Rektori iránymutatás (a vészhelyzeti vizsgaidőszakkal kapcsolatosan)

A 2020. március 19-től az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetemen megvalósuló távolléti oktatás során a zsidó vallási hagyomány egyik legfontosabb elvét, a cedek umispát, vagyis az igazságosság és mértékletesség princípiumát szem előtt tartva viszonyulunk a minket körülvevő világban zajló válságkezeléshez.
Ezért a vonatkozó ágazati, vészhelyzeti szabályzatoknak, de elsődlegesen is a 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően, a Szenátus fölhatalmazása alapján rendeletileg módosítottuk a félév beosztását, jelen írásunkkal pedig iránymutatást adunk a szorgalmi időszakot követően alkalmazandó vizsgarendre, illetve a vizsgákkal kapcsolatos eljárásokra vonatkozóan.

1. Az SzMSz 249. §-ának (1) bekezdése értelmében és a vészhelyzetre tekintettel minden vizsgáztató kolléga adjon meg legalább négy vizsgaidőpontot egymástól legalább 7–7 nap távolságban, melyből legalább kettő, de legfeljebb csak három essék a félév eredeti (május–június), legalább egy, de legfeljebb csak kettő pedig a módosított beosztása szerinti vizsgaidőszakra (július). E vizsgaidőpontokról az oktatók tájékoztassák a Tanulmányi Hivatalt és a NEPTUN-tanulmányi rendszeren keresztül a hallgatókat is.
2. Záró- és államvizsgák kivételével a vizsgákra is a távolléti oktatás digitális keretei között kerüljön sor. E korlátozástól – a ka­ran­tén­ren­del­ke­zé­sek fő­vá­ro­si eny­hí­té­sét kö­ve­tő­en – in­do­kolt esetben kü­lön rek­to­ri enge­déllyel, fölöt­tébb in­do­kolt eset­ben sza­bad csak el­tér­ni.
3. A vizsgákat az oktatók az Egyetem új, végpontok közti titkosítást biztosító, a vonatkozó európai jogszabályoknak és jogelveknek megfelelő, vizuális rendszerén keresztül tartsák meg. Ennek technikai lebonyolításához mind az oktatók, mind pedig a hallgatók idejekorán, tehát a vizsgát megelőző legalább három nappal kérjék az Egyetem technikusának és informatikusának segítségét. A vizsgák időpontját, résztvevőit, azok egyetemi elérhetőségeit az informatikus kolléga a Tanulmányi Hivatal munkatársainak segítségével tartsa nyilván, a vizsgák idején álljon rendelkezésre. A vizsgák időpontját az oktatók egymás között egyeztessék oly mértékben, hogy az egyes vizsgák kezdete között legalább negyed óra teljék el, hogy a technikus kollégának módja legyen a megfelelő műszaki, informatikai támogatás biztosítására, illetve meglétnek ellenőrzésére. Ennek az egyeztetési folyamatnak a lebonyolításával a tanszékvezetőket, azok akadályoztatása esetén a tanulmányi ügyekért felelős rek­tor­helyet­test bízom meg. Ebben nekik a Tanulmányi Hivatal nyújtson hathatós adminisztratív segítséget. Ha szükséges, a Tanulmányi Hivatal vegye igénybe a Doktori Iskola, illetve a Rektori Hivatal adminisztrációs kapacitásait.
4. A digitális vizsgáztatást végző oktatót megilleti az a jog, illetve terheli az a kötelesség, hogy mind a vizsgázó személyazonosságáról, mind pedig arról meggyőződjék, hogy a vizsgára jelentkező, azon digitálisan jelenlévő hallgató, illetve doktorandusz, doktoranda a vizsga ideje alatt önálló munka révén ad számot szerzett tudásáról.
5. Az Egyetem polgárait megilleti az a jog, hogy életviteli vagy technikai nehézségek esetén a járványügyi vészhelyzetre való tekintettel az intézményi segítség egyedi formáit igényelhessék, különös tekintettel a technikai segítségnyújtásra, alternatív eszközök használatára (legyen módjuk például számítógép helyett indokolt esetben a mobiltelefon igénybe vételére, írásbeli munkával történő teljesítményigazolásra stb.). Az ilyen egyedi segítségnyújtás, illetve eljárás- és elbírálási rend igénybevételének előzetes föltétele, hogy az érintett egyetemi polgár idejekorán, azaz legalább öt munkanappal a vizsga előtt jelezze a Tanulmányi Hivatal felé speciális igényét, valamint föltétel az is, hogy méltányossági szempontból megfelelő érvvel tudja alátámasztani különleges igényét. Ilyen indok példának okáért a hátrányos helyzetű térségben való, élet­vi­tel­sze­rű tar­tóz­ko­dás, a fogyatékosság, illetve digitális eszközök, megfelelő internetkapcsolat hiánya.

Fölmerülő kérdéseikkel az Egyetem polgárai – elsődlegesen e-mailben – forduljanak a Tanulmányi Hivatal munkatársaihoz, illetve dok­to­ran­du­szok a Dokotri Iskola ad­mi­nisztrá­ció­já­hoz.

Dr. Vajda Károly
egyetemi tanár
rektor