Vissza a TUDOMÁNY-hoz

  

Ádám Mária:

Ádám (Rothmann) Emil tanár-karnagy-zeneszerző élete és munkássága


BEVEZETŐ

Ádám Emil 1905-ben született Debrecenben. Pályájáról, a magyarországi zenei életben elfoglalt helyéről és munkásságáról szóló összefoglaló mű még nem született. Számos cikk foglalkozott zenei pályájának egy-egy részletével, elhangzott rádió és TV interjú valamely esemény, vagy zenei aktualitás kapcsán, de az írásos és tárgyi emlékek számbavételével készült monográfia megjelenésére még nem került sor.

Ez alkalommal kísérletet teszek e közel hatvan éves életmű ismertetésére. Bemutatom Rothmann – majd 1945-től Ádám - Emil pályáját a kezdő muzsikustól, a debreceni – majd budapesti - gimnáziumi tanáron, a debreceni zsidó kórusmozgalom motorján, a jiddis és chászid zene kutatóján és feldolgozóján keresztül egészen a jelenlegi budapesti kántori élet több kimagasló egyéniségének mesteréig és legvégül röviden megkísérlem felvázolni munkásságának utóéletét. Igyekeztem minél több forrást találni a korról melyben élt, a zenei világról melyben munkálkodott és a zenei anyagról melyet forrásként használt. Sajnos igen csekély az1945 előtti dokumentum anyag, így írásos nyomok sértetlenül csak a II. világháború utáni korszakból maradtak. Ez azonban édesapám egyéniségére jellemző módon jól rendezetten – legtöbbje kötetbe helyezve – rendelkezésemre áll.

Elöljáróban azonban fel kell hívjam figyelmüket arra, hogy az a személy, akit most szeretnék bemutatni az az Édesapám volt. Igyekezetem az objektivitásra nyilvánvalóan nehezen valósítható meg, főleg akkor, ha köztudottan élete utolsó éveiben megtisztelt azzal, hogy igényt tartott korrepetitori tevékenykedésemre a Goldmark Kórusban és ily módon nem csak kívülről, de belülről is megismerhettem munkásságát, és a napi feladatok megoldásánál is részese voltam életének.

1. A debreceni zsidóság hitéletének és intézményeinek kialakulása

Elsőként Debrecent és ezen belül is a város zsidóságának a Második Világháború előtti életét vázolom fel, hiszen ez jelentette a gyermek és ifjú Rothmann Emil számára a talajt, amin elindult a zenei világ felé.

Ehhez fontos forrásként szolgál Mose Elijáhu Gonda kitűnő műve “A debreceni zsidók száz éve”, amely e kort hitelesen és gazdagon dokumentálva mutatja be. E kötetből emelek ki néhány gondolatot és történést. Amint azt Gonda írja: “A debreceni zsidóság 1840-től 1944-ig élt Debrecen szabad királyi és törvényhatósági joggal felruházott városában, előbb mint törvényesen letelepedett városi polgárok közössége, majd mint a város többi lakójával egyenlő jogokat élvező honosok és lakosok.” A kezdetben százat el nem érő zsidó lakos száma száz év múlva meghaladta a tízezret. Fejlett nagy közösségé vált anyagi értelemben és szellemi javakban gyarapodott, míg nem a II. világháborúval elérte ezt a közösséget is a zsidó nép katasztrófája: elvesztették vagyonukat, kultúrértékeiket, jogaikat a lakhatáshoz és az élethez. Most e 100 éven belül a közösség kialakulásának és felvirágzásának legfontosabb és jól látható jeleit emelem ki, hiszen ezek jelentették az alapját az 1920-as évekre kialakult vallási és kulturális életnek.

A hitélet és az intézményrendszer

Az ellentét “konzervatív” és a “haladó” zsidók között Magyarország területén belül sohasem volt olyan éles, mint Debrecenben. Több alkalommal történt kísérlet mindkét tábor részéről a szétválásra, míg végül 1886-ban megalakult az ortodox hitközség, kiválva a status quo hitközségből. Ennek ellenére a két közösség között mély szakadék soha nem alakult ki. Az összekötő kapocs a Chevra Kadisa maradt.

A templom

Az imádkozás kezdetben magánházakban folyt, majd egymást követően több – egyre nagyobb méretű - templomot építettek. 1893-ban-ban avatták fel az első ortodox templomot a Pásti utcában, és 1892-ben kezdik szervezni az új status quo templom építkezését, mert a Szt. Anna utcai templom szűkössé vált.

 

Ezt eladták és megvásárolják a Nagyvárad, majd Deák Ferenc utcai Molnár-telket. Az alapkőletétel 1895. július 24-én, avatása 1897. szeptember 8-án volt. (1. KÉP)

 

Érdekesség gyanánt érdemes megemlíteni, hogy Fredwald Dávid gyöngyösi kántort hívták meg az avatási szertartásra, akit később szerződtetnek. A feljegyzések szerint az avatási szertartáson énekkar is volt és a 26. zsoltárt énekelték. Témánk szempontjából szintén nem érdektelen, hogy az Egyenlőség c. zsidó újságban akkor megjelent pályázati hirdetésben “zeneileg képzett és énekkar vezetetésére képes, valamint a hagyományos előimádkozói modorban is jártas” kántori állásra kerestek megfelelő jelöltet.

 

 

A Status quo hitközség új épülete (2.KÉP) - melyet jelenleg is használnak - 1904-ben készült el a József kir. herceg utcában

 

 

 

és udvarán 1910-ben avatják az új templomot (3. KÉP), mert már nincs elég hely a nagytemplomban.Avatásán Fischer Henrik főkántor énekelt és énekkar működött közre.

Fischer Henriket (4. KÉP) később (1907-ben) szerződtették és 1922-ig volt Debrecenben, innen szerződött a bécsi Seitenstatte-gassei templomba, majd az angliai Leedsbe.

Az iskola

Az oktatás az 1885/86. tanévben, egy ideiglenesen bérelt helységben, Dr. Szántó Sámuel vezetésével indult meg az I-IV. fiú illetve leány osztályokban. Iskola építését 1894-ben kezdték el és még ugyanabban az évben avatták fel a Simonffy utcában. A tanulók száma ekkor már több mint 400 volt. Kuti Zsigmond volt a 233 tanulóval indult fiúiskola igazgatója, Simonovits Dezső pedig 231 tanulót számláló leányiskola igazgatója. 1906-ban polgári leányiskola kezdte meg működését bérelt épületbe, majd 1909-ben, új épületben a Deák Ferenc utcában.

A zsidók emberi jogait korlátozó, hírhedt numerus clausus (1920. szeptember 2.) életbelépését követően az állami iskolákban bevezették az ún. “felvételi vizsgát” és ennek eredményétől függetlenül “helyhiányra hivatkozva” a középiskolába nem vették fel a zsidó gyerekeket. 1921-ben már 130 diák marad iskola nélkül. Ez sürgőssé tette a zsidó gimnázium megindítását. A gimnázium 1921 szeptemberében nyílt meg, első igazgatója dr. Kardos Albert volt. A húszas évek közepére nyomasztóvá vált a helyhiány mind az elemi iskolában, mind a gimnáziumban. Ezt 1925-ben az iskola épületére ráhúzott emelettel és bővítéssel oldották meg (5.KÉP), majd 1927-ben új gimnázium épült a Hatvan u. 6-ban.

Debreceni izraelita ifjak dalköre (7.KÉP)

Az 1910-ben alakult Dalárda tagjainak sorában Rothmann Arnold birkózóbajnok neve is megtalálható, aki Rothmann Emil nagybátyja volt. Első karmesterük Gottlieb Manó volt, aki zeneszerzőként is ismertté vált. (Ebben az időben a debreceni mészárszék möschgiechjaként is tevékenykedett, hogy eltarthassa népes családját). A dalkört a hitközség anyagilag is támogatta: a karmesternek és néhány dalosnak fizetést adtak.
/ Hangversenyeket tartottak (legtöbbször a Royal Szállodában) amelyekre alkalmanként vendég kántorokat is hívtak, így például a meghívottak között volt Ábrahámzon Manó (a budapesti Dohány utcai zsinagóga híres főkántora). Szerepeltek alkalmanként a városi ünnepségeken, és templomi feladatokat is ellátták. Létszámuk 20 fő körül mozgott. /
Az I. világháború alatt a kórus válságba került, mert Gottlieb Manó a pesti Kazinczy utcai ortodox templomba szerződött, így a karmesteri állás betöltetlen maradt.

Áttekintésünkben tehát eljutottunk húszas évekig, amikor a zsidó közösségnek már több Status quo temploma működött. A közösség nagytemplomának nemcsak ragyogó kántora, de kórusa is volt. Intézményrendszere kiépült. Az elemi iskolán kívül gimnáziuma is volt. Ebben az időben már az évtizedes múltra visszatekintő Izraelita Ifjak Dalköre a zsidó kulturális életben jelentős szerepet töltött be.

 

Rothmann Emil (8.KÉP) ekkor kapcsolódott be a zsidó zenei életbe a Dalárda karnagyaként, majd a templomi kórus vezetője és a Zsidó Gimnázium énektanára lett.

Óhatatlanul fel kell tennünk a kérdést, hogy ki ez a fiatalember? Milyen a zenei képzettsége, vajon tudása alkalmassá teszi majd e feladatok vállalására?

 

Vissza a TUDOMÁNY-hoz

KÖVETKEZŐ