Rabbihelyettes szak

A képzés célja

A rabbihelyettes alapképzési szak célja olyan rabbihelyettesek (rabbi asszisztensek) képzése volt, akik tanulmányaik során megismerték a zsidó vallás hitbéli és tudományos rendszerét, idegen nyelvi ismeretekkel rendelkeztek, azon kommunikálni voltak képesek. Gya­kor­la­ti kép­zé­sük során fel­ké­szül­tek a hit­köz­sé­gek­ben folyó rabbi­helyet­te­si (rabbi asszisz­ten­si) mun­ká­ra, amely – egyedi hely­ze­té­ből adó­dó­an – magá­ban fog­lal­ta a hit­szó­no­ki, kari­ta­tív, val­lás­ok­ta­tói és a zsina­gó­gai litur­gi­á­hoz köt­he­tő felada­to­kat. Az oklevél sikeres megszerzése után a végzettek az egyetem rabbi, illetve zsidó kultúratörténet mesterképzési szakán folytathatták tanulmányaikat.

A szak jövője

Mivel az egyetem tapasztalata az volt, hogy a rabbihelyettes szakot elvégzők túlnyomó többsége a rabbi osztatlan mesterképzési szakra átjelentkezve folytatta tanulmányait, ill. hogy a hitközségeknek elsődlegesen rabbikra van szükségük, ezért a szak kimenő rendszerben meg­szű­nik. Az érintett hall­ga­tók az osztat­lan rabbi MA-szakra kér­he­tik átvé­te­lük­et.

Dokumentáció
Mintatanterv XLSX

(Amennyiben nem töltődnék be elsőre a mintatanterv, kérjük, frissítsen.)