Nyelvvizsga-központ akkreditációs határozat

AKKREDITÁLT HÉBER NYELVVIZSGA-KÖZPONT
az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetemen

A Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ alábbi határozata alapján egyetemünkön 2002-ben megalakult az OR-ZSE Nyelvvizsga-központ. Ezzel lehetővé vált, hogy hallgatóink és más, a héber nyelvet tanuló magyar, vagy külföldi állampolgárok államilag elfogadott, hivatalos nyelv­vizs­gát tegye­nek és ez­zel nyelv­tu­dá­su­kat iga­zol­ják. Euró­pá­ban egye­dü­li le­he­tő­ség nyílt ez­zel ar­ra, hogy ne csak a modern héber nyelvből – ivrit – hanem a bibliai héberből is vizsgát tegyenek a jelent­ke­zők. Vizs­gát egy évben két alkalom­mal lehet tenni, a különböző sajtó­or­gá­nu­mok­ban, il­let­ve az OR-ZSE hon­lap­ján kihir­de­tett idő­pon­tok­ban.

Ügyszám: AK-XX/1/2002.

NYELVVIZSGÁZTATÁSI AKKREDITÁCIÓS KÖZPONT – HATÁROZAT

Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem (1086 Budapest, Bérkocsics u 2., a továbbiakban: kérelmező) által benyújtott vizsgaközpont és vizsga­rend­szer akkre­di­tá­ci­ó­ja irán­ti kérel­mé­ben – a Nyelv­vizs­gát Akkre­di­tá­ló Testü­let dön­té­se alap­ján az aláb­bi hatá­ro­za­tot hoz­zuk:

 1. Akkreditáljuk a kérelmező által létrehozott nyelvvizsgaközpontot:
  Név: OR-ZSE Nyelvvizsga-központ
  Cím: 1086 Budapest, Bérkocsis u. 2.
 2. Akkreditáljuk a kérelmező által létrehozott nyelvvizsga-rendszereket:
  név: Modern héber nyelv: héber, kétnyelvű; fajta: általános
  név: Bibliai héber nyelv: héber, kétnyelvű; fajta: szakmai
 3. Akkreditált vizsgahely:
  Név: OR-ZSE Nyelvvizsga-központ
  Cím: 1086 Budapest, Bérkocsis u. 2.

A kérelmező köteles mind a vizsgaközpont, mind a vizsgarendszer tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket. A kérelmező köteles a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület által kitűzött akkreditációs felül­vizs­gá­la­ti idő­pon­tig a hoz­zá eljut­ta­tott testü­le­ti vé­le­mény­ben fog­lal­tak­nak ele­get ten­ni.
Az akkreditált nyelvvizsgaközpont a nyelvvizsgáztatás során a sikeres vizsgázóknak a többször módosított 71/1998. (IV.8) Kormányrendelet 3. S szerint a Központtól beszerzett formanyomtatványon államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt állít ki. Az akkreditációs felül­vizs­gá­lat idő­pont­ja: 2004. 11. 11.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az oktatási miniszternél lehet fellebbezni. A fellebbezést az oktatási miniszternek címezve a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület elnökéhez kell benyújtani. Az akkreditációs eljá­rás dí­ja ki­egyenlí­tés­re ke­rült.

INDOKLÁS

A kérelmező 2002.06.04-én és 2002.10.01-én kérelmet nyújtott be az általa kidolgozott nyelvvizsga-rendszer akkreditációja iránt. A Testület a benyújtott dokumentumok és a Szakértői Bizottság jelentése alapján 2002. 11. 04-én hozta meg döntését. A Szakértői Bizottság összetétele ellen a kérelmező kifogással nem élt. A kérelmező által benyújtott OR-ZSE bibliai héber, szakmai és modern héber, általános nyelv­vizs­ga-rend­sze­re­ket, valamint a rendelkező részben felsorolt nyelvek megfelelnek az akkreditál­ha­tóság ál­ta­lá­nos kö­ve­tel­mé­nye­i­nek. A hatá­ro­zat ren­del­ke­zé­se­i­re a több­ször mó­do­sí­tott 71/1998. Korm.rendelet 4.S (3) bekezdésében, 6.5-ának (3)bekezdésében, a 30/1999. (VII.21.) ÓM rendelet 7.5 (1) bekezdésében, Illetve az Akkreditációs Kézikönyv 5. fejezet 2.6. pontjában foglaltak az irányadók. A fellebbezés lehetőségéről a többször mó­do­sí­tott 71/1998 Korm.rendelet 6.S (4) bekezdése és az Akkreditációs Kézikönyv 5. fejezetének 2.7. pontja rendelkezik.

Budapest, 2002.11.11.
Zafír Mária
a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ igazgatója
Dr. Barabás László
a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület elnöke

A határozatot kapják:
OR-ZSE Vizsgaközpont, Budapest
oktatási miniszter
felsőoktatási főosztály
NYAK irattár
NYAT irattár
Oktatási Közlöny (jogerős hat.)

A Nyelvvizsgaközpont akkreditációjának legutóbbi megújításáról szóló levelet itt lehet megtekinteni.