Liturgika

A képzés célja

A szakon olyan szakemberek képzése folyik, akik képesek a zsidó liturgika területének mind vallási, mind pedig világi jellegű tartalmait magas színvonalon képviselni és interpretálni; valamint a zsidó hitéletben, liturgiában otthonosak, így képesek lesznek a megfelelő irányítással a zsidó hitéleti és liturgiai alap­te­vé­keny­sé­gek ellátására a határon inneni és az azon túli zsidó hitközségeknél, közösségeknél. A zsidó liturgika alap­sza­kon vég­zet­tek­nek lehe­tő­sé­gük nyí­lik a vég­zett­sé­gük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, és kellő mélységű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a képzés tartalmát az egyházi jogi személy határozza meg.

Mintatanterv
A szak mintatanterve PDF

(Amennyiben nem töltődnék be elsőre a mintatanterv, kérjük, frissítsen.)