Vissza a TUDOMÁNY-hoz

  

Dr. Borsányi Schmidt Ferenc, egyetemi docens:
ÁLLAMI LÉT ÉS SZELLEMI BIRODALOM
A FÜGGETLEN ZSIDÓ ÁLLAM JELENTŐSÉGE, RENDELTETÉSE ÉS FELADATAI A VILÁG ÉS A VILÁG ZSIDÓSÁGA SZÁMÁRA


Elhangzott Debrecen és határon túli testvérhitközségei V. Nemzetközi Tanácskozásán, melynek címe: "A remény él..." volt. (Debrecen, 2003. május 23-25.)

Tisztelt Professzor Asszony, Hölgyeim és Uraim!

Konferenciánk témája a zsidó jövő. Többféleképpen közelíthetjük meg és vizsgálhatjuk ezt a témát. Példának okáért kérdés formájában is: Van-e a zsidóságnak jövője?

Egyesek megdöbbenve, mások rosszallóan nézhetnek rám: - Hogy lehet ilyet kérdezni?! Egyáltalán kérdés ez?!

Abban az esetben, ha a világ zsidóságát, mint vallási-kulturális közösséget és a zsidó népet, vagy Izrael Állam zsidó polgárait külön-külön egységként vizsgáljuk, - jogos a kérdés. Akkor azonban, ha tudatában vagyunk annak, tudjuk azt, hogy a világ zsidósága és a zsidó nép egy és ugyanaz, - teljes bizonyossággal válaszolhatjuk a kérdésre: a zsidóságnak van jövője. Az, hogy ez a jövő pontosan milyen lesz, nagy mértékben rajtunk, a világ zsidóságán múlik.

Alig több mint két hete ünnepeltük Jom há-Ácmáutot, a Függetlenség Napját, a Zsidó Állam, Izrael Állama önállósága visszanyerésének napját. Ez az esemény, amelyet minden évben megünnepelünk, alapvető jelentőségű a feltett kérdés megválaszolására, vagyis a pozitív válaszadásra.

Jom há-Ácmáutkor egy kisebb közösség előtt beszéltem a kérdés pozitív megválaszolásáról. Engedjék meg, hogy annak a beszédnek több gondolatát elmondjam Önöknek. Úgy érzem, hogy el kell mondanom, hiszen - mint utaltam rá - jövőnk, a zsidó jövő szempontjából életbevágó kívánalom, talán a legfontosabb feltétel a zsidó nép egysége és Izrael Állam léte és virágzása!

Amikor négy évezredes történelmünknek erre a különösen jelentős eseményére - Izrael függetlenné válására - emlékezünk, amely alapjaiban változtatta meg és egyértelműen jobb irányba fordította a zsidó történelmet és a zsidó mindennapokat, a Holocaustot túlélt nemzedék és utódaik öntudatát, zsidó közérzetét és világlátását, elkerülhetetlen, hogy az ünneplés mellett feltegyünk magunknak egy kérdést.
Feltegyük magunknak azt a kérdést, hogy annak tudatában, hogy a gálutban élő zsidóság nagyobb része a függetlenség elnyerésének 55. évéig nem alijázott, nem tért haza ősei földjére, hogy szinte nap-mint nap szembesülve azzal a ténnyel, hogy az Izraelben élő zsidóságot legalább annyi gond és baj, veszély és tragédia veszi körül, mint amennyi örömöt büszkeséget és boldogságot jelent a világ legcsodálatosabb, legszebb országában, az egész emberiség, és különösen a zsidóság szülőföldjén élni, - tehát mindezek tudatában feltegyük a kérdést, hogy mi a célja, mi az értelme annak, hogy létezik, gyarapszik és fejlődik a független, önálló zsidó állam. Feltegyük magunknak a kérdést, hogy van-e értelme annak, hogy az Izraelben élő zsidóság ugyanúgy, mint a világ egyéb tájain élő zsidók feltétlenül, és gyakran életük árán is ragaszkodnak az ősi földhöz, amelyet az Örökkévaló nekünk ígért és nekünk is adott!

Ahhoz, hogy megfelelő választ adhassunk erre a kérdésre, át kell tekintenünk népünk történelmét a nemzetté válás korától, vagyis az időszámítás előtti XV. században történt honfoglalástól egészen napjainkig.

Hölgyeim és Uraim! Ne rettenjenek meg, nem fogom elmondani, még kevésbé részletesen vizsgálni a zsidóság mögött hagyott közel 3500 esztendő eseményeit, csupán sorra kívánom venni a zsidó történelem azon korszakait, amelyek sorsdöntők és meghatározó jellegűek voltak a nemzeti lét, a független államiság szempontjából.

A Já'ákov ősatyánk vérszerinti utódaiból, leszármazóiból Mózes Egyiptomban néppé kovácsolta a hébereket - a Tóra ebben az időben így említi őseinket - és a sivatagi vándorlás 40 esztendeje tovább erősítette, megszilárdította a nép egységét. J'hosuá, Mózes mesterünk utóda bevezette Izrael fiait, a zsidó népet az Ígéret Földjére, Erec Jiszráélbe, ahol honfoglaló csaták és honvédő harcok közepette, saját hazájában élt az egyiptomi szolgaságból megszabadult nép. A tisztult vallási egység és a nemzetté szerveződés formálódásának kora volt ez, az i.e. XV. század. Az Örökkévaló választott népe országának határai között élte vallási és nemzeti létének ifjúkorát.

Az egységes, a kor színvonalának megfelelő állam, majd a monarchia, a királyság létrehozatala Sámuel próféta személyéhez kötődik. Az ő általa kiszemelt és felkent első két király - Saul és Dávid - uralma alatt létrejött és megszilárdult az egység, az önmagát megvédeni és fenntartani képes állam, amely Dávid és utódja, Salamon idején erősödött, gazdagodott és virágzott. Dávid király nevéhez fűződik Jeruzsálem meghódítása; ő tette Jeruzsálemet Izrael örök és oszthatatlan fővárosává. Dávid fia, Salamon király építtette fel a jeruzsálemi Templomot. A Templom és benne a Szentély Izrael vallási és szellemi életét felfrissítette, megújította. Az erős zsidó állam minden téren igazolta létének szükséges, az országon belül és kívül egyaránt hivatást betöltő jellegét

Dávid és Salamon királyaink többnyire sikeres, az országot és népét erősítő és gazdagító, a vallást és a vallási életet őrző uralkodását Salamon halála után az ország két részre szakadása követte, a birodalom helyén két királyság alakult; északon Izrael - fővárosa Somron - és délen Júdá, Jeruzsálem fővárossal.

A kettészakadt ország együtt is sokkal gyengébb volt a hajdani egységes birodalomnál. Külső támadás idején, ha egyszer-egyszer szövetkeztek is, haderejük meg sem közelítette Salamon seregéét.

Északkeleten, Mezopotámiában, egy új birodalom született, Asszíria. Miután leigázta a szomszédos népeket, Izraelre támadt, és Somron, a főváros bevétele után, i. e. 722-ben, egész Izraelt meghódította. Az északi állam népét elhurcolta, kitelepítette az Asszír birodalom belsejébe; későbbi sorsukat máig sem ismerjük, ők az "elveszett 10 törzs."
A déli királyság, Judá, a jeruzsálemi Szentély közelségében, hatókörében, a Dávid-dinasztiából származó uralkodók kormányzása alatt, hűségesebb maradt a vallási hagyományokhoz. Az Izraelt romba döntő asszír támadást elkerülték, de egy végzetes politikai tévedésük következtében ellenük fordult Babilónia haragja, és i. e. 597-ben Nevuchadnecár, babilóniai király támadást intézett az ország ellen, majd elpusztította Jeruzsálemet, meghódította Judá királyságát. A felsőbb társadalmi rétegek tagjait, az iparosokat, a kézművesek és egyéb szakemberek tömegeit Babilóniába hurcolta. Így jött létre a Babilóniai fogság, vagyis az első gálut.

A száműzöttek az ország egy-egy régiójában, néhány városában telepedtek le, tehát nem szóródtak szét Babilónia területén. A hazájukból elhurcolt zsidók nem vegyültek az ottani lakossággal, hanem zárt közösségekben, mondhatjuk községekben éltek. A számukra kijelölt, vagy engedélyezett területeken a szabad embereket megközelítő körülmények között élhettek, eredeti foglalkozásukat űzték, a fiatalok közül sokan választották a kézműves szakmákat és a kereskedelmet.
A száműzöttek hazájuktól, kultuszhelyeiktől távol is megtartották és gyakorolták vallásukat. Még azt is mondhatjuk, hogy vallási életük elevenebb, színesebb lett, hiszen imaházakat hoztak létre - a majdani zsinagógák elődeit - ahol alkalmanként összegyűltek. A jeruzsálemi Szentélyhez kötődő áldozatokat itt nem mutatták be; a hajdani áldozatbemutatás szerepét átvette az ima, az imádkozás. A hitélet, a zsinagógai istentisztelet legfontosabb kelléke, az ima, ettől az időtől épült be, ekkortól vált szerves részévé a zsidó istentiszteletnek. A babilóniai imaházakban, zsinagógákban rendszeresen olvasták a Tórát, zsoltárokat énekeltek és tanítóik beszédeit hallgatták.
A száműzetés 50. esztendeje után a térség politikai erőviszonyai teljességgel átrendeződtek, és a főhatalmat magához ragadó Perzsia uralkodója, Kyros - számítva a zsidók szimpátiájára - i. e. 536-ban engedélyezte a hazatérést.
Tudnivaló, hogy a száműzöttek, az első nagyobb diaszpóra tagjai, nem mind tértek vissza szülőföldjükre. Egzisztenciális, és talán egyéb okokból jelentős számú zsidó népesség maradt - most már önként - gálutban.

Izrael Országa és népe életében a következő évszázadok nem egy nagyjelentőségű eseményt, történelmi lehetőséget, a mai világ csodálatát is lenyűgöző hőstettet hoztak. A vallás és a művelődés produktumai is óriási magasságokat értek el; - elég, ha Szentírásunk gyarapodására, teljesedésére utalok. Erre az időre esik a történeti és a prófétai könyvek összegyűjtése, kanonizálása. Ekkor került a Zsoltárok könyve, Jób könyve és a Példabeszédek könyve a T'nákhba. Ekkorra tehető, i. e. 516-ra, a második Szentély felépítése, és fél évszázaddal később Ezra és Nechemia tevékenysége; ők plántálták el a zsidóságban azt az évezreden át irányító és fenntartó gondolatot, hogy a nép a politikai függetlenség elvesztésével, akár idegen ország uralma alatt is fennmaradhat a "szent nép, papok birodalma", vagyis a "papi nemzet" intézményének formájában. Ugyancsak erre a korra esik, 166-ban, i. e. a szír-görögök elleni szabadságharc, a Makkabeusok vezetésével, amelynek győzelmére emlékezünk minden évben, Chánukká ünnepén.

Nem folytatom e korszak krónikája ragyogó lapjainak pergetését, mert egy másik kor felmérhetetlen hatású eseményét szeretném felidézni. Azt az eseményt, amely kellőképpen megvilágítja kitűzött témánk egyik fő kérdését, nevezetesen a "szellemi birodalom" fogalmát, ami viszont a már említett Ezra és Nechemia "mamlakhat kohanim", "papok birodalma" elméletére épül.

A soron következő évszázadok folyamán Izrael volt önálló, független állam, és voltak időszakok, amikor csak látszatfüggetlenséggel rendelkezett.
I. e. 63-ban, Pompeius, római hadvezér, elfoglalta Jeruzsálemet, s Róma befolyása egyre határozottabban veszélyeztette még az ország látszatfüggetlenségét is, mígnem az időszámítás szerinti I. században a római procuratorok, a kinevezett helytartók, ellenséges érzelmei, magatartása és rendelkezései olyan szintre hágtak, hogy a nép felháborodása szabadságharcban robbant ki.

Az i. sz. 66-ban, a római uralom ellen kirobbant függetlenségi háború kezdetben mindenkit csodálatba ejtő katonai sikereket ért el. Az év végén már egyetlen római katona sem tartózkodott az országban. Nyomban megindult a független államiság helyreállítása, de természetesen a fellelkesült nép hadisikereinek eredménye, a győzelem és a függetlenség, nem bizonyulhatott véglegesnek, de még tartósnak sem. A római ellentámadás ugyanis azonnal megindult. Róma legjobb csapatait és egyik legkiválóbb hadvezérét, a későbbi császárt, Vespasianust küldte Jeruzsálem és a kivívott függetlenséget védelmező zsidók ellen. Egy éves hősies küzdelem és ellenállás után a hatalmas túlerő bevonult a földig rombolt városba, amelynek szívét, legfontosabb pontját, a Templomot az ellenség hamuvá és kormos törmelékké égette. A végzetes csata részvevői, figyelemmel kísérői és az elkövetkező hónapok szemtanúi meggyőződéssel hirdették, hogy a zsidó állam véglegesen összeomlott, újjáéledésére nincs esély.

A halál árnyékában, a nép és az ország összeroppanásának gyászában új élet, a zsidóság újraéledésének magvait vetették el, amelyeknek csírái hamarosan a napfény irányába törekedtek.

Jochánán ben Zákkáj, az első tanító, aki a rabbi címet viselte, koporsóban, halottként vitette ki magát az ostromlott városból, és Vespasianustól engedélyt kapott arra, hogy iskolát alapítson a tengerparti Javne városában. Az iskola-létesítés mellett fő érdeme, hogy a vallást függetlenítette a Szentélytől, vagyis az áldozati kultusztól és magától a Szentföldtől is, - tehát a legutóbbi politikai fejleményeket nagy realitás-érzékkel fogta fel. Világosan látta, hogy a már évszázadok óta létező gálut terebélyesedni fog, sőt, a zsidó nép nagy többsége beláthatatlan ideig gálutban fog élni, - a vallást tehát a gálutban is gyakorolhatóvá kell tenni. Hogy ez mennyire sikerült, világosan bizonyítja az a tény, hogy a Javnéban megfogalmazott, kidolgozott vallási, kulturális és nemzeti "stratégia" alapján, azt követve élte kis hiján két évezredét a zsidó nép, és ennek bizonyságául ma itt találkozhattunk.

Nem helytálló, sőt célzatos torzítás az a vélemény, amely Jochánán ben Zákkáj és tudós segítőtársai nagy alkotását abban látja, hogy a nemzeti életet élt zsidóság romjain ők teremtették meg a csak vallási életet élő, nemzeti jellegétől megfosztott zsidóságot. A javnei iskolában megfogalmazott és továbbhagyományozott szellemi alapvetés a zsidóság vallási és népi létét egynek érezte, egyszerre élte meg, és így adta tovább. A javnei iskola és a nyomában és mintájára később létrejött iskolák rendszere mentette át a zsidó állam összeomlása után a zsidó közösség, a zsidó vallás, és a zsidó kultúra, a zsidó tudomány egyetemességének gondolatát. Rabbi Jochánán ben Zákkáj az önálló, független államiságot, annak megszűnte, elvesztése után a zsidó művelődés dinamikus fejlesztésével és óriási hatókörű kiterjesztésével helyettesítette; az állami lét népet összefogó jellege helyére a zsidó tudomány mindent átszövő, a népet vallásával együtt megtartó jellegét tette. Hahn István szavaival: "A fizikai ország szellemi birodalommá illanhatott, de 'birodalom' maradt".

A független államiság i. sz. 70-ben történt elveszítése után a zsidó nép nagy része, illetve néhány évszázad múltán nagyobb része Európába települt, európai néppé vált. Már akkor több évezredes magas rendű kultúrát, tudományt, az élet minden színterén hasznosítható tapasztalatokat vitt magával. Amikor a történelmi viszonyok engedték, a magával hozott kultúrát, sokféle tudást igyekezett Európa népeivel megosztani, igyekezett az európai népek hasznára lenni.
Európa népei a középkorban a keresztes hadak vérengzéseivel, az inkvizícióval és egyéb fajta zsidóüldözésekkel, országaikból való kiűzésekkel válaszoltak a közöttük helyét kereső zsidóságnak.

Magyarország 1883-ban, a tiszaeszlári vérváddal, Franciaország 1894-ben a Dreyfuss-perrel viszonozta a nehezen, és nagy sokára elnyert polgári egyenjogúsággal élni akaró zsidóság közeledését. Ezek az események és az Európa keleti országaiban egyre hevesebben fellángoló zsidó-üldözések, pogromok is siettették az évtizedekkel korábban szárnyait bontogató politikai cionizmus erősödését, a mögötte álló tömegek gyarapodását.

A világ zsidóságát ért legnagyobb tragédia, a Holocaust hat millió mártírja érttette meg a nagyhatalmakkal és a világ jobb érzésű nemzeteivel 1948-ban, hogy az ősi hazájában évtizedek óta országot építő és ugyanakkor szabadságharcot vívó zsidó népnek vissza kell adni szülőföldjét és nemzeti függetlenségét.

Izrael és a zsidó nép története az Ősatyák korától kezdve egészen a legutóbbi évek Erecben és másutt történt eseményeiig többféle látásmód szerint, több aspektusból, más és más okfejtés, oknyomozás alapján magyarázható, kommentálható.

A bibliai történetnek, tehát népünk őstörténetének, de a későbbi évezredek, évszázadok történetének, történeti eseményeinek többféle olvasata van.
A zsidó nép, lévén a próféták népe, a próféták utódai, nem mellőzheti a történelem esetében sem a vallásos megközelítést, a vallásos okkeresést. A modern korban élvén, a tudományos szemlélet, a tudományágak eredményein alapuló véleményalkotás sem idegen előttünk, - természetesen ezt is alkalmazzuk.

Amikor végigtekintünk Izrael, Izrael népének történetén, a zsidó nép világtörténetén, a kétféle vizsgálódási mód, vagyis a vallásos szemlélet és a történettudomány látásmódja - egyikétől sem tekinthetünk el. Nem tekinthetünk el már csak azért sem, mert örök vezérfonalunk, a T'nách, a zsidó Biblia, - ami egyben történelemkönyvünk is - isteni ihletésre, a benne foglalt könyvek minden lapján érezhető és érzékelhető isteni jelenlétre épült. Ugyanakkor tudnunk kell azt is, hogy a modern történettudomány Szentírásunk nem egy könyvéről, annak hosszabb-rövidebb részletéről megállapította, hogy bennük hiteles történetírással, korabeli hitelt érdemlő dokumentum-töredékekkel, történeti feljegyzésekkel van dolgunk. Ez utóbbi megállapítás különösen vonatkozik a prófétai könyvekre: a Korai Prófétákra és a Későbbi Prófétákra.

A kétféle látásmód gyakorlatát ötvözve, a népünket ért történeti eseményeket, a pozitív kimenetelűeket és a csapásokat, tragédiákat sorra véve az a meggyőződésünk, hogy a zsidóságnak - mint népnek és vallásnak - felmérhetetlen jelentőségű küldetése, hatalmas feladatai voltak és vannak a világ, a világ népei számára.

Izrael népe adta a világnak a monoteizmust, ami két másik vallásnak szülője lett. Izrael népe ajándékozta meg a kereszténységet a prófétákkal, a prófétai könyvekkel, illetve az egész Bibliával. A javnei tanházban megalapozott zsidó műveltség, művelődés került át Európába, megtermékenyítve és lendületet adva a bontakozó európai kultúrának. Az elmúlt évszázadok zsidó tudósai, művészei a mára elért magasságokig emelték, gazdagították az európai és amerikai civilizációt; a tudományt, művészeteket, a világ kultúráját.

A zsidó történelem néhány sorsdönto eseményét nagy vonalaiban áttekintve, összegezni tudjuk, és összegeznünk is kell a történelem rögzítette, és az általunk levonható következtetéseket.
A világ népeinek és a zsidó népnek egyaránt szüksége van egy erős, önmagát és a világ egyéb tájain élő zsidóságot képviselni és megvédeni képes zsidó államra.
A világ népeinek és a zsidó népnek egyaránt szüksége van arra a szellemi birodalomra, amely a zsidóság ősi, a bibliai kor óta szüntelenül és folyamatosan gyarapodó alkotásaiból, szellemi kincseiből tevődik össze.

Mindezek tudatában, évről-évre, Jom há-Ácmáutkor hálát adunk az Örökkévalónak, amiért a zsidó nép megérhette azt a napot, 5708, vagyis 1948. ijár 5-ét, Izrael Állam újjászületésének napját!

Hálát adunk az Örökkévalónak, hogy évről-évre megemlékezhetünk erről a napról!

Ám Jiszráél Cháj! Ámén!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Vissza a TUDOMÁNY-hoz