Vissza a TUDOMÁNY-hoz

  

Beer Iván:
... avagy a zsidó nép ősi voltáról
Josephus Flavius


Elhangzott Debrecen és határon túli testvérhitközségei VII. Nemzetközi Tanácskozásán, melynek címe: "Találkozások..." volt. (Debrecen, 2005. május 27- 29.)

Ki volt ez a Josephus Flavius? Könnyű válaszolni rá, mert saját maga mondja el a biográfiáját.

"Tekintélyes nemzetség sarja vagyok, ősi papi családból származom. Minden nemzetnél más és más az előkelő származás bizonysága: nálunk a legfényesebb származás jele az, ha valaki a papi rendhez tartozik. Én pedig nemcsak hogy jó családból származom, hanem - ami jelentős előny - a 24 papi rend legelső osztályából és ennek is a legelőkelőbb törzséből. Anyai ágon királyok sarjadéka vagyok, anyám ugyanis rokonságban volt azokkal a Hasmoneusokkal, akik a leghosszabb ideig voltak népünk főpapjai és királyai. Nemzetségrendünk a következő: ősatyám Simon, akit Psellosnak (dadogó) neveztek: ez akkor született, amikor Simon főpap fia, Hyrkanos volt a főpap, aki a főpapok közt elsőnek viselte ezt a nevet. Simon Psellosnak kilenc fia volt, ezeknek egyike volt Mátyás, akit Ephaiosnak neveztek, ez feleségül vette Jonatás főpap leányát; Jonatás az első főpap volt a Hasmoneus-családból, s testvére, Simon ugyancsak főpap lett. Simon Psellosnak a fia, Mátyás, akit Kyrtosnak (púpos) neveztek, Hyrkanos főpapságának első évében született. Ennek fia Josephus, Alexandra uralkodásának kilencedik évében született, Josephusnak a fia pedig, Mátyás, Archelaos uralkodásának tizedik évében. Ennek a Mátyásnak a fia vagyok én; Gajus császár uralkodásának első évében születtem.

Nekem magamnak három fiam van: a legidősebb, Hyrkanos, Vespasianus császár uralkodásának negyedik, Justus a hetedik és Agrippa a kilencedik évében született. Pontosan úgy közöltem itt a családfámat, ahogyan állami okiratokban feljegyezve találtam. Ezért azokat, akik ellenem holmi rágalmakra vetemednének, megvetéssel sújtom.

A család nemcsak előkelő volt, hanem módos is, így minden támogatást megadtak a tanulmányai folytatására és a tovább képzésre.

A zsidóság életének nagy fordulópontja a zsidóháború, amelyben Ő tevőlegesen részt vett és végül is a rómaiak híveként a Flavius család hű embereként fejezte be életét. De a történelem nem hagyta nyugodni és megírta a Zsidóháború című munkáját, majd a zsidóság bemutatására a Zsidók története című munkáját, s végül az Apión ellen, avagy a zsidó nép ősi voltáról írt egy vitairatot, amelynek tárgya az ókori világ "és elsősorban tudományos görög nyelvű, alexandriai zsidógyűlölet, és ha nem maradt volna zsidóság, ezekből a tudományos munkákból lehetne visszakeresni a zsidóságról szóló információkat."

Mennyire igaza van Josephus Flaviusnak azt a fent idézet művéből kitetszik.

"Úgy gondolom, nagy tekintélyű Epaphroditosz, Arkhaiologia című munkámban világossá tettem a könyv olvasói számára, hogy zsidó népünk a legősibb mind között, hogy megőrizte eredeti állagát, s elmondtam azt is, miként telepedett be jelenlegi hazánkba. Ezt az ötezer éven átívelő történetet szent irataink alapján görög nyelven írtam meg. Mivel azonban úgy látom, hogy némelyek gyűlölködő rágalmainak hitele adva sokan nem hiszik el, amit őstörténetünkre vonatkozólag megírtam, és népünk újkeletű voltának bizonyítékaként arra hivatkoznak, hogy a legnevezetesebb görög történetírók említésre sem méltattak minket: ezért úgy véltem, hogy minderről még egyszer kell tömören írnom, egyrészt, hogy cáfoljam gyalázóink rosszindulatát és szándékos hazugságait, másrészt, hogy eloszlassam a jóhiszeműek tájékozatlanságát, és meggyőzzem mindazokat - akik az igazat akarják tudni - a mi ősi voltunkról. Állításaim tanúbizonyságául a korai történetnek a görögök által is, elismert legmegbízhatóbb tekintélyeire hivatkozom majd, a minket gyalázó és rágalmazó szerzőket pedig saját írásaikból fogom megcáfolni. Igyekszem feltárni annak okait is, miért emlékezett meg népünkről a görög történetíróknak csak egy kisebb része: ugyanakkor a történetünket hallgatással nem mellőző szerzőket is ismertetem a tájékozatlanok vagy tájékozatlanságot tettetők számára.

Mindenekelőtt csodálkozásomnak kell hangot adnom azokkal szemben, akiknek nézetei szerint, a régi dolgokat illetően, csak a görögökre kell hallgatni, csak tőlük lehet megtudni a valóságot, de sem nekünk, sem senki másnak a világon hinni nem szabad. Én úgy látom, éppen ellenkező a helyzet, ha nem alaptalan előítéletekre hagyatkozunk, hanem a valóságot a tényekből akarjuk meríteni. A görögöknél minden későn, úgyszólván, "tegnap vagy tegnapelőtt" ment végbe - gondolok itt a városok alapítására, mesterségek és művészetek kialakulására, s a törvények feljegyzésére: ámde mindennél később jött létre náluk a történelmi események feljegyzésével való törődés."

Hiába kardoskodik a szerző, mind a mai napig úgy nevezett régi görögök véleményét hangoztatja a mai európai tudományosság is, viselkedése is hasonló, az ókori görög tudományosságnak is és ezt mind a mai napig kifogásolhatnánk Josephus Flavius-al szólva.

"Hogyne lenne hát értelmetlen a görögök önteltsége, hogy - úgymond - ők egyedül ismerik az őskort, és ők hagyományozzák az erről szóló tiszta és teljes igazságot. Pedig akárki magukból ezekből a történetírókból könnyen megtudhatja, hogy szinte semmit sem jegyeztek fel szilárd ismeretek alapján, hanem csak aszerint, ahogy ki-ki elképzelte a történeteket. Műveikben ugyanis legtöbbször kölcsönösen egymást cáfolják, és nem haboznak ugyanazon dolgokról a legellentétesebb módon nyilatkozni."

A szerző az egész görög tudományosságot ironikus módon kifogásolja.

"Mivel tehát semmi olyan feljegyzés nem áll rendelkezésre, amely a megismerésre vágyókat útba igazítaná, s a hazugokat leleplezné: ebből a tényből fakadt a történetírók számos nézeteltérése. Ehhez azonban egy másik okot is hozzá kell tenni: akik írásra szánták rá magukat, nem az igazságra törekedtek - bár ezt mindig siettek bejelenteni céljuk gyanánt -, hanem szavaik erejét akarták felmutatni. Amely területen vetélytársaikat felülmúlni remélték, mindig ahhoz ragaszkodtak; így fordultak egyesek a mítoszok elbeszélése felé, mások a tetszés elnyerése végett egyes városokat vagy uralkodókat magasztaltak; ismét mások viszont az egyes történeti tettek és történetírók lejáratásával véltek hírnévre vergődni; egyszóval állandóan azt tették, ami pontosan az ellenkezője a történetírás feladatának. Mert a történetírás igazságának bizonyítéka az, ha ugyanazokról a dolgokról mindenki ugyanazt állítja és írja: ők pedig azt hiszik, hogy akkor bizonyulnak mindenkinél szavahihetőbbeknek, ha ugyanazt elődeikhez képest másként írják meg. A szavak erejét és félelmetes hatásosságát illetően meg kell hátrálnunk a görög történetírók elől - azonban nem az ősidőkre vonatkozó hitelesség dolgában, legkevésbé pedig, ami minden egyes nép saját történetér illeti."

"Azonban a mi elődeink is ugyanilyen - nem akarom mondani, hogy nagyobb - gondot fordítottak feljegyzések készítésére, s ezt a főpapokra és prófétákra bízták rá; hogy továbbá ezeket az írásokat napjainkig a legnagyobb gondossággal őrizték meg, és bátran merem vallani: a jövőben is fogják őrizni őket - ezt szeretném most röviden előadni.

Nemcsak arról van szó, hogy erre a feladatra kezdettől fogva a legkiválóbb s az Isten szolgálatának szentelt férfiakat jelölték ki; arra is volt gondjuk, hogy fenntartsák ezen papi nemzetség tiszta és érintetlen voltát. A papság minden egyes tagja azonos származású asszony által nyerhet csupán utódokat, nem nézhet sem vagyonra, sem előkelő rangra; csupán a származást szabad figyelni, s ezt a levéltári adatokból és számos tanú beidézése után kell igazolnia. Ezt az előírást nemcsak Judeában tartjuk meg, hanem mindenütt, ahol népünknek saját szervezete áll fenn, s ahol a papok házasságkötésének előírásait fenntartják. Utalok például Egyiptomra, Babilóniára s a lakott föld mindazon pontjára, ahol a szétszóratásban a papi nemzetségből is ott élnek némelyek. Ezekről a helyekről Jeruzsálembe küldik a házasságlevelet, feltüntetve rajta a hitvestárs őseit apai ágon és a tanúk neveit. Ha háború tör ránk, miként erre már gyakran volt példa akár Antiokhosz Epiphanész betörése, akár Pompeius Magnus vagy Quintilius Varus támadása idején, különösképpen pedig a mi napjainkban: az életben maradt papok a levéltárak lapján új jegyzékeket állítanak össze, és ezek alapján minősítik az életben maradt asszonyokat. Nem engedélyezik a házasságkötést az egyszer már hadifogságba esett nőkkel, mert gyanú van arra, akár többször is érintkeztek idegenekkel. A nyilvántartás pontosságának legfőbb bizonyítéka pedig a következő; főpapjaink nevei kétezer év óta vannak feljegyezve, amely idő folyamán mindig név szerint megnevezett fiú követte atyját. Azok, akik az elmondottakat bármi módon áthágják, sem az oltárok melletti szolgálatot nem végezhetik, sem más szent szertartásban nem vehetnek részt."

A szerző hosszadalmasan a mai tudományosság igényeinek is megfelelően idegen krónikákból nem idézeteket, és aztán újra hangsúlyozza a mi volt könyvünk hitelességét.

"Mindez így igaz, és összhangban van szent könyveinkkel is. Ezekben ugyanis az olvasható, hogy Nabukodonozor uralkodásának 18. évében dúlta fel szentélyünket, amely 50 éven át nem is létezett, majd Kürösz uralmának második évében újra megvetették alapjait, és Dareiosz királyságának 2. évében fejeződött be az újjáépítés. Mindezt kiegészítem még a föníciai feljegyzésekkel, mert bizonyítékaim bőségéből semmit sem szeretnék mellőzni. Az időrendet ők a következőképpen állapítják meg: "Ithobal király idején Nabokodonozor Türoszt 13 évig ostromolta; utóda, Baal 10 évig uralkodott, majd bírákat választottak maguk fölé, s ezek bíráskodtak: Eknibál, Baszlekh fia 2 hónapig Khelbész, Abdaj fia 10 hónapig, Abbar főpap 3 hónapig, Muttun és Gerastart, Abdelim fia 6 évig, közben azonban egy évig király volt Balator személyében. Ezt követően Babilonba küldtek, és elhívták Mórbalt, aki négy évig uralkodott, halála után pedig fivérét, Híramot hívták haza - ő 20 évig uralkodott. Vele egy időben uralkodott Kürösz a perzsák felett. - Ez az egész időszak tehát 54 évet és 3 hónapot tesz ki. Ugyanis Nabukodonozor uralkodása 7. évében kezdte meg Türösz ostromát, és Híram uralkodása 14. évében ragadta Kürösz kezébe a hatalmat. A szentélyt illetően tehát tökéletes az összhang a mi szent irataink, a kaldeusok és a föníciaiak feljegyzései között: az egyértelmű és ellentmondásmentes tanúbizonyság népünk ősi voltáról tett megállapításaim mellett. Úgy vélem, az elmondottak - a mindenáron vitatkozni akarókat kivéve - mindenkit meggyőznek."

Igazolva van a zsidó nép ősi volta, azokat a rágalmakat, amelyet a görög történetíró tudósok szórtak az ősi zsidóságra, asszimilálta a római értelmiség és Tacitus, aki az egyik legismertebb és hitelesnek tudott római történetíró, miután Vespáziánus a római légiók éléről lett caesar alapította, kitér a zsidóság származására.

Hiierosolima ostromáról a bevezetőben ezeket a sorokat írja.


"Ugyanennek az évnek kezdetével Titus Caesart apja Iudaea meghódoltatására jelölte ki. Minthogy már kettejük magánember korában kitűnő katonának bizonyult és most még nagyobb tetterővel s hírnévvel ténykedett, a tartományok és seregek versengve jártak a kedvében. Ő pedig, hogy még helyzeténél is többnek lássék, díszes és tettre kész katonaembernek mutatkozott, nyájas beszélgetésekben kötelességük teljesítésére serkentette az alája rendelteket, és munka közben, menet közben gyakran csatlakozott a közkatonákhoz, nem csorbítva vezéri tekintélyét. Három légió: az ötödik, a tizedik és a tizenötödik fogadta Iudaeéban, Vespasianus régi hadinépe. Hozzájuk adták Syriából a tizenkettediket, valamint az Alexandriából odavezényelt huszonketteseket s a hármasokat; kíséretéhez tartozott húsz szövetséges cohors, nyolc lovas alakulat, egyszersmind a királyok közül Agrippa és Sohaemus, továbbá Antiochus király segédcsapatai és a iudaeaikkal a szokásos szomszédgyűlöletből ellenségeskedő arabok erős egységei, valamint sokan, kiket a fővárosból és Itáliából az a remény csábított oda, hogy megnyerhetik maguknak az egyelőre el nem kötelezett fejedelmet. Ezekkel a csapatokkal rendezett menetben az ellenség földjére vonul, majd mindent kikémlelve s döntésre készen, nem messze Hierosolymától száll táborba.

De mivel egy híres város végnapjait készülünk megörökíteni, helyénvalónak látszik, ha kezdeteiről is szólunk. Iudaea lakói a hagyomány szerint Creta szigetéről menekültek el és Lybia szélein telepedtek meg, amidőn a Iuppitertől elűzött Saturnus királyságából távozott. A bizonyítékot a népnévből merítik: ismeretes Creta szigetén az Ida hegye, melynek környékbeli lakóit, az idaeusokat, a szó idegenes megnyújtásával iudaeusoknak nevezték el. Némelyek szerint Isis uralkodása alatt az Egyiptom-szerte túlcsorduló sokaság fölöslege Hierosolymus és Iuda vezetésével a legközelebbi földekre zúdult; sokan az aethiopsok leszármazottainak tartják őket, kiket Cepheus király idejében a félelem és a gyűlölet helyváltoztatásra kényszerített. Más hagyomány szerint assyr bevándorlók, föld nélküli nép, akik Egyiptom egy részét hatalmukba kerítvén, később maguk építette városokat, héber földeket és Syriához közelebbi helyeket népesítettek be. Híresnek mondják mások a zsidók eredetét, hogy a solymusoknak Homerus költeményeiben emlegetett népe alapította a várost, és a maga nevéről nevezte el Hierosolymának.

A legtöbb szerző egyetért abban, hogy midőn Egyiptomban a testeket elcsúfító ragály támadt, Bocchoris király, felkeresvén Hammon jóshelyét, orvosszert kért, és azt a parancsot kapta, hogy tisztítsa meg országát, és az effajta embereket, akik gyűlöletesek az istenek előtt, vitesse más földekre. Az így összeszedett és egybeterelt tömeget, miután a sivatagban magára maradt, s a többiek tehetetlenül könnyeztek, Moyses, az egyik bujdosó, figyelmeztette, hogy sem az istenektől, sem az emberektől ne várjanak segítséget, mert tőlük mindenki elfordult, hanem magukban bízzanak, annak égi vezérletével, akinek első segítségeként a jelen nyomorúságot eltávoztatják. Helyesléssel fogadták ezt és minden tájékozódás nélkül, találomra útnak indulnak. De semmi annyira nem sanyargatta őket, mint a szomjúság, s már közel az elepedéshez, szerte a síkságon le-lerogyadoztak, mikor egy vadszamárcsorda a legelőről egy erdővel borított sziklára iramodott. A nyomukba induló Moyses a füves talajból következtetvén, bő vízereket tár fel. Ez megenyhítette őket, és hat álló napon át járván útjukat, a hetediken elűzték az ottani lakosokat, elfoglalták a földeket, ahol várost és templomot szenteltek.

Moyses, hogy népét a jövőre magához láncolja, új s más halandók szokásaival ellentétes szokásokat vezetett be. Közönséges ott minden, ami nálunk szent, ám meg van engedve náluk, ami nekünk tisztátalan. Annak az állatnak képmását, melynek útmutatásával bolyongásuknak s szomjúságuknak véget vetettek, szentélyükben állították fel, és mintegy Hammon gyalázatára leöltek egy kost; bikát is áldoznak, mivel az egyiptomiak az Apist tisztelik. A sertéstől tartózkodnak, emlékezetére a csapásnak, mivel egykor őket is az a ragály csúfította el, amelyre ez az állat hajlamos. A hajdani hosszú éhezést mindmáig gyakori böjtöléssel vallják meg, és annak bizonyságául, hogy egykor gabonát raboltak, megtartják a kovásztalan zsidó kenyeret. Mint mondják, azért választották a hetediket pihenőnapul, mivel az hozta el megpróbáltatásaik végét; azután a tétlenség csábítására minden hetedik évet is lustálkodásnak szentelték. Mások szerint ez a tiszteletadás Saturnust illet, akár az Ida-hegyiek adták tovább vallásuk alapjait, - akik, mint értesültünk, Saturnusszal együtt kényszerültek menekülésre és lettek a nép megalapítói, - akár mivel a halandókat irányító hét bolygó közül Saturnus csillaga mozog a legmagasabb pályán és különös hatalommal, és a legtöbb égitest a hetes szám szerint járja meg útját és futását.

Ezeket a szokásokat, bármiképpen honosodtak is meg, a régiség védi: egyéb fonák és rút intézményeik ocsmányságuk miatt kaptak erőre. Mert a leghitványabbak, megvetvén ősi vallásukat, adót és pénzadományokat szoktak odahordozni; ez gyarapította a zsidók hatalmát, valamint az, hogy egymáshoz megátalkodottan hűségesek és készségesen könyörületesek, viszont mindenki mást ellenségesen gyűlölnek. Különválnak étkezésnél, félrehúzódnak pihenéskor, és ez a kéjelgésre igencsak hajlandó nemzet az idegen nőkkel való érintkezéstől távol tartja magát; egymás közt semmi sem tilalmas. Nemi szervük körülmetélését azért vezették be, hogy a különbözőségről felismerhetőek legyenek. Akik az ő szokásaikra tértek át, ugyanezt művelik, de semmit oly hamar magukba nem szívnak, mint az istenek megvetését, hazájuk megtagadását, szüleik, gyermekeik, testvéreik semmibevételét. Sokaságuk gyarapításával mégis törődnek, mert senkit a később születettek közül megölni nem szabad, s a csatában elesettek vagy kivégzettek lelkét halhatatlannak tartják: innen a nemzés szeretete és a halál megvetése. A holttesteket egyiptomi szokás szerint eltemetik, nem hamvasztják; ugyanazok szertartásaik és meggyőződésük az alvilágot illetően; nem úgy az égiek tekintetében. Az egyiptomiak többnyire állatokat s faragott képeket tisztelnek, a zsidók csak elméjükben s egyetlen istenséget ismernek el: szentségtelennek tartják azokat, akik mulandó anyagból, emberek hasonlatosságára formálnak istenképeket, hiszen a legfőbb és örök lény sem nem ábrázolható, sem nem pusztuló. Nincsenek is szobrok városaikban, nemhogy templomaikban; nem hízelegnek királyaiknak, nem tisztelik a Caesarokat. De mivel papjaik síppal s dobbal kísérik éneküket, borostyánnal övezik homlokukat, s templomukban arany szőlőtövet találtak, némelyek úgy gondolták, hogy Liber atyát tisztelik, Kelet meghódítóját, bár a két kultusz egyáltalán nem egyezik: mert Liber ünnepi s vidám szertartásokat rendelt, a zsidók istentisztelete pedig képtelen s szegényes."

Nem óhajtom idézni azokat a rágalmakat, amelyeket Apión és a többi zsidó gyűlölő görög történettudós szánt a zsidóságra, s ami "ellen Joszéf ben malitjahu Hakohén" a tudós és öntudatos zsidó kikelt, elég megtudni Tacitustól hogy ez milyen eredménnyel történt.

Mondhatni, hogy sikertelen volt mégis eredményes az Apológia az igazság és öntudatos hit védelme.

Vissza a TUDOMÁNY-hoz