Nyelvészet és nyelvtudomány

A szakcsoport intézményi vezetője

Dr. Biró Tamás, egyetemi docens

A szakcsoport tagjai

Dr. Hunyadi László, egyetemi tanár (Debreceni Egyetem)

Dr. Koltai Kornélia, egyetemi adjunktus (ELTE, külső tanácsadó)

Dr. Kárpáti Judit, egyetemi docens

Dr. Riszovannij Mihály (Universität Salzburg, Zentrum für jüdische Kulturgeschichte)

A szakcsoport ismertetése

A Nyelvészet és nyelvtudomány szakcsoport célja a nyelvészeti jellegű kutatások összefogása és támogatása az OR–ZSE-n.
Intézményünk elődje nagy hangsúlyt fektetett erre a tudományterületre, különösen a keleti nyelvek tanulmányozására, amelyet a zsidó tu­do­má­nyok fontos segédtudományának tekintettek. A Héber Biblia és a rabbinikus irodalom megértéséhez a szövegek nyelvezetén keresztül vezet az út, a nyelv valódi megértése viszont elképzelhetetlen komparatív ismeretek nélkül. Ezért a rabbijelöltek számos nyelvészeti kurzust – arab, szír és perzsa nyelvet, ékírást, sémi összehasonlító nyelvészetet – hallgattak a Tudomány­egye­te­men. A tanári kar tagjai közül elsősorban Goldziher Ignác és Bacher Vilmos voltak azok, akik kiemelkedőt alkottak a keleti nyelvek tanulmányozása terén. A Rabbi­kép­ző több növendéke pe­dig a rabbipályát elhagyva vált a nyelvtudomány nemzetközileg jegyzett kutatójává, így például Telegdi Zsigmond és Pinhas Artzi (Landler Pé­ter) is.

A 21. századi nyelvészet azonban több mint a filológia segédtudománya. A zsidó nyelvek szociolingvisztikája hozzájárul a zsidó kultúr- és tár­sa­da­lom­tör­té­net megértéséhez, a mai Izrael pe­dig nem vizsgálható annak komplex nyelvi tájképe nélkül. A kortárs vallástudományi el­mé­le­tek gyak­ran építenek az elméleti nyelvészet fogalomrendszerére, a digitális bölcsészet pe­dig a nyelvtechnológiára. Összefoglalva: mind az OR–ZSE múltja, mind a 21. századi tudomány kötelességünkké teszi a nyelvtudomány hangsúlyos megjelenítését intézményünk falai között.

A szakcsoport várja azokat a kollégákat, doktoranduszokat és hallgatókat, akik érdeklődnek az általános és alkalmazott nyelvészet, a leíró bib­li­ai és modern héber nyelvtan, a héber nyelvtörténet, a sémi összehasonlító nyelvtudomány, a zsidó nyelvek szociolingvisztikája, a héber nyelv­ok­ta­tás módszertana vagy bármely rokon kutatási terület iránt. Nyelvészeti tárgyú kurzusok beindítása, TDK-munkák, szakdolgozatok és disszer­tá­ci­ók témavezetése, valamint az egyéni kutatási programok támogatása mellett célunk középtávon új projektek megfogalmazása és be­in­dí­tá­sa is.