Rektori Tanács

A Rektori Tanács (RT)

 

A Rektori Tanács tagjai:

A Rektori Tanács hatáskörében jogosult:

 1. meghatározni az Egyetem tevékenységének elveit, fejlesztési tervét és programját;
 2. meghatározni a gazdálkodási keretösszeg mutatószámait, a költségvetés irányait és szabályait;
 3. szakok, szakirányú továbbképzések alapítására és indítására vonatkozó intézkedéseket foganatosítani;
 4. megállapítani az Egyetem oktatói-kutatói követelményeit és dönteni a hatáskörébe tartozó személyi kérdésekben;
 5. gondoskodni a zsidó vallás előírásainak és rendelkezéseinek be- és megtartásáról;
 6. közvetíteni a fenntartó MAZSIHISZ elvárásait az Egyetemmel szemben;
 7. meghatározni az Egyetem külkapcsolatait,
 8. az Egyetem álláshelyeire szóló pályázatokat kiírni és elbírálni,
 9. élni a beszámoltatás jogával az Egyetem felelős vezetőivel, és ellenőrzési jogával az Egyetem minden dolgozójával szemben,
 10. felügyelni az Egyetem vállalkozási tevékenységet,
 11. az éves gazdasági beszámoló (elszámolás) felülvizsgálatára, hitelesítésére független könyvvizsgálót, vagy független számviteli szakellenőrt felkérni,
 12. a gazdasági vezetőt beszámoltatni az Egyetem aktuális gazdasági helyzetéről,
 13. a Rektori Tanács ülésein, tanácskozási joggal, alkalmanként, meghívásra részt vesz a gazdasági vezető, az Idegen Nyelvi Lektorátus vezetője, a HÖK és a DÖK elnöke, illetve a Könyvtár igazgatója.

A Rektori Tanács működési rendje:

 1. Szükségszerűen, de legalább kéthavonta ülésezik.
 2. A Rektori Tanácsot a rektor hívja össze.
 3. A RT határozatképes, ha a tagok legalább 2/3-a jelen van. Határozatképtelenség esetén a megjelentek új időpontot tűznek ki.
 4. Határozat meghozatalához a jelenlévők egyszerű többsége szükséges, ekvivalencia esetén a rektor szavazata dönt.
 5. Az ülésekről jegyzőkönyv és hangfelvétel készül. A jegyzőkönyvet a főtitkár kezeli és iktatja, valamint megküldi azt az egyetem Könyvtárának és a RT tagjainak. A hangfelvétel adathordozón lévő másolatát a Könyvtárban kell tárolni.
 6. Ha személyi kérdésekben a titkos szavazás nem hoz eldönthető eredményt, azt meg kell ismételni. A megismételt szavazás esetében a két legtöbb szavazatot elért jelöltre kell ismét kitűzni a szavazást.
 7. Meghallgatása után senki sem vehet részt saját személyi ügyének tárgyalásán. Egy tanácstag önkéntes kimaradása a tárgyalásból a határozatképességet nem érintheti.
 8. A RT általában nyílt szavazással dönt, kivéve, ha személyi kérdésekben hoz határozatokat, vagy ha más ügyekben a Tanács jelenlévő tagjainak legalább egynegyede titkos szavazást indítványoz.