Judaisztika

A képzés célja

A szakon olyan szakemberek képzése folyik, akik képesek a judaisztika tudományterületének mind vallási, mind pedig világi jellegű tartalmait magas színvonalon képviselni, interpretálni, lévén, hogy a zsidó vallásról, fi­lo­zó­fiá­ról, tör­té­ne­lem­ről, irodalomról átfogó és alapos ismeretekkel rendelkeznek; továbbá megfelelő jártassággal és készséggel bírnak a bibliai és a modern héber nyelvben. Az alapszakon végzetteknek lehe­tő­sé­gük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre és kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés máso­dik, mesterfokozatot adó ciklusában történő folytatásához.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a képzés tartalmát az egyetem fenntartója mint egy­házi jogi személy határozza meg.

Dokumentáció
Mintatanterv XLSX
Mintatanterv (2019-től felvettek számára) PDF