Rabbi osztatlan mesterszak

Képzés céljainak összefoglalása

Az osztatlan rabbiszak célja olyan rabbik képzése, akik ismerik a zsidóság eredeti nyelvű forrásait és azok interpretációit, a zsidó vallás hitbeli rendszerét, és a személyes életükben is elkötelezettek a hagyományos neológ zsidó életforma folytatása iránt; ugyanakkor rendelkeznek az egyetemes emberi kultúra összefüggéseinek alapos ismeretével. Képesek és készek tudásuk fejlesztésére, az egész életen át tartó tanulásra. A megszerzett tudásuk, személyiségük, erkölcsi tartásuk és vallásos életmódjuk alkalmassá és méltóvá teszi őket arra, hogy a 21. század követelményeinek megfelelve empatikus szellemi, közösségi, liturgikus és lelki vezetőként tudjanak funkcionálni a neológ zsidó hitközségekben. Mindemellett kellő mélységű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához.

Felvételi követelmények

Az osztatlan rabbi szakra olyan zsidó vallású férfi jelentkező nyerhet felvételt, aki elkötelezett a zsidó hagyományos életforma, valamint az élethosszon keresztüli zsidó tanulás mellett, képes megtanulni magas szinten héberül, és akit önéletrajza és motivációs levele, valamint a vele folytatott felvételi beszélgetés során a bizottság emberi, erkölcsi, intellektuális és pszichológiai szempontok alapján alkalmasnak vél arra, hogy zsinagógai közösségben vezető pozíciót töltsön be, és/vagy magas szinten foglalkozzon a zsidó vallás- és hittudománnyal.

A szakra való jelentkezéshez az egyetem egyedi jelentkezési lapját kitöltve, rövid önéletrajzot, motivációs levelet, igazolványképet, érettségi bizonyítványt, valamint – ha van – a felsőfokú oklevél és a nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) másolatát, továbbá a felvételi eljárási díj befizetésének az igazolását kell benyújtani.

Előzetes, nem tárgyi elvárások:

  • erkölcsi bizonyítvány és Magyarországon, illetve külföldön is büntetlen előéletet deklaráló nyilatkozat;
  • részletes motivációs levél, amelyben a jelentkező bemutatkozik, ismerteti élete főbb állomásait és kifejti miért kívánja a rabbi hivatást választani.

A felvételi bizottság a motivációs levél alapján dönthet úgy, hogy nem hívja be a jelöltet a felvételi vizsgára.

Elvárt tudás és tárgyi ismeretek:

  • héber pontozott szöveg folyékony olvasása;
  • a Tóra magyar szövegének és magyarnyelvű kommentárjának ismerete (Hertz biblia);
  • Hayim Halevy Donin: Zsidónak lenni… c. könyvének alapos ismerete.

Felvételi pontszámítás:
1. hozott pontok: max. 40
Az érettségin a magyar, történelem, idegen nyelv (valamint esetleges további humán tárgyak, pl. judaisztika stb.) átlaga alapján számítva.

2. önéletrajz és motivációs levél: max. 10
A jelentkezőknek be kell adniuk egy magyar nyelven megírt önéletrajzot, valamint egy motivációs levelet.

3. szóbeli: max. 50

4. lehetséges többletpontok: max. 10

  • emelt szintű érettségi: 4
  • nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 4
  • nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 8
  • felsőfokú (alapképzés, mesterképzés, doktori) diploma: 10

Nem vehető fel osztatlan rabbi szakra az a jelentkező, akinek a felvételi összpontszáma nem éri el legalább a 60 pontot.