Dr. Borsányi Schmidt Ferenc:
VÁMBÉRY ÁRMIN, AZ ORIENTALISTA POLIHISZTOR


Elhangzott a "Méltatlanul elfeledve" című "A Magyar Tudomány Napja 2004" konferencián (Budapest, 2004. november 24-én)

VÁMBÉRY ÁRMIN:1832-1913


Ha sorra vesszük a magyar tudomány azon képviselőit, egykor kiemelkedő személyiségeit, akiket nem jelentőségükhöz illő helyen és formában tart emlékezetében a tudományos közélet, akiket méltatlanul elfeledtek... e nem kevés név közül szinte elsőként gondolunk Vámbéry Árminra, a sánta dervisre, a magyar és nem csak a magyar orientalisztika polihisztorára.


Méltatlanul elfeledve...

Vámbéry Árminra, a magyar orientalisztika különleges tehetségű tudósára legalább kétszeresen illik ez a meghatározás. A tudományos közvélemény elfeledte, mint nagy orientalistát, pedig a magyar nyelvészet terén követett tévútja ellenére, vagy emellett, a turkológia és iranisztika területén nagyon jelentős, ma is érvényes felfedezéseket tett, jelentős műveket alkotott, a tudományág nagy tudósa volt.
A magyarországi zsidóság is megfeledkezett róla, pedig a zsidóság terén követett tévútja ellenére, vagy emellett, a zsidóság nagy fia, a zsidóság jelenkori legnagyobb ügyének, Izrael Állam újjászületésének elkötelezett híve, a gyakorlati életben, a politikában nagy segítője, előmozdítója volt.

Vámbéry Ármin 1831-ben, vagy 1832-ben született, és kora gyermekségében a Vamberger Hermann névre hallgatott. A születési év bizonytalanságának az az oka, hogy ebben az időben a zsidóknak nem írták elő az anyakönyvvezetést, az állami anyakönyvezés hatálya pedig csak 1895-ben terjedt ki rájuk. A később Vámbéry Árminná magyarosodott ifjúnak tehát már gyermekkorában problémát okozott a bürokrácia, illetve az ő akkori nézőpontjából a bürokrácia hiányossága, s így ifjúságában édesanyja visszaemlékezése alapján és saját belátásából úgy döntött, hogy 1832(t teszi meg születése évének. Atyja kitűnő, ismert talmud(tudós és rabbi képesítéssel rendelkező ember volt, aki ennek ellenére szülőhelyén, a Pozsony megyei Szentgyörgy városában eredménytelenül folyamodott rabbi(helyettesi állásért. Ilyen körülmények között is kizárólag a tudománynak élt, Vámbéry szavaival "nappalait, sőt éjszakáit is tanulmányainak áldozta", s nem igen törődött a már két gyermekkel gyarapodott család eltartásával. A 20 éves, a világ ügyeiben addig járatlan anya vette magára a pénzkeresés gondját. A Felső Magyarországra az 1830-as években betört kolera elragadta az apát, özvegységre juttatva a bajoktól addig sem megkímélt, még mindig csak 22 éves, családfenntartó asszonyt.

Az apa nélkül árván maradt gyermek nyolc éves koráig csak vallási tárgyakat tanult a dunaszerdahelyi zsidó iskolában. A család ugyanis az anya második, az elsőnél nem sikeresebb házassága révén ebbe a Duna melletti városkába költözött. A kisfiút ekkor támadta meg az akkoriban gyógyíthatatlan gyermekbénulás, aminek nyomát, maradványát egész életében viselte, egyik lába megbénult. A hét tagúra növekedett, nyomorgó család béna gyermeke a tanulás mellett dolgozni kényszerült. Először a család kenyérkeresetében, az akkoriban elterjedt orvos-szer, a piócakereskedésben vett részt, majd szabóinasként, házitanítóként kereste kenyerét, segített családjának. A munka mellett a tanulás könnyen ment neki, anyja szokta mondogatni "...az én első uram fiának a legkülönbnek kell lenni minden gyermek közt." Anyja szerint neki kitűnőnek kellett lenni nemcsak a zsidó, hanem a keresztény tudományokban is. Emlékiratában anyját idézi- "Mert akármilyen jámbor és istenfélő volt a lelke, úgy látszik mégis eléggé jókor meggyőződött róla, hogy a thóra és a talmud tudománya eléggé alkalmas ugyan arra, hogy kulcs gyanánt szolgáljon a paradicsom kapujához, de nemigen való arra, hogy boldogulni lehessen vele már ezen a földön." A gyermek tehát a vallási tárgyak mellett világi ismereteket is tanult, és a továbbiakban is részt vett a család fenntartásában. Inas volt egy női szabónál, akinek a fiát héber nyelvre oktatta.

Nyelvtehetsége és a nyelvek iránti érdeklődése már kora gyermekkorában jelentkezett. Gimnáziumi évei alatt kezdett franciául tanulni. Németül, szlovákul és héberül már tudott. Amikor, hamarosan, a latinnal kezdett megbarátkozni, ez már számára az ötödik nyelvet jelentette. Viharos, nehézségekkel terhes kora(gyermekkor után érte meg 13. évét, Bár Micvá avatását. Ezután elhagyta a szülői házat, korábbi lakóhelyére, a Pozsony melletti Szentgyörgyre vitte anyja, ahol beíratta a piaristák ottani gimnáziumába.

Nem folytatjuk Vámbéry Ármin gyermekségének és korai tanulóéveinek részletezését, további nehéz törekvéssel teli szenvedéseit, amelyek nem nélkülözték tanulótársai és tágabb környezete antiszemita megnyilvánulásait sem, mert ennyi is elegendő ahhoz, hogy megfelelően értékelni tudjuk a nagy tudós indulását.

Vámbéry munkásságának nagy ismerője, kitűnő kutatója, Kakuk Zsuzsa, így összegezi a turkológia tudományának megalapítója, máig legnagyobb mesterének, a török Közép-Ázsia XIX. századi végnapjai vándorának, sikeres kutatójának és krónikásának életútját - A magyar orientalisztika nagy alakjának, Kőrösi Csoma Sándornak életútjával kapcsolatban gyakran szokták emlegetni, hogy a magyar nép testvéreit megkeresni indult el Belső-Ázsiába, azokat nem találta meg, de közben megvetette egy új keleti tudományágnak, a tibetisztikának alapjait. Lényegében hasonló lett Vámbéry sorsa is. A magyar nyelv hovatartozását felkutatni, majd török eredetét bizonyítani, ez volt egész fáradhatatlan életének, minden tevékenységének egyik fő mozgató rugója. Ezt a feladatot nem tudta jól megoldani. De közben úttörő értékű kutatásokat végzett, s ezzel megteremtette egy szélesebb látókörű, sokoldalú turkológia alapjait. (Kakuk Zsuzsa: A turkológus Vámbéry. In: Vámbéry Ármin emlékezete. Bp. 1986. /Keleti Értekezések 2./ p. 18.)

Vámbéry azonban magyar szempontból sikeresebb ösvényeket választott, mint Kőrösi Csoma, amikor a törökség tanulmányozásának szentelte életét. Míg Vámbéry általános turkológiai érdemeit senki sem vonja kétségbe, addig a magyar őstörténet területén végzett kutatásait és ezekkel foglalkozó könyveit, tanulmányait mértékadó tudományos körök és szakemberek részéről szinte csak kritika érte a múltban és csak elmarasztalás és kritika illeti a mai napig.

Az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc leverése a korábbi időknél sürgetőbben előtérbe helyezte, a magyar tudományosság fő feladatává tette a magyar nép és nyelv eredetének, illetve rokonságának kutatását. Hunfalvy Pál, a kor legkiválóbb magyar nyelvésze 1851-től folyamatosan tette közzé kutatási eredményeit. Ezeknek egyik összegező munkájaként 1855-ben megjelent "A török, magyar és finn szók egybehasonlítása" című értekezése, amelynek legfőbb következtetése az volt, hogy (idézem) - "A magyar nyelv közepett van a finn-ugor és török nyelvek között."

Hunfalvy még azt is kifejtette, hogy a rokonság fokát tüzetesen mérlegelve, inkább a törököt, mint a finnt kell a magyarhoz közelebb állónak tekinteni.

Nagyon valószínű, hogy Hunfalvynak, mint a legkiválóbb ismert magyar nyelvészeti tekintélynek e nézetei, dolgozatai sorában képviselt véleménye is hatással lehetett, sőt talán döntő befolyással volt az ifjú Vamberger Ármin - mert ekkoriban még így hívták Vámbéryt - elhatározására, hogy a keleti nyelvek terén addig puszta kedvtelésből folytatott tanulmányait, megszerzett figyelemreméltó ismereteit török tájakon gyarapítsa és a magyar nyelvkutatás, a magyar őstörténet megismerésének sokat ígérő és nagy jelentőségű céljára fordítsa.

Amikor 1857. márciusában báró Eötvös Józsefnél, a Magyar Tudományos Akadémia akkori elnökénél megjelent, hogy támogatását kérje tervbe vett konstantinápolyi utazásához, Eötvös előtt így fogalmazta meg úti célját: "Ázsiába akar menni, keresni a magyarok őshazáját, eredetét" - így olvassuk önéletírásában, a Küzdelmeimben (107. p.) Az a lelkes támogatás, amelyben Eötvös mellett Hunfalvy Pál, Ballagi Mór, Toldy Ferenc, Jerney János és más akadémikusok részesítették, arról tanúskodik, hogy Vámbérynak már az első keleti útjához nagy tudományos várakozás fűződött, amelyet erősen átszőtt a nemzeti érzés.

A következő évben, 1858-ban, megszületett Vámbéry első Konstantinápolyban készített önálló műve, egy német(török zsebszótár, amelynek címe Deutsch(türkisches Taschenwörterbuch von Hermann Vámbéry aus Ungarn, - tehát már a szerző magyarosított nevével jelent meg. Ennek a szótárnak jellemző tulajdonsága és fő értéke, hogy eltávolodva a kor divatos, irodalmi nyelvétől, mesterkélt szókincsétől, a benne hemzsegő, szükségtelenül alkalmazott arab és perzsa szavaktól, az egyszerű emberek által használt eredeti török szavakat, a nem választékos, köznapi társalgási nyelvet vette alapul. Így akaratlanul úttörője lett a pár évtized múltán kibontakozó nyelvészeti és irodalmi iránynak, amely a török nyelvet készült megtisztítani az idegen hatásoktól.

Vámbéry szótárával - bár, mint láttuk, magasabb célt, nyelvtudományi és nyelvművelő feladatokat is megvalósított - valójában gyakorlati szükséget akart kielégíteni. Ennek ellenére, sőt ezzel együtt, a maga elé tűzött elsődleges tudományos célját sem helyezte háttérbe, egész konstantinápolyi tartózkodása alatt szeme előtt lebegett. Ideje nagy részét könyvtárakban töltötte, kutatta a magyarokra, a magyarok történetére vonatkozó török nyelvű, török szerzőktől származó műveket. Különös hévvel tanulmányozta mind a régi, mind a korabeli népies oszmán-török nyelvet. Különös figyelmet fordít a keleti törökségnek a rendelkezésére álló, egyre bővülő, befolyásos ismeretségi köre segítségével hozzáférhető irodalmi forrásai megismerésére. "Hévvel szedtem magamba - írja visszaemlékezéseiben, a Küzdelmeim 158. oldalán - a csagataj írások minden foszlányát és örömömnek nem volt határa, mikor engedelmet kaptam rá, hogy kutathassak Aali pasának e tekintetben gazdag és híres könyvtárában." Megragadott minden alkalmat arra, hogy találkozhasson és hosszabb beszélgetéseket folytathasson a közép-ázsiai kánságokból Sztambulon (Konstantinápoly) keresztül utazó mekkai zarándokokkal. Ugyancsak a Küzdelmeim tanúsága szerint "Hitte és remélte, hogy az Oxuson (Amu-darja) túl élő pusztai és városi lakók beszédében fölleli a nyelvnek olyan elemeit, melyek határozottabb hasonlatosságot és rokonságot mutatnak a magyarok nyelvével s hogy ennek következtében fontos felfedezéseket tehet és jelentékeny módon hozzájárulhat a magyarok eredete kérdésének tisztázásához." Ilyen irányú kutatásai köréből rendszeresen küldött a Magyar Tudományos Akadémiának érdekes és fontos tanulmányokat, közleményeket. Az 1859. évben tartott egyik akadémiai ülésen Ballagi Mór felolvasta Vámbéry jelentését "A török-csagatai és magyar nyelvek egybehasonlítására vonatkozó" tanulmányairól.

Ugyancsak Ballagi Mór mutatta be az Akadémiának Vámbéry Csagatai-török-magyar egybehasonlító kis szótárát, ami aztán a Magyar Akadémiai Értesítő XIX. évfolyamában (1. sz.) jelent meg. Ugyancsak 1859. folyamán Vámbéry, mennyiségére és főleg tudományos értékére nézve igen gazdag, jelentős gyűjteményt állított össze török példabeszédekből és sajátos kifejezésekből, amelyeknek különleges értékét a gyűjtés módja és közege adja. Hasonlóan német-török szótárához, a nép ajkán élő beszédet vizsgálva-tanulmányozva, az addig figyelemre sem méltatott népnyelvet dolgozta fel céljának megfelelően. Ennek egy részletét, akkor még kutató társa, akivel a magyar nyelv eredetének kérdésében egy nézetet vallott, Hunfaly Pál közli "Mutatvány az eredeti török szólásmódokból" címmel a Magyar Nyelvészet című folyóiratban (VI: 378.). A teljes mű csak később, a Nyelvtudományi Közleményekben (I: 269.) jelenik meg. 1860-ban kiadja fordításban Ibrahim Pecsevi, XVII. századi török történetíró leírását a mohácsi ütközetről (Új Magyar Múzeum, 1860.) Ugyancsak ebben az évben adja közre a Magyar Akadémiai Értesítőben (1860: I. 360.) a Tarikhi Engerusz (helyesebben: Tárikh-i Ungurusz), azaz Magyarország története című török kézirat ismertetése című munkáját, amelyet Budenz is részletesen és nagy elismeréssel tárgyal. Itt említsük még meg Egy csagatai-török-magyar mese a török-magyar nyelvrokonság felmutatására című munkáját (Magyar Nyelvészet VI: 510.).

Tudományos törekvéseinek és eredményeinek, közzé tett munkáinak elismeréséül Vámbéryt a Magyar Tudományos Akadémia 1860. október 9-én levelező tagjává választotta.

Ez az elismerés és az általános ünneplés is hozzájárult ahhoz, hogy 1861. elején ismét az Akadémia erkölcsi és anyagi támogatását kérje egy újabb, most már Közép-Ázsia nagyobb részét magába foglaló utazásához.

Utazása bejelentésekor Vámbéry ismét a magyar-török nyelvrokonság kutatását jelölte meg céljaként.

Elindulásakor ez az elmélet egyáltalán nem tűnt a valóságtól távolinak; - ez volt a nyelvkutatók többségének álláspontja, az érdeklődő nagyközönség a nemzeti lelkesedéstől áthatva ezt a nézetet akarta bebizonyítva látni.

Vámbéry törekvései kora nyelvészeinek álláspontjából és gondolkodásából nézve távolról sem tűnt tévútnak, sőt még az az elképzelése sem, hogy a török-csagatai nyelvek alapos ismeretét a magyar nyelvkutatás fő eszközeként jelölte meg. Gondolatmenete helyességét igazolta Hunfalvy Pál is, akinek a véleményét fentebb említettük, mely szerint "rokonságával inkább húz a magyar a török, mint a finn-ugor nyelvekhez." Vámbéry később legeltökéltebb ellenfele, a módszerességéről és alaposságáról ismert Budenz József, 1862-ben tartott akadémiai székfoglalójában, "A török-magyar nyelvhasonlítás és hasonlító magyar-altaji hangtanról" című tanulmányában azt hirdeti, hogy "...a magyar nyelv abban a közép állásban, melyet a vogul, osztják és mordvin nyelvekkel együtt szorosabb rokonsági csoportot alkotva a finn és török nyelvek között elfoglal, nem azon a végén van, amely a finnség felé, hanem azon, amely a törökség felé néz."

Mint hasonló gondolkodású jó barátok, együtt jelentek meg, Budenz és Vámbéry az "Abuska csagatai-török szógyűjtemény" kiadásával, 1862-ben, amelynek kéziratát Vámbéry hozta magával Sztambulból, majd itthon lefordította és a csagatai szavakhoz oszmán-török nyelven fűzött magyarázatokat. Budenz tartalmas, átfogó előszót írt a műhöz.

Vámbéry, amikor 1864. május 29-én visszaérkezett Pestre, meglepetéssel és megdöbbenéssel tapasztalta, hogy a közvélemény és maga az Akadémia, az Akadémia tagjai meglehetősen közömbös hangulatban, szinte hidegen fogadták.

Ennek legfőbb magyarázatát abban találjuk, hogy útra kelésétől (1861) visszaérkezéséig (1864) eltelt három év alatt alapjaiban és teljesen megváltozott a magyar nyelvrokonság kutatásának helyzete.

1862 óta mindinkább előtérbe került Reguly Antal nagy mennyiségű vogul, osztják és cseremisz gyűjtésének tanulmányozása, feldolgozása és kiadása. Budenz a csuvas, cseremisz és mordvin jegyzeteket tette alapos vizsgálat tárgyává. Hunfalvy a vogul hagyományok kutatásába mélyedt, kiterjesztve vizsgálatait a nyelvészeti eredményekre épített őstörténeti kutatásokra. Mindezek a tanulmányok és több szempontú vizsgálatok és kutatások meglepő és teljesen újfajta eredményt hoztak a magyar nyelv rokonságának kérdésében. Hunfalvy Pálnak 1864-ben megjelent "A vogul föld és nép" című rendkívül sok értékelhető adatot és erős lábon álló megállapítást tartalmazó könyve, amelyben végérvényesen megállapítja, hogy a magyar az ún. "ugor", vagyis a vogul és osztják nyelvekkel alkot szorosabb rokonsági viszonyt. Azt is kifejti, hogy a magyar-török nyelvi egyezések részben az ural-altaji közös eredetből következnek, illetve valamely a csuvashoz hasonló török nyelvből átvett elemek, vagyis a magyar nyelvben török jövevényszavak.

Az alapvető ellentét Vámbéry és az ugor eredet hívei, hirdetői között abban található, hogy Vámbéry a magyart török nyelvnek tartotta, amely finn-ugor elemekkel keveredett, míg az ellentábor, élén Budenz Józseffel, a török elemeket későbbi kölcsönzéseknek tartotta. Budenz és az ugor elmélet híveinek állítása a tudomány fényében helyesnek bizonyult, s ezt élete végén maga Vámbéry is belátta, és halála után egy évvel megjelent, "A magyarság bölcsőjénél" című művében már elfogadta a magyar nyelv ősibb, finn-ugor jellegét.

Vámbéry tudományos nagyságát és a turkológia tudományágának megalapozásában játszott kiemelkedő szerepét az is hangsúlyozza, hogy ő látta meg először és vizsgálta a tudomány módszereivel, majd bizonyította, hogy a magyar nyelvben található török lexikai elemek régiségének (Vámbéryt idézem A magyarság bölcsőjénél című műből) "...filológiai szempontból rendkívül nagy fontosságú, ha meggondoljuk, hogy a magyar nyelv szókincsében, s bizonyos mértékig alaktanában foglaltatnak a török-tatár nyelvek legrégibb emlékei." Ez a megállapítás ma is érvényes és Vámbéry nem halványuló érdeme az, hogy a magyar nyelv török elemeinek tanulmányozása éppen Vámbéry feltáró tanulmányai óta a magyar és egyetemes turkológia elsőrendű feladatai közé tartozik.

Most érkeztünk el ahhoz a ponthoz, ahol ki kell jelentenünk, hogy ott, ahol a kritika és Vámbéry hajdani ellenfelei a nagy tudós leggyengébb pontját, hibáinak eredőjét vélték felfedezni, - ott található Vámbéry tudományos nagysága, tudományos felfedezéseinek eredője.

Most vessünk egy pillantást Vámbéry Árminra, a turkológusra, a modern turkológia tudományának megalapozójára, az ő tevékenységétől kezdve méltán világhírű magyar turkológia legnagyobb alakjára.

A magyar őstörténet, a magyarok eredetének tévesnek bizonyult magyarázata, a magyar nyelvhasonlítás terén ejtett tévedései során Vámbéry neve kitörölhetetlenül bekerült a magyar és nemzetközi turkológia egykor majd megírandó aranykönyvébe.

Vámbér turkológiai kutatásait - mint tudjuk - a magyar nép és nyelv eredetének megismerési vágya ösztönözte. A magyar történelem legősibb koráig nyomon követhető és a századok során szinte állandóan jelen lévő és a legváltozatosabb formában megjelenő török-magyar kapcsolatok kutatása közben Vámbéry feltárta nemcsak a XVI. századi, tehát a hódoltság-kori oszmán-török nyelvre vonatkozó forrásokat és a nyomukban megfogalmazódó ismereteket, hanem régi közép-ázsiai szövegeket is vizsgált. Úgy gondolta, hogy ezeknek a tanulmányozása fényt deríthet a magyar nyelv eredetére. Mint már láttuk, ezt a célját nem érte el, de a csagatáj nyelvre és az egyéb közép-ázsiai török nyelvekre vonatkozó kutatásai megnyitották az utat a kiteljesedettebb, a nemcsak a nyugati, az oszmán-török nyelvvel foglalkozó turkológiának. Vámbéry kutatásai révén a magyar turkológia túlhaladta a turkológia általános szintjét, sőt a közép-ázsiai nyelvészeti és etnográfiai eredményeivel új, valódi felfedezések kezdeményezőjévé vált.

Vámbéry nemcsak tudósként művelte a turkológiát és iranisztikát, hanem oktatóként, tanárként is. A budapesti egyetemen ő valósította meg, ő indította el a turkológia rendszeres oktatását. Valójában már korábban, 1850-ben elkezdődött a török nyelv oktatása az egyetemen, de oktatója, Repiczky János - aki törököt, perzsát és szanszkritot tanított - 1855-ben, fiatalon meghalt. Ezután 10 évig szünetelt a keleti nyelvek oktatása.

Vámbéry 1866-ban, elért tudományos eredményei, publikációi, hazai és főleg külföldi ismertsége, mondhatjuk, hogy hírneve, valamint a Monarchia londoni követének javaslatára megkapta I. Ferenc József, akkor még nem király, "csak" császártól a "keleti nyelvek mestere", majd a "lector publicus", vagyis nyilvános tanító címet és egyetemi beosztást. 1870-ben nevezte ki Ferenc József, akkor már magyar király, rendes egyetemi tanárnak, s ekkor kapott önálló katedrát a pesti egyetemen. Érdekességként említjük, hogy Vámbéry a királyi audiencián Ferenc József egy szkeptikus kérdésére így válaszolt: "Ha nem lesznek hallgatóim, akkor magam fogok tanulni." (Küzdelmeim, p. 278.)

Az orientalisztika nem egy kiválóságát, köztük a legnagyobbat, Goldziher Ignácot, indította el a tudományos pályán.

A magyarországi (és más közép- és kelet-európai) egyetemeken akkoriban és még jó néhány évtizedig íratlan - de talán írott - szabály volt, hogy csak keresztény vallású tanárt neveznek ki. Ez a gyakorlat főleg, talán egyedül a zsidókat sújtotta.

1865-1866-ra tehetjük azt az időt, amikor Vámbéry elhagyta a zsidó vallást és megkeresztelkedett. Elhatározásában kizárólag a tudományos előrejutás, illetve az egyetemi tanári kinevezés lehetősége motiválta.

Bár, mint mondottuk, Vámbéry tudományos előrehaladásának megkönnyítéséért, egyetemi oktatói kinevezéséért, majd az akadémiai tagság lehetőségét is szem előtt tartva, a zsidó vallást hivatalosan elhagyta, megkeresztelkedett, de zsidó öntudatát, érzéseit, sőt a zsidó néphez tartozását soha nem tagadta meg. A politikai cionizmust már annak szárnybontogatásai idején támogatta, céljaival teljesen egyet értett és nyíltan cionistának vallotta magát.

Feuerstein Emil, Tel-Avivban, 1986-ban megjelent "Egy marék virág..." című antológiájában (pp. 83-92.) olvassuk: "Dr. Tomaschoff Báruch [Bernát, 1907-től 3 szemeszteren keresztül a Magyar Cionista Szövetség elnöke] írja, hogy a budapesti Makkabeában évente nagyszabású chanuka ünnepélyeket rendeztek, amelyekre meghívták a zsidó előkelőségeket, akik között Vámbéry is szerepelt. "Nekem, mint a rendezőbizottság elnökének jutott az a feladat, hogy Vámbéryt és Szatmáry [György]-t, a függetlenségi képviselőt meghívjam. Szatmáry azonban kiüzent a szobalánnyal, hogy "cionista meghívást magyar ember nem fogad el". Amikor felkerestem Vámbéryt lakásán, beüzentem, hogy személyesen szeretném átadni az ünnepélyre szóló meghívást. Az egyik lábára bicegő öregúr kijött elém. Elmeséltem neki a Szatmárynál elszenvedett sérelmet, mire Vámbéry olyat mondott nekem, hogy azt hittem, nyomban leesem a székről: "Hászt a mejühesz á mádjár zu sein... (Siet a tekintélyes v. előkelő ember magyarrá válni.) Hát melyik oroszlán akarna inkább macskának látszani? Én jó darab világot bejártam, de a vad törzseket kivéve, soha másnak nem mondtam magamat, mint zsidónak." Ez a több, mint határozott vallomás meglepő volt számomra, aki Vámbéryben, a magyarság eredetének kutatójában, minden cionizmusa ellenére is, büszke magyar nemzeti hazafit sejtettem Tíz arany forintot kaptam a meghívóért és izgatottan siettem a Király utca 36. alá, hogy elmondjam makkabista barátaimnak, mit mondott Vámbéry: "Nem magyarként - hanem zsidóként szerepeltem világszerte."

A Makkabeáról tudnunk kell, hogy a cionista egyetemi hallgatók egyesülete volt. 1903. szeptemberében alakult meg és hamarosan a magyarországi cionista mozgalom központjává vált. A Makkebeából indult ki az egész országra kiterjedő cionista propaganda. A Makkabea hozta létre az első magyarországi cionista periodikumot, egy hetilapot, "Zsidó néplap" címmel, Bokor Ármin szerkesztésében. A Makkabea vetette meg a Vívó és Atlétikai Club (VAC) létrehozatalának feltételeit, 1906-ban, ami az első kimondottan zsidó sportegyesület volt Budapesten. Ebben az évben helyezték át a Magyar Cionista Szövetség központját Pozsonyból Budapestre. Ekkor már a Makkabeából kerültek ki az új cionista szervezet és általában a cionista mozgalom vezetői. A Makkbea 1913-ban ünnepelte fennállásának 10. éves jubileumát, amelyen David Wolfsohn, a cionista világszervezet akkori elnöke is részt vett. A Makkabea tagjainak létszáma 1913-ban volt a legnagyobb, amikor elérte az 1000-et. Az I. világháború alatt a Makkabea tevékenysége szünetelt, mert tagjainak szinte összessége katonai szolgálatot teljesített. A világháború utáni években ismét megindult a Makkabea tevékenysége. A két világháború közötti évtizedekben, bár folyamatosan csökkenő létszámmal, a Makkabea tovább működött. 1939-ben Szenes Chánná itt szívta magába a zsidó nemzeti eszmét. Az Egyesület 1944-ig folytatta tevékenységét. 1945-ben, a Holokauszt szörnyűségeit túlélt ifjúság újra életre keltette a Makkabeát. Tervei alapján 1948-ban egy kiadvány sorozat indult meg, dr. Scheiber Sándor szerkesztésében. 1948-ban a hivatalos szervek bezárták a cionista irodákat és a Makkabea föld alatt kezdett tovább dolgozni. Folytatta és tovább készítette elő az illegális áliját. 1949-ben a vasfüggöny lezárult és a Makkabea tagjai közül, aki tudott, álijázott. A Makkabea beszüntette magyarországi működését.

Vámbéry Theodor Herzl-el baráti viszonyt ápolt. Herzl Naplóinak II. kötetében ezt írja:
"Érdekes embert ismertem meg ebben a bicegő, 70 éves magyar zsidóban, aki nem tudja, inkább török-e vagy angol, németül is, 12 nyelvet egyforma tökéletesen beszél, öt vallást vett fel, melyek közül kettőnek papja. A sokféle vallás ismeretében természetesen ateistává kellett válnia. ...Velem akart beszélni. Így mondta: "[...] Van negyed millióm [...] ha önnek használhatok, az Ügyért teszem."

1900. június 17-én Herzl így ír Vámbérynek: "Kedves Vámbéry bácsi, a magyar szó jó: zsidóember. Ön az és én is egy ilyen vagyok. Ezért értettük meg egymást oly hamar és oly teljesen, talán emberi viszonylatban még inkább, mint a zsidóban, bár ez mindkettőnkben elég erős. ... Tachleszről [a lényegről] később. Nem akarok önnel chochmecolni [bölcselkedni, okoskodni], ön az ügyünknek kolosszális szolgálatot tesz, ha most az audienciát kieszközli. [...] Koronázza piramisát a fejezettel: hogyan segítettem a zsidók, az én népem hazatérését előkészíteni. Egész csodálatos élete úgy tűnik majd, mintha ezért lett volna."

Az 1901. év beköszöntésével Herzl elérzékenyedve írja öreg barátjának, az akkor 70 éves Vámbérynak: "Hozzon az új esztendő a mi barátságunk révén valami nagyot az emberiségnek és különösen a mi népünknek!" Herzl 1901-ben korábbi terveit és tapasztalatait újragondolva, ismét fel akarta keresni II. Abdul Hamid török szultánt, s ennek a tervének valóra váltásához jó barátja, Vámbéry Ármin segítségét kérte. Vámbéry közbenjárására (aki meghitt viszonyt ápolt a szultánnal) létre is jött a találkozás. Patai Józsefnek, a legjobb Herzl-életrajz írójának tollából olvassuk: "Herzl el van ragadtatva Vámbérytől. Minden hozzá intézett levelét pár magyar szóval vezeti be." Herzl Vámbéryhez intézett leveleiből kiviláglik mindkettőjük nagysága és - kedélye. Herzl mindig "kedves Vámbéry bácsinak" szólítja Vámvéryt, vagy "kedves bátyám uramnak"; a megszólítás magyar, a szöveg megtűzdelve jiddis és héber "kraftausdruck"-okkal (erős, nyomatékos kifejezés), amilyen például, mikor Vámbéry a szultánt "mamzer ben-nide"-nek (tisztátalan származású fattyú) említi, mire Herzl válaszában a szultán "az ön említette mamzer" körülírással jelenik meg. Vámbéry tréfásan gyaurnak nevezi Herzlt, mire a válasz aláírása: "az ön őszinte öccse, a gyaur Dori." Herzl aláírása mindig Dori formában jelenik meg, bizalmas barátian. Egy levelében Herzl így ír: "A legnagyobb chochme, hogy ön [vagyis Vámbéry] megért engem, bízik bennem és velem tart."

Vámbéry 1901. május 8-án Herzlt Pestre hívja, hogy beszámoljon konstantinápolyi útjának eredményeiről. A nehezen elért szultáni meghívást így adta Herzl tudtára: "Azt akarom, hogy a cionizmus tovább éljen, azért eszközöltem ki Önnek az audienciát. ... Időt kell nyernie és a cionizmust tovább vinni." Vámbéry kapujához érve - írja Herzl - ismételten megcsókoltuk egymást.

1901. május 18-án Herzl fel is kereste a szultánt egyik híres palotájában, a Yildiz Kioszkban, Sztambulban. Herzl ekkor is régi elgondolását akarta megvalósítani, s felajánlotta a török uralkodónak, hogy meghatározott számú zsidó egyénnek és csoportnak nyújtandó letelepedési engedély fejében a cionista mozgalom kifizeti a török állam összes adóságát. Az elképzelés nem bizonyult sikeresnek, de ez már nem Vámbéry terhére írandó. Amikor az összeg nagysága került szóba, kiderült, hogy az messze felülmúlja Herzl lehetőségeit. Az "üzlet" nem sikerült, de a Herzl személye iránti szimpátia és valószínűleg Vámbéry szerepe miatt is a szultán Herzlt ismét magas kitüntetésben részesítette.

Vámbéry a cionizmussal, a cionista mozgalommal, és magával a Magyar Cionista Szövetséggel Herzl 1904-ben bekövetkezett halála után is szoros és tevékeny kapcsolatot tartott fenn. 1908-ban heves támadások érték a magyarországi cionistákat egyes újságok, valamint a Parlamentben elhangzott beszédek révén. A magyar állam és a politikusok nem nemzetiséget, hanem hűséges magyar állampolgárt akartak a hazai zsidókból nyerni. A nemzeti érzésű politikusok és az antiszemiták egyaránt arra akarták rábírni gróf Andrássy Gyula belügyminisztert, hogy tiltsa be a Magyar Cionista Szövetség működését. A Szövetség David Wolffsohn(hoz, a Cionista Világszervezet elnökéhez fordult, annak segítségét kérve. Wolffsohn az év december 2-án Budapestre érkezett, azért, hogy Andrássy gróf, belügyminisztert álláspontjának megváltoztatására bírja. A találkozás Vámbéry Ármin közvetítésével jött létre a budapesti parlamentben. Megjegyzendő, hogy Herzl halála után az új elnök, David Wolffsohn gyakran kérte és mindenkor megfogadta Vámbéry tanácsát, amikor a cionista ügynek valamely nemzetközi problémája, kérdése merült fel.

Vámbéry nagyon sokrétű munkásságából, tudományos, ismeretterjesztő, közéleti, világpolitikai szerepéből eddig csak két ösvényt, egyazon útnak két elágazását érintettük, vagyis nyelvtudományi törekvései közül a magyar nyelv török kapcsolatait kutató tudós, valamint a turkológia tudományának megalapítójaként bejárt útját tekintettük tömören át.
A magyar orientalisztika és a magyar nyelvészet talán legnagyobb polihisztorának a sok nem említett mellékösvénye közül ragadjunk ki egyet, azt amely kora egyik legismertebb európaiává, Anglia egyik legismertebb külpolitikai szakértőjévé, tanácsadójává tette. Ismert és nagyra becsült külpolitikai szakember és tanácsadó volt, ( persze tegyük hozzá, hogy nem itthon, csak külföldön.
Vámbéry, amikor második keleti, pontosabban. közép(ázsiai útjáról hazatérőben volt - saját visszaemlékezése szerint - már tisztában volt azzal, hogy úti tapasztalatainak, meglátásainak és a látottak(hallottak alapján alkotott véleményének megfelelő méltánylását, igazi értéke alapján elvárható fogadtatását nem Magyarországon, hanem, már csak a régióban elfoglalt politikai érdekeltsége miatt is, inkább Angliában várhatja. Ezért már Teheránba érkezésekor gondja volt rá, hogy az ottani angol követség révén minél több ajánlólevélhez jusson, amelyekkel sikerrel fordulhat a londoni politikai és tudós világ kiemelkedő, fontos tagjaihoz. Azt is elhatározta, hogy utazásának leírását előbb angol nyelven, Angliában teszi közzé. Angliában ajánlólevelei és az érkezését megelőző híre utat nyitottak számára a legelőkelőbb londoni palotákba, és a tudományos társaságok rendszeres vendége volt. A Royal Geographical Society meghívására a legelőkelőbb közönség előtt tartotta meg első angol előadását. A szalonokban és előadásai során minden alkalmat megragadott, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy személyében nemcsak sikeres utazót és kiváló nyelvészt lássanak, hanem a helyszíneket és ottani mértékadó személyiségeket kitűnően ismerő politikai szakértőt is. Nagy tetszést és figyelmet aratott előadásaival, amelyekben hangsúlyozottan figyelmeztette Angliát arra, hogy Közép(Ázsia, angol érdekterület, Angliának elsődleges politikai és gazdasági érdekeit fenyegeti az orosz előrenyomulás.

Most már elmondhatjuk, hogy a politikai, a világpolitikai helyzetet és történéseket jól látta, de nem számolt a halála után bekövetkező I. világháborúval és a nyomában kitört orosz forradalommal, amelyek alaposan átrajzolták, átrendezték a világ helyzetét, a Vámbéry által logikusnak vélt rendjét.

Vámbéry gyakran és szívesen látott vendég az angol és török udvarban, Európa más irányítóinál is. Tanácsait kérik és hasznosítják.

Életének egy másik kutatója, Hazai György, helyesen jegyzi meg: "De volt egy pont, ahol becsvágya e területen sem nyert kielégülést. Örök tüskeként élt benne az, hogy a külügyek szférájában a Monarchia illetékes körei szolgálataira sohasem tartottak igényt.

Vámbéry büszkén vallhatta és vallotta is magáról, hogy a személyét külföldi uralkodók és politikusok - a perzsa sahtól az angol udvarig - megkülönböztetett figyelemben részesítették. Annál mélyebben érintette azonban az a tény, hogy a Monarchia illetékes körei személyét, mint politikai szakértőt teljesen mellőzték. Panaszkodva és szemrehányóan írt arról, hogy még a Monarchia boszniai konfliktusa idején sem gondoltak rá, pedig II. Abdülhamit (közismertebb alakban: II. Abdul Hamid) szultánhoz fűződő szívélyes kapcsolata miatt ő lett volna az igazán hivatott valaki arra, hogy ezt az ügyet rendbe tegye..." (Hazai György: Vámbéry Ármin élete és munkássága. In: Vámbéry Ármin emlékezete. Bp. 1986. p.11.)
Vámbérynek ez a megnyilatkozása, a benne rejlő igazság mellett, rávilágít a történelmi(politikai elképzeléseiben néha megmutatkozó naivitásra is.

Mindent egybe vetve, összegezve, megállapíthatjuk, hogy Vámbéry Ármin kora hazai és külföldi tudományosságának, tudományos életének különleges tehetségű, kiemelkedő és új utakat nyitó tagja volt, aki hatása révén a jelenkori orientalisztikában is lépten-nyomon jelen van.

A zsidóság terén követett útjának egy része sajnos ellenérzésünket váltja ki, de egyéb megnyilvánulásai mellett, a cionista mozgalomnak nyújtott segítsége is bizonyítja, hogy élete alkonyán cselekedeteivel és gondolkodásában visszatért a zsidósághoz. Egy barátja, aki egy szép napon bejelentés nélkül tért be hozzá, tállitba burkolózva találta, karján és homlokán a t'fillinnel, kezében pedig a sziddúrral, az imakönyvvel. (Ld. Feuerstein, i. m. p. 91.) A cionizmushoz, és személyesen Theodor Herzl-hez fűződő viszonyával a zsidóság jelenkori legnagyobb ügyének, Izrael Állam létrejöttének, nagy segítségére volt.


Bibliográfia

Batu kán pesti rokonai. Vámbéry Ármin és tatárja, Csagatai Izsák. Szerk.: Kovács Sándor Iván. Pozsony, 2001, Kalligram. pp. 153-154. (Feuerstein Emil( Egy marék virág. A magyar ajkú zsidóság szellemi öröksége. Vámbéry Ármin.)

Emed, Alexander: A magyarországi cionista mozgalom története (1902-1948.) Bp. 2002. Bethlen Téri Oneg Sábbát Klub, p. 17, 57.

Feuerstein Emil( Egy marék virág. A magyar ajkú zsidóság szellemi öröksége. 1. köt. Tel-Aviv. 1986, Megörökítési Emlékbizottság. pp. 85, 88-90.

Goldziher Ignác: Vámbéry Ármin tiszt. tag emlékezete. Felolvasta 1915. október 25-én. Bp. 1915, MTA. 18 p. /A MTA Elhúnyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, XVII. köt. 6. sz./

(Magyar) Zsidó lexikon. Szerk.: Újvári Péter. Bp. 1929, (Repr. 1987.) pp. 938-939.
Munkácsi Bernát: Vámbéry Ármin tudományos munkássága. In: Budapesti Szemle, 162. köt. (1915.) pp. 87-112; 243-274.

Vámbéry Ármin emlékezete. Bp. 1986, Kőrösi Csoma Társaság. 52 p. /Keleti Értekezések 2./

Vámbéry Ármin: Küzdelmeim. Bp. 1905. 513 p.