ONLINE NYÍLT NAPOK
2023. JAN. 24-25. 18:00

A „Csatlakozom” gomb csak az esemény napján, 2023. január 24-én illetve 25-én 18 órától működik.

2023. JAN. 24-én BEMUTATKOZIK:

a Judaisztika
alapszak

Judaisztika

A képzés három éve alatt a hallgatók elsajátítják a zsidó vallás, kultúra és történelem alapjait. Ez egy valóban interdiszciplináris szak, ahol a zsidóságot annak nyelvein, történelmén, irodalmán, filozófiáján keresztül is megismerik. A szak végzettjei mesterszakon, majd doktori iskolában folytathatják tanulmányaikat, avagy számos gyakorlati területen kamatoztathatják megszerzett ismereteiket (például idegenforgalomban, múzeumokban, könyvkiadásban, informális oktatásban).

A szakot bemutatja és a kérdésekre válaszol

Balogh István
Phd (2019)
főiskolai docens
mb. tanszékvezető

az Egyházi/felekezeti közösségszervező alapszak

Kozossegszervezo

A képzés a zsidó vallás, kultúra és történelem alapjait ötvözi gyakorlati ismeretekkel (például közgazdaságtan, jogi ismeretek, marketing, vezetéselmélet, örökségvédelem, pályázatírás). A hazai és a környező országok zsidó közösségeit a hallgatók tanulmányi kirándulásokon ismerhetik meg. A szak végzettjei a megszerzett készségeiket zsidó – és nem zsidó – közösségi intézmények munkatársaiként hasznosíthatják, vagy továbbtanulhatnak, mind az OR-ZSE-n belül, mind azon kívül is.

A szakot bemutatja és a kérdésekre válaszol

Goldmann Márta
PhD (2003)
egyetemi docens
szakfelelős
(egyházi/felekezeti közösségszervező alapszak)

a Zsidó kultúratörténet mesterszak

Kulturatortenet

Háromezer év kultúratörténetét – a héber nyelvet, irodalmat, vallás-, eszme- és társadalom-történetet – ismerhetik meg behatóbban azok, akik már rendelkeznek valamilyen alapszakos diplomával, akár egyetemünkről, akár más egyetemekről. A mesterszak nem csupán a tudományos karrier előszobája lehet, hanem olyan általános készségeket is el lehet sajátítani a képzés során, amelyek az értelmiségi lét számos más területén használhatók.

A szakot bemutatja és a kérdésekre válaszol

Gábor György
PhD (2005), dr. habil. (2008)
tanszékvezető egyetemi tanár

az Idegen Nyelvi Lektorátus

nyelvi_lektoratus

Az Idegen Nyelvi Lektorátus látja el a hallgatók bibliai és modern héber nyelvi képzését, készíti föl az egyetem polgárait az általános egy- és kétnyelvű, valamint szakmai írásbeli, szóbeli, nyelvvizsgákra.
A Lektorátus ezen felül szaknyelvi és általános fordításokat is készít, ill. tolmácsol az egye­tem szakmai rendezvényein.

A nyelvtanulással kapcsolatos kérdésekre válaszol

Zima-Lipthay Judit
MA
nyelvtanár (héber)
az Idegen Nyelvi Lektorátus vezetője

2023. JAN. 25-én BEMUTATKOZIK:

a Zsidó kántor szakirányú képzés

KantorSzak

A zsidó vallás alapjait előimádkozó tanfolyamunkon ismerhetik meg a jelentkezők, a vidéki hallgatók akár online formában is.  A zsidó  kántor  szakirányú képzés előfeltétele judaisztika, zsidó liturgika BA., MA. képzésekben megszerzett oklevél. A leendő hallgatóknak rendelkeznie kell kellő hangi, zenei adottságokkal és muzikalitással. A gyakorlati foglalkozások során egyénileg, gyakorló kántorok és zenetanárok segítségével  sajátítják el a zsidó liturgiát, chazanutot. A képzés befejezése után zsinagógai közösségekben, vallási összefüggésben álló életeseményeken teljesíthetnek szolgálatot.

A képzést bemutatja és a kérdésekre válaszol

Székelyhidi Hajnalka
operaénekes, művésztanár, mb. tanszékvezető

a Felekezeti szociális munkás alapszak

HeberEgyetemLatogatas_2

Az elméleti és gyakorlati képzést ötvöző szak mindenkit vár, aki felelősséget érez a társadalom kirekesztettjei iránt, és megfelelő szakmai felkészültség birtokában akar tenni egy jobb, egy igazságosabb társadalomért. Nem csupán a zsidó szociális intézmények, hanem más hazai ellátórendszerek is szívesen alkalmazzák az OR-ZSE végzettjeit, akik a zsidó hagyomány közösségi érzékenységével és a szociális munka iránti elkötelezettséggel, hivatástudattal lépnek be a munkaerőpiacra.

A szakot bemutatja és a kérdésekre válaszol

Háberman Zoltán
PhD (2013), tanszékvezető egyetemi docens, szakfelelős (felekezeti szociális munkás alapképzési szak)