot kell benyújtani. Ezt és minden egyéb dokumentummásolatot (pl. alapképzésen és osztatlan képzésen az érettségi bizonyítvány) közvetlenül a felsőoktatási intézménynek kell megküldeni. A benyújtási határidőről és az egyéb tudnivalókról érdeklődjön közvetlenül az intézménynél.

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAK

Zsidó kultúratörténet (Esti) – ) önköltséges finanszírozási forma (100.000,- Ft/félév)

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A jelentkezéshez az egyetem kitöltött egyedi jelentkezési lapját, rövid önéletrajzot, 2 db igazolványképet, főiskolai oklevél (illetve azzal egyenértékű [BA, BSc] oklevél) másolatát, valamint a nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) másolatát, továbbá a felvételi eljárási díj befizetésének az igazolását (például az OR-ZSE által adott csekk befizetését igazoló szelvényt) kell benyújtani. Az eredeti főiskolai vagy azzal egyenértékű oklevelet és nyelvvizsga-bizonyítványt a felvételi elbeszélgetésen kell bemutatni, miután írásban nyilatkozott annak eredetiségéről.
Az intézményi jelentkezési lap az egyetem honlapjáról (https://or-zse.hu/) tölthető le.
A zsidó kultúratörténet mesterképzési szak esetében legalább főiskolai oklevél, illetve azzal egyenértékű (BA, BSc) oklevél szükséges a jelentkezéshez. Jelentkezési határidő: 2020. február 15.
A zsidó kultúratörténet mesterképzési szak MA (mester, master) fokozatot ad, amelynek neve a diplomában: zsidó kultúratörténész.
Az esti (E) munkarendű képzésben a hallgatók kötelező tanóráira (kontaktórák) a szorgalmi időszakban a hét egy vagy két munkanapján (hétfőtől-csütörtökig), egész nap, a fakultatív tárgyak esetében megbeszélés szerint a hét egy másik munkanapján kerül sor.
A felvételi alkalmával a jelentkező általános és zsidó kultúratörténeti műveltségét vizsgálják.

Zsidó kultúratörténet (Esti)

A judaizmus, a judaisztika, a zsidó történelem, a zsidó irodalom, a zsidó filozófia, a zsidósággal foglalkozó tudományterületek és a művé­szet­tu­do­má­nyok­ban, valamint az egyetemes kultúra diszciplínáiban jártas, és a héber mellett legalább egy modern világnyelven kommunikálni képes kultúratörténészek képzése. A szakon diplomát szerzők a zsidó kulturális, szociális, és közösség-politikai élet területei mellett, az általában vett kulturális, oktatási, és tudományos életben is alkalmazhatják a képzés során szerzett ismereteiket. A mesterképzési szak abszolvenseinek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, és kellő mélységű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendel­kez­nek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához.​

Pontszámítás:

Felvételi pontok:
– felsőfokú oklevél alapján: 40 pont
és
– szóbeli alkalmassági vizsga: 50 pont
Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható.
– Esélyegyenlőségi maximális pont: 4 pont
– fogyatékosság: 4 pont
– gyermekgondozás: 4 pont
– hátrányos helyzet: 1 pont
– nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 8 pont
– nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 4 pont
– OTDK 1-3. hely: 5 pont

Csatolandó dokumentumok

Zsidó kultúratörténet (Esti)

A jelentkezéshez az egyetem kitöltött egyedi jelentkezési lapját, rövid önéletrajzot, 2 db igazolványképet, érettségi bizonyítványt, minimum BA szintet igazoló oklevél másolatát, valamint a nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolatát, továbbá a felvételi eljárási díj befizetésének az igazolását (például az OR-ZSE által adott csekk befizetését igazoló szelvényt) kell benyújtani. Az eredeti érettségi és nyelvvizsga-bizonyítványt a felvételi elbeszélgetésen kell bemutatni, miután írásban nyilatkozott annak eredetiségéről.
Az intézményi jelentkezési lap az egyetem honlapjáról (https://or-zse.hu/) tölthető le. ​

Figyelem! A hitéleti képzésekre az intézmény által kibocsátott egyedi jelentkezési lapot kell benyújtani. Ezt és minden egyéb dokumentummásolatot (pl. alapképzésen és osztatlan képzésen az érettségi bizonyítvány) közvetlenül a felsőoktatási intézménynek kell megküldeni. A benyújtási határidőről és az egyéb tudnivalókról érdeklődjön közvetlenül az intézménynél.

MEGHIRDETETT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

Zsidó kántor – önköltséges finanszírozási forma (75.000,- Ft/félév)

Részvétel feltétele: * judaisztika, zsidó liturgika, vagy rabbihelyetes alapképzési szakon, illetve judaisztika tanár vagy liturgiatörténet-előadó főiskolai szintű képzésben szerzett oklevél; * muzikalitás, hangi és zenei adottságok.
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: zsidó kántor
Kapcsolattartó/szakfelelős: Fekete László főkántor, adjunktus, cím: 1084 Budapest, Scheiber Sándor utca 2, tel/fax: (1) 318-7049, email: feketel@or-zse.hu, honlap: http://www.or-zse.hu
Jelentkezési határidő 2020. február 15. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon. Jelentkezés díja: 3500 Ft. Befizetés módja: Az intézménynél felvehető csekken. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat. Képzés kezdete: 2020. szeptember 01.
Egyéb információk:  A hallgatók gyakorlati foglalkozások során, kis csoportokban; illetve egyénileg, zenetanárok, gyakorló kántorok segítségével sajátítják el a zsidó liturgiát és a chazanutot.