Nemzeteket összekötő híd

Február 28-án, hétfőn intézmény­tör­té­ne­té­nek fon­tos for­du­ló­pont­já­hoz ér­ke­zett Egye­te­münk. Nem csak leg­fon­to­sabb sza­kunk, a rab­bi szak egyik vég­zett hall­gató­já­nak avatá­sá­ra kerül­he­tett sor. Az Orszá­gos Rabbiképző – Zsidó Egyetem előtt megnyílt annak a lehetősége, hogy nemzetközi beágyazottságának 1933-ban, a náciz­mus hata­lom­ra jutá­sá­val meg­sza­kadt háló­za­ti rend­sze­rét hely­re­ál­lít­sa.

A Rumbach utcai zsinagógában, járványügyi okokból zárt körben megrendezett est közös, az Ukrajna ellen indított aljas háború áldozataiért és a világ zsar­no­kai­nak meg­té­ré­sé­ért több nyel­ven el­mon­dott imával vet­te kez­de­tét. A bé­ke összeu­ró­pai, or­szá­go­kon, nem­ze­ti iden­ti­tá­so­kon és nyel­ve­ken túl­nyú­ló vá­gyát a meg­ren­dült, szoli­da­ri­tá­sá­ban egy­sé­ges ünnep­lő közös­ség úgy jut­tat­ta kife­je­zés­re, hogy a béke­imát hé­be­rül Rad­nó­ti Zol­tán fő­rab­bi, magya­rul prof. dr. Vaj­da Ká­roly rek­tor, néme­tül dr. Man­ja Schü­le, Bran­den­burg tar­to­mány tu­do­má­nyért, kuta­tá­sért és kul­túrá­ért fele­lős miniszte­re, az orosz biro­dal­mi ön­kény ál­do­za­tá­ul esett uk­rán nép nyel­vén pedig Tesz­ter Nel­li zongora­mű­vész, az avatan­dó dr. Ku­rucz Ákos fele­sé­ge mond­ta el.

Prof. Dr. Vajda Károly, rektor

Az ünnepi ülést egyetemünk rektora nyitotta meg. Beszédé­ben pár­hu­za­mot vont az Or­szá­gos Rabbi­kép­ző Inté­zet majd 145 év­vel ezelőt­ti fel­ava­tá­sa és a mosta­ni esemény kö­zött. Nem csak azt emel­te ki, hogy amikép­pen egy­ko­ron, úgy most is együtt ün­ne­pel­nek velünk a keresz­tény társ­egy­há­zak és a társ­egye­te­mek, köz­tük a ma­gát rek­to­ri szin­ten kép­vi­se­lő ELTE-vel, ha­nem azt is hang­sú­lyoz­ta, hogy ami­ként a mosta­ni, úgy az ak­ko­ri kor­mány is kül­döt­tei­nek je­len­lé­té­vel fe­jez­te ki, mennyi­re fon­tos a ma­gyar műve­lő­dés és okta­tás­ügy számá­ra a neo­lóg zsi­dó fel­ső­ok­ta­tás. To­váb­bi hason­ló­ság­ként emel­te ki, hogy amikép­pen az ala­pí­tás ide­jén is je­len volt mind­két, a hász­ká­lá­nak, a zsi­dó fel­vi­lá­go­so­dás­nak a szol­gá­la­tá­ban ál­ló, nem csak a ha­gyo­má­nyok irán­ti el­kö­te­le­zett­ség­gel, de tu­do­má­nyos igényes­ség­gel és kon­cep­ci­ó­val ren­del­ke­ző rabbi­kép­ző, a ber­li­ni re­form Lehr­an­stalt für die Wis­sen­schaft des Ju­den­tums és a boroszlói neológ Jü­disch-Theo­lo­gi­sches Se­mi­nar ün­ne­pi be­szé­det tar­tó egy-egy kül­dött­sé­ge is, úgy ma is part­ner­sé­gi viszony­ban áll, és együtt ün­ne­pel ve­lünk a két egy­ko­ri társintéz­mény új­já­ala­pí­tott, szel­le­mi jog­utód­ja: az Abra­ham Gei­ger és a Za­cha­ri­as Fran­kel College. Azt, hogy mindez lehet­sé­ges, a tör­té­nelem­nek a náciz­mu­son vett elég­té­te­lé­nek ne­vez­te, és meg­kö­szön­te a ta­bu­kon és fe­le­ke­ze­ti hatá­ro­kon át­lé­pő ala­pí­tó rek­tor­nak, illet­ve ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tó­nak, prof. dr. Wal­ter Homol­ká­nak, hogy a né­met rab­bi­kép­zés ál­mát való­ra vál­tot­ta, prof. dr. Flo­rian J. Schwei­gert­nek, a Pots­da­mi Egye­tem külü­gyi rektor­helyet­te­sé­nek pe­dig azt, hogy Bran­den­burg tar­to­mány ve­ze­tő egye­te­me mind­két intéz­ményt fa­lai kö­zé és önál­ló, fa­kul­tás jel­le­gű, ön­kor­mány­za­ti­ság­gal ren­del­ke­ző inté­ze­té­ül fo­gad­ta, ami­vel az intéz­mé­nyi kere­tek szint­jén is meg­va­ló­sult Eu­ró­pá­ban a zsi­dó hit­tu­do­mány­nak a ke­resz­tény teo­ló­gi­á­val szem­be­ni egyen­jo­gú­sí­tá­sa, de úgy, hogy köz­ben a val­lá­si auto­nó­mi­án sem esett csor­ba. Be­szé­dé­nek be­fe­je­ző részé­ben az Or­szá­gos Rab­bi­kép­ző – Zsi­dó Egye­tem rek­to­ra a minisz­ter asszony­hoz és a töb­bi né­met aj­kú ven­dég­hez for­dul­va rész­ben az ő anya­nyel­vü­kön szól­va rá­vi­lá­gí­tott ar­ra, hogy az askenáz zsidóság megbonthatatlan, integráns kulturális és vallási egységet ké­pez, ami az integ­rá­ló­dó Euró­pá­ban és az Egy­sé­ges Euró­pa­i Felső­ok­ta­tá­si Tér­ség­ben a hatá­ro­kon, ön­azo­nos­sá­go­kon és ön­ér­ze­te­ken túl­nyú­ló, új­faj­ta, át­fo­gó együtt­mű­kö­dé­si fel­ada­tot je­löl ki, az es­te ün­ne­pi for­ga­ta­ga pe­dig vol­ta­kép­pen nem más, mint a részt­ve­vő nem­ze­te­ket össze­kö­tő híd ava­tá­sá­nak ide­je, melyet a béke­vágy, a zsidó­ság és az euró­pai kul­tú­rák, kisebb­sé­gek sze­re­te­té­nek kö­zös lel­kü­le­te és az eur­ó­pa­i integrá­ci­ó szel­leme len­gi be.

Szalay-Bobrovniczky Vince, civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár

A rektori megnyitót követően Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszter­el­nök­ség ci­vil és tár­sa­dal­mi kap­cso­la­to­kért fele­lős helyet­tes ál­lam­tit­ká­ra Magyar­or­szág kor­má­ny­ának kép­vi­se­le­té­ben emel­ke­dett szó­lás­ra. Né­met nyel­vű köszön­tést is tar­tal­ma­zó be­szé­dé­ben hang­súlyoz­ta: büsz­ke­ség töl­ti el a neológ zsidóság és egyetemének, az OR-ZSE-nak munkáját és sikereit látva. Meggyőződése szerint ezek az egész magyar nemzet gazdagodását szolgálják. Külön hangsúlyozta, mennyire fontos az európai szolidaritás, a menekültek önzetlen felkarolása olyan időben, amikor nagyhatalmi játszma részeként indított, területszerző háború európai „kis világunk” tö­ré­keny­sé­gé­vel szem­be­sít ben­nün­ket. Eb­ben a mun­ká­ban Magyar­or­szág kor­má­nya és a Mazsihisz váll­vet­ve fá­ra­doz­nak kö­zös ügyön.

Darvas István, Radnóti Zoltán és Verő Tamás avatják rabbivá dr. Kurucz Ákost

Ezt követően kezdetét vette a rabbiavatás szertartása. Az avatásban az Egyetem részéről Radnóti Zoltán megbízott tanszékvezető, főrabbi, dr. Verő Tamás főiskolai docens, az OR-ZSE Gyakorlati Szakmódszertani Központjának vezetője, főrabbi és a jelölt által avatórabbiul választott Darvas István, teológiai tanár, főrabbi vettek részt. Radnóti Zoltán útravalóul adott avatóbeszédét követően Fekete László főkántor recitálta szívhez szóló átéltséggel a 100. zsoltárt Samuel Naumbourg fel­dol­go­zá­sá­ban. Zongorán Neumark Zoltán zongoraművész kísérte. Majd az avató rabbi karjait az avatandó fölé ter­jeszt­ve el­mond­ta a fő­papi ál­dást, és ah­hoz magyar nyelven adott tar­gu­mot (ma­gya­rá­zó for­dí­tást), amit a fris­sen ava­tott rab­bi kö­szö­nő be­szé­de kö­ve­tett. A rabbi­ava­tás zár­la­ta­ként a Dési Tamás­ból, Fekete Dániel­ből, Feke­te Danó­ból, Heindl Péterből, Rónai Gáborból és Zucker Immánuelből álló kántorkórus énekelte el Saul Meisel fel­dol­go­zá­sa sze­rint az álló­imád­ság Szim salom kez­de­tű utol­só ál­dá­sát, zon­go­rán is­mét Neu­mark Zol­tán kí­sér­te őket.

Manja Schüle, Brandenburg tartomány tudományért, kutatásért és kultúráért felelős minisztere 

Ezt követően dr. Manja Schüle, Brandenburg tartomány tudományért, kutatásért és kultúráért felelős minisztere intézett az egybegyűltekhez hosszabb, német nyelvű beszédet, amelyben kiemelte, hogy Magyar­ország az intel­lek­tuá­lis zsi­dó­ság előre­moz­dí­tó­ja, megőrzője és védelmezője. Ezért is tartja fontosnak, hogy a Potsdami Egyetem kooperációra lép azzal az OR-ZSE-val, melynek jogelődje az ál­lami ateiz­mus év­ti­ze­dei­ben is kép­zett rab­bi­kat és kán­to­ro­kat. Örö­mét fejez­te ki az­zal kap­cso­lat­ban, hogy a zsi­dó intéz­mény­rend­szer német­or­szá­gi ki­tel­je­se­dé­si fo­lya­ma­ta et­től kezdve magyar­országi zsi­dó intéz­mé­nyek­re is ki­ter­jed, és az ország­ha­tá­ro­kon át­íve­lő együtt­mű­kö­dés a nyílt és sza­bad esz­mecse­rét szol­gál­ja majd, hi­szen ez az egye­sült Euró­pa kö­zös cél­ja. Az Euró­pai Unió Alap­jo­gi Chartá­já­nak nem vé­let­le­nül el­vi­tat­ha­tat­lan alap­ren­del­ke­zé­se az egyete­mek és a val­lá­si közös­sé­gek auto­nóm mű­kö­dé­se, emlékeztette a hallgatóságot. Hang­súlyoz­ta, hogy a tu­do­mány nem a poli­ti­kát ki­szol­gá­ló, álta­la meg­ren­delt szol­gál­ta­tás, a demokrá­cia pe­dig nem hatal­mi játsz­mák szín­pa­di kel­lé­ke. Az együtt­mű­kö­dé­si meg­ál­la­po­dás alá­írá­sá­val sze­rin­te az a fo­lya­mat foly­ta­tó­dik, mely 1989-ben kez­dő­dött, az autori­ter rend­sze­rek kö­zénk emelt falá­ból üt ki egy-egy téglát.

A miniszteri beszédet követően egyetemünk rektora együttműködési megállapodást írt alá a Potsda­mi Egye­tem nem­zet­kö­zi kapcsolatokért felelős rektorhelyettesével, Florian J. Schweigert pro­fesszor­ral. A memorandum szakindítási, kutatási és mi­nő­sí­té­si eljárások során történő együtt­mű­kö­dé­sek­ről rendelkezik. Mindez az ERASMUS programhoz tör­tént kap­cso­ló­dá­sunk után újabb mér­­föld­­kö­­vét je­len­­ti az OR-ZSE nemzet­köziesedésének.

Az aláírt megállapodások kicserélését követően dr. Biró Tamás, egyetemi docens, az OR-ZSE rektor­he­lyet­te­se angolul tartott laudációban sorolta el prof. dr. Wal­ter Ho­mol­ka azon tudományos ér­de­me­it és intéz­mé­nyün­kért tett erő­fe­szí­té­se­it, melyekért az OR-ZSE, számára dísz­dok­to­ri cí­met ado­má­nyo­zott. Az ok­le­vél né­met nyel­vű szö­ve­gét a rek­tor fenn­han­gon ki­hir­det­te, majd a kitüntetett kö­szö­nő be­szé­de hang­zott el. Ezt követően prof. dr. Jutta Hausmann, az OR-ZSE emeritált professzora tartott laudációban sorolta el prof. dr. Stefan Schreiner azon tudományos érdemeit, intéz­mé­nyünk­kel va­ló össze­fo­nó­dá­sa­it, melye­kért az OR-ZSE a szá­má­ra dísz­dok­to­ri cí­met ado­má­nyo­zott. Az ok­le­vél né­met nyel­vű szö­ve­gét a rek­tor is­mét ki­hir­det­te, majd a ki­tün­te­tett mon­dott Scheiber Sándorról is meg­em­lé­ke­ző kö­szö­nő be­szé­det.

Yacov Hadas-Handelsman, izraeli nagykövet

A díszdoktori címek átadását Yacov Hadas-Handelsman izraeli nagykövet németül tartott beszéde követte. Ebben sem a megállapodás fontosságának hangsúlyozásáról, sem pedig az ukrán válságban tanúsítandó szolidaritás közös felelősségéről nem feledkezett meg, hitet téve az együttérzés te­vő­le­ges pa­ran­cso­la­tá­nak ősi zsi­dó ha­gyo­má­nya mel­lett.

Nagykövet úr után következő beszédében prof. dr. Jean Ehret, a Luxembourg School of Religion & Society alapító igazgatója tolmácsolta Jean-Claude Hollerichnek, a Luxembourgi főegyházmegye érsekének, bíborosnak, az Európai Unió Püspöki Konferencia Tanácsa elnökének köszöntő és gra­tu­lá­ló sza­va­it, majd az est emel­ke­dett­sé­gé­től el­ra­gad­ta­tot­tan tu­do­má­nyos intéz­mény­kö­zi együtt­mű­kö­dést ja­va­solt, azaz maga is az ál­ta­lunk vert, nem­ze­teket össze­kö­tő híd­ra lépett, ami a kez­de­mé­nye­zés élet­ké­pes­sé­gé­nek egyér­tel­mű bi­zo­nyí­té­ka.

Heisler András, a MAZSIHISZ elnöke

Az ünnepséget fenntartónknak, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke által tartott beszéd zárta. Ebben Heisler András hangsúlyozta, hogy a neológ zsidóság számára milyen értéket jelent az OR-ZSE megtestesítette tudásbázis, s milyen nagy felelősség hárul az általunk képzett szakemberekre, elsődlegesen is a rabbikra.

Az ünnepséget állófogadás zárta. Az eseményről beszámolt a tartományi és az országos német sajtó is.


(Képek: OR-ZSE/Purger Tamás)