Örömteli esemény: sikeres doktori fokozatszerzés az OR-ZSE és a párizsi EPHE együttműködésében

2021. március 11.-én csütörtökön egyetemünk doktori hall­ga­tó­ja, Far­na­di-Jeru­sál­mi Márk sike­re­sen véd­te meg an­gol nyel­vű dokto­ri érte­ke­zé­sét.

Az új tudományos eredményekkel kecsegtető disszer­tá­ció cí­me: „A Histori­cal Analy­sis of the Dif­fe­ren­ces between Ashke­na­zic Scri­bal Sty­les, namely, the Ari­zal and the Bet Yosef”, amely­ben a dok­tor­je­lölt az aske­náz tóra­má­so­lók írás­tí­pu­sai­nak tör­té­ne­tét, azon be­lül az Ari­zal és Bét Joszéf el­té­rő jel­leg­ze­tes­sé­geit vizs­gál­ta.

A virtuális térben megtartott és illusztris nem­zet­kö­zi tudo­má­nyos sze­repvlő­ket föl­vo­nul­ta­tó dok­to­ri vé­dés azért is öröm­te­li és külön­le­ges ese­mény, mert a disszer­tá­ció intéz­mény­kö­zi együtt­mű­kö­dés ered­mé­nye­kép­pen szü­le­tett meg, ún. cotu­tel­le rend­szer­ben. En­nek meg­fe­le­lő­en a dok­to­ran­dusz­nak egy­szer­re két in­téz­mény biz­to­sí­tott téma­ve­ze­tést és szak­mai irá­nyí­tást, az Or­szá­gos Rab­bi­kép­ző – Zsi­dó Egye­tem részé­ről Fé­nyes Ba­lázs ny. egyetemi docens, illet­ve Lawren­ce H. Schiff­mann (a New York Uni­ver­si­ty pro­fesszo­ra) vol­tak a társ­té­ma­ve­ze­tők, a pári­zsi Éco­le Pra­ti­que des Hautes Étu­des, illet­ve a Uni­ver­sity of Ox­ford részé­ről pe­dig Ju­dith Ol­sz­owy-Schlan­ger pro­fesszor­asszony lát­ta el a téma­ve­ze­tői teen­dő­ket.

A doktori bírálóbizottság nemzetközi össze­té­te­le to­váb­bi olyan fon­tos rész­ve­vők­kel bő­vült, mint Save­rio Cam­pa­ni­ni (az Uni­ver­si­tà di Bo­log­na pro­fesszo­ra), Jut­ta Haus­mann (az OR-ZSE pro­fesszo­ra és Dok­to­ri Is­ko­lájá­nak veze­tő­je), Eli­sa­beth Hol­len­der (a frank­fur­ti Goethe-Uni­ver­si­tät pro­fesszo­ra), Geoffrey Khan (Uni­ver­si­ty of Cambridge pro­fesszo­ra) és Daniel Stoekl (École Pra­ti­que des Hautes Études kuta­tó­pro­fesszo­ra).

Mi­után a dok­tor­je­lölt té­zi­seit húsz perc­ben fog­lal­ta össze, a téma­ve­ze­tők és bí­rá­lók po­zi­tív és mél­ta­tó ész­re­vé­te­lei­ket is­mer­tet­ték, vé­gül a bi­zott­ság vissza­vo­nult és a dok­to­ri disszer­tá­ció egy­han­gú­lag ke­rült el­fo­ga­dás­ra. A dok­to­ri-ok­le­vél ünne­pé­lyes for­má­ban tör­té­nő át­adá­sá­ra ké­sőb­bi idő­pont­ban remél­he­tő­leg Párizs­ban ke­rül sor.

Farnadi-Jerusálmi Márk (vagy Micha Farnadi-Yerusalmi, ahogy mások is­me­rik) az MA foko­za­tát ugyan­csak az OR-ZSE-n sze­rez­te meg 2016-ban. Mind az an­gol nyel­ven írt dip­lo­ma­mun­ká­ja („Paleogra­phy of Four Mo­dern Heb­rew Scrolls: Ana­ly­sis of Their Script in View of Ear­lier Writings”), mind a most meg­vé­dett dok­to­ri ér­te­ke­zés ki­emel­ke­dő tu­do­má­nyos kom­pe­ten­ciá­já­ról tanús­ko­dik, ame­lyet gyakor­la­ti szem­pont­ból is jól kiegé­szít az el­múlt évek­ben tóra­má­so­ló­ként, szaj­fer­ként szer­zett ta­pasz­ta­la­ta.

Ezúton is gra­tu­lá­lunk a si­ke­res dok­to­ri vé­dés­hez, má­zel tov!

Jutta Hausmann/Tamási Balázs