Rabbi osztatlan képzés

A képzés célja

A rabbi osztatlan MA szakon képzett rabbik rendelkeznek az egyetemes emberi kultúra összefüggéseinek alapos és mély ismeretével, ismerik a zsidóság eredeti nyelvű forrásait, interpretációit és a zsidó vallás hitbeli rendszerét, valamint képesek és készek tudásuk továbbfejlesztésére. A rabbiteendőket el tudják látni és a hitközségek szellemi, lelki és liturgikus vezetőivé válhatnak. A mesterképzési szakon végzetteknek lehe­tőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, és kellő mélységű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendel­kez­nek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához.

A mesterfokozat megszerzéséhez modern héber nyelvből középfokú (B2) komplex típusú, államilag elismert nyelvvizsga és angol nyelv­ből államilag elismert, alapfokú (B1) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

A képzés formája

Képzés szintje: osztatlan MA képzés

Munkarend: nappali

Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas, támogatott

Képzési idő (félév): 10

 

Felvételi követelmények

Az osztatlan rabbi szakra olyan zsidó vallású férfi jelentkező nyerhet felvételt, aki elkötelezett a zsidó hagyományos életforma, valamint az élethosszon keresztüli zsidó tanulás mellett, képes megtanulni magas szinten héberül, és akit motivációs levele és/vagy a vele folytatott felvételi beszélgetés alapján a bizottság emberi, erkölcsi, intellektuális és pszichológiai szempontok alapján alkalmasnak vél arra, hogy zsinagógai közösségben vezető pozíciót töltsön be és/vagy magas szinten foglalkozzon zsidó vallás- és hittudománnyal.

 

Előzetes elvárások:

  • erkölcsi bizonyítvány és Magyarországon, illetve külföldön is büntetlen előéletet deklaráló nyilatkozat;
  • részletes motivációs levél, amelyben a jelentkező bemutatkozik, ismerteti élete főbb állomásait és kifejti, miért kívánja a rabbi hivatást választani.

A felvételi bizottság a motivációs levél alapján dönthet úgy, hogy nem hívja be a jelöltet a felvételi vizsgára.

 

Elvárt tudás és ismeretek:

  • héber pontozott szöveg folyékony olvasása;
  • a Tóra magyar szövegének és magyarnyelvű kommentárjának ismerete (Hertz biblia);
  • Hayim Halevy Donin: Zsidónak lenni… könyvének alapos ismerete.

A felvételi pontok számításról a felvi.hu oldalon vagy a letölthető PDF-ből tájékozódhat.

 

Pótfelvételi jelentkezési határidő: 2023. augusztus 6. éjfél

 

Az intézményi jelentkezési lap INNEN tölthető le.

Kérjük, a jelentkezési lapot, valamint a csatolandó dokumentumokat emailben küldje el a felveteli@or-zse.hu email címre.

A jelentkezési díj 3500,- Ft, amit kérjük, az alábbi bankszámlára befizetni szíveskedjenek: 11708001-20544557 (OTP). A közlemény rovatban tüntesse fel a nevét, valamint, hogy „pótfelvételi”. A befizetésről szóló igazolást a jelentkezési lappal együtt küldje a megadott email címre.