AMIHEZ 100 RABBI ALÁÍRÁSA SZÜKSÉGES
  

Elhangzott a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett rendezvénysorozat második tagjaként, Bibliai családkép a zsidó tradíció tükrében - Ideálok és konfliktusok címmel megrendezett tudományos ülésszakon (Budapest, 2008. november 25.)
 


Tanúja voltam egy történetnek, amely választ ad a címben leírt kérdésre.

G. Sámuel, Amerikában élő, de évenként Pestre látogató úr kért meg, hogy érdeklődjem ügyének állásáról. A New York-ban élő szigeti rabbihoz fordult házassága válságával kapcsolatban, a szigeti rabbi levelet intézett Mojse Weisz budapesti ortodox főrabbihoz, aki Kelet-Európában elismert tekintélynek örvendett.

Döntéseiben senki nem kételkedett. Amikor meglátogattam Kertész utca 32-ben lévő lakásán, éppen befejezte a szigeti rabbihoz írt válaszát, emlékezetből idézem.

A tiszteletteljes üdvözlő szavak után a következőket közölte a szigeti rabbival. "Utána jártam, és az Ön által felvetett kérdésre a következőket válaszolhatom. Debrecen városában G. Sámuel úr, héber nevén Smuél ben (úgy emlékszem) Joszef chüpe alatt, tanuk jelenlétében elvette T. Lenke, héber nevén Gitül bász Lea hajadont. A házasságából két év után egy kislány született. Bizonyos hiányosságokat G. úr addig is tapasztalt nejénél, ezeket azonban visszahúzódó természetének naivitásának tudta be és annak, hogy a lány anyja a háború után korán meghalt, nővérei nem tudták számára a szükséges nevelést nyújtani. A gyermek születése után látni lehetett, hogy a feladat ellátása szellemi képességeit meghaladta. Nővérei orvoshoz fordultak, aki türelemre intette a családot. Szanatóriumi kezelést javasolt.

Öt év telt el a kislányt paraszti környezetben neveli egy jóravaló család, G. úr szeretné a gyermeket Amerikában magához venni. A hatóságok és a vallási hagyományok szerint ez akkor lehetséges, ha egy anya veszi át a gondozást. Ezért szeretne G. úr megnősülni. Felesége a get (válólevél) átvételére alkalmatlan. Az ideggyógyintézet felügyelete alatt álló szociális otthon főápolója szerint egy tíz éves gyermek szellemiségével rendelkezik a feleség, önálló életvitelre nem képes. Orvos ismerőseim javaslatára két köztiszteletben álló professzor véleményét kértem, akik külön-külön megvizsgálták, s külön-külön a főápoló diagnózisával megegyező véleményt írták le.

Ez tehát nem az az eset, amelyre a diaszpóra fáklyája, fénye reb Gerson gondolt. Ilyen esetben a másik asszony feleségül vételének már a gyermekre való tekintettel sem lehet akadálya.

Idáig mehettem el, a megoldás nagyságod kezében van". Tiszteletteljes befejezés, aláírás.

Vegyük sorra a levél alapján a problémákat. Néhány szó a válásról. A zsidó vallás tudomásul veszi, hogy a szerződéssel megkötött házasság egy másik szabályos okmánnyal érvényteleníthető. A válólevél neve, get, a betűk számértéke szerint: a gimel 3, a tet 9, tehát 12. Ennyi sornak kell lennie a hivatásos írnok (szófér) által írott levélnek. Egy nyelven kell írni, arameusul, mert a szabályok megfogalmazása idején ez volt a népnyelv, valószínűleg a babilóniai száműzetéskor. Egy mondat azonban héberül áll: "Légy szabad minden férfi számára". Az ellentmondást Naftali Kraus szerint a bölcsek úgy oldották meg, hogy szerintük kezdetben a héber és az arameus nyelv egy volt, a történelem során vált szét, inkább nyelvjárásnak tekinthető, mint önálló nyelvnek.

A 12 sorban pontosan meg kell adni az érintettek nevét, még a becenevüket is le kell írni. Ügyelni kell a dátum, a helység pontos megjelölésére, valamint hogy melyik folyó, tenger vagy patak partján található a település. Szükséges két felnőtt tanú, háromtagú vallási bíróság (bész din), tagja lehet az írnok, de nem lehet tagja az érintett férj.

Slomo Spitzer - Komoróczy Géza héber kútforrások című kitűnő könyvéből idéznék egy válólevelet 1504-ből. A tartalom azóta sem változott, de a neveket nyugodtan ki lehet írni, anélkül, hogy a személyiségi jogokat megsértenénk.

Az 5265. esztendőben a világ teremtése szerint, tévét havának negyedik napján, szerdán, "Én, Mordekháj ben Méir, aki ezen a napon Budanban (Budán) amelyet Ovennak is neveznek, amely a Donau (Duna) folyó partján hévíz források mellett fekszik, lelkem kívánsága szerint kényszer nélkül elhagytalak és elbocsátottalak Téged, feleségem Golde Zevedja ha kohén lánya, akit Zvedlnek is neveznek, aki a törvény előtt a feleségem volt már, és most elbocsátlak és elhagylak téged, hogy szabad legyél, férjhez mehess, akihez akarsz és ebben senki nem akadályozhat meg téged a mai naptól fogva mindörökké. Most szabad vagy minden ember számára, és legyen ez a válólevél Mózes és Izrael törvénye szerint. Chájjim ben Mose tanú, Dávid ben Smuél tanú."

A levél egy félmondatnyi kiegészítésre szorul, az elbocsátott asszony nem mehet bárkihez férjhez, mert kohén nem vehet el elvált nőt.

A két nagy iskola Sámáj háza és Hilél háza ezen a témán is vitatkozott. Sámáj szerint csak hűtlenség esetén lehetséges a válás. Hilél szerint - és ez vált szabállyá - nem kell különösebb indoklás, ha a felek úgy akarják. Az odakozmált főzelékért is el lehet válni. Bölcseink szerint, ha a férj észreveszi, és szóvá teszi, hogy odaégette az ételt, akkor ott kihűl a szerelem lángja. Viszont az Örökkévaló oltára is megsiratja, megkönnyezi a szakítást, mert ez tulajdonképpen fájó seb a családnak, gyereknek, mindenkinek. De realitás, hogy a rosszul gombolt kabátot újra kell gombolni. Ha 10 évig nem születik a házaspárnak gyereke, akkor válást javasol Jozef Káró szabálygyűjteménye. Ha a férfi nem tud, vagy nem akar házastársi kötelességének eleget tenni, mivel ő adja a válólevelet, és azt megtagadja, ilyen esetben a régi szabályok szerint akár meg is vesszőzhették. A mai izraeli törvények elzárással sújthatják a makacs férjet. De mi a helyzet a feleséggel, ő köteles elfogadni minden esetben a válólevelet?

Itt lép a képbe Rabénu Gerson (ca. 960-1028), aki igen sok, a hölgyeknek kedvező döntést hozott. Lényege, minél kevesebb aguna - magányos asszony legyen. Ezért a férfi, ha hosszabb útra megy, köteles a vallási bírósággal közölni utazásának célját, helyét, időtartamát, hogy meg tudják keresni, adott esetben tisztázzák szándékát, akar-e visszatérni feleségéhez, vagy sem. Ha nem akar, akkor küldjön válólevelet, akár követ által is. Ha eltűnik és nincs tanú, hosszú procedúra szükséges, hogy újra házasodjon, engedélyt kapjon.

E kérdésnél merült fel először a 100 rabbi aláírásának gondolata, de a gyakorlatban inkább a több éves várakozást írták elő, mely nem haladhatja meg a 10 évet, mert a bölcsek szerint, ha egy asszony 10 évig nem találkozik a férfivel, annak nem lehet gyereke. Megjegyezzük, a második világháború után a vészkorszakra tekintettel enyhítettek a szigoron. Máskor a férj halálát két tanúnak kellett igazolni, ez esetben elég volt egy is. Máskor rokon nem lehetett tanú, ez esetben megengedték. Így sok magányos asszony köthetett házasságot és magányos férfi alapíthatott új családot.

Persze tragédiák is történtek, vagy fogalmazzunk enyhébben, drámai helyzetek, a férjet feleségének új férje, sőt annak gyereke is fogadhatta. Ilyen esetben az első házasság az érvényes, és a gyermek mamzer (fattyú), melynek számos jogi következményei vannak. Például csak mamzerrel házasodhat.

Reb Gerson tiltotta meg a többnejűséget. Gyakorlatilag akkor, 1100 körül, már igen kevés többnejűségre volt példa. A Tóra nem zárja ki ezt a lehetőséget, a királynak 18-ra korlátozta a feleségek számát. Salamon király 1000 asszonyával némileg túllépte e keretet. De Reb Gerson alkalmazkodott a polgári szokásokhoz, körülményekhez. Ugyan időhatárt szabott a többnejűség tiltására, 1000 évet, bölcseink szerint ez az időhatár a Messiás eljöveteléig eltolható. Akkor megmondják, számos más kérdés mellett, hogy a témában mi lesz az elvárhatóság. Reb Gerson meghatározta, hogy az asszonynak kapni kell a válólevelet. Tőle függ, hogy elfogadja-e vagy sem.

Mint az előzőekből kitűnik, a get nem foglalkozik anyagiakkal. A vallási bíróság azonban igen. Lényegében a ketuba (házassági szerződés) is tartalmaz ehhez kapcsolódó elemeket, rögzíti a hozományt, mennyit ad hozzá a vőlegény, a meghatározott 200 dínár, mai jelenlegi értékét, amit szakítás esetén az asszonynak meg kell kapni. Ezen kívül a tárgyalás, esetleges tartásdíj vagy vagyonmegosztás, stb. felett is rendelkezik.

Tehát a válólevél felvételének lehetnek feltételei. Hogy ezek reálisak legyenek, azt a vallási bíróság bölcs döntésére kell bízni. Nehéz és kényes kérdés, mégis muszáj megoldani.

Viszont mi van akkor, ha a bevezetőben ismertetett tényállás szerint az asszony szellemi állapota lehetetlenné teszi, hogy átvehesse a válólevelet? Visszaélni helyzetével nem szabad. De meggátolni sem lehet, hogy a gyerekre való tekintettel is újra megházasodjon a férj. Ezen engedélyhez szükséges 100 rabbi aláírása.

Miért éppen 100? 73 nem lehet, mert a legfelsőbb bíróságnak a szánhedrinnek volt ennyi tagja. Ilyen intézmény a messiási időkig nem működhet. Vallási kérdésekben 120 tagú gyülekezet sem dönthet.

Amikor ezt a rendeletet hozták 1100 körül, szinte lehetetlennek látszott a teljesítés. Biztos élt a világban száz rabbi, de a postai viszonyok kiépítetlensége, a közlekedési nehézségek szinte kilátástalanná tették a követelmény megvalósítását. Később már reálisabb lehetőségek mutatkoztak, a mára vagy a tegnapra tekintve a háború előtt Magyarországon működött 300 rabbi. Így hosszú procedúra után, de nem lehetett reménytelen a megvalósítás. Izraelben, Amerikában a rabbik száma nem képezhet akadályt. A felelős döntés azonban komoly gát.

A mi esetünknél maradva G. úr a szigeti rabbihoz fordult, ő pedig a köztiszteletben álló és egyértelműen lelkiismeretes pesti ortodox főrabbit kereste meg. Hiszen a tájékoztatás tulajdonképpen Magyarországról volt várható. Két kulcsalakja van a történetnek. A szigeti rabbi és a pesti. Mojse Weisz, mint elmondottuk, gondos utánjárással megszerezte a szakértők diagnózisát. Az engedély megadása most már a szigeti rabbi irányítása alá került. Aki az általa megbízhatónak tartott 98 rabbi aláírását kérte. Valószínű, többnek volt kételye, kérdése, így elmúlt újabb öt év.

A gyermek tehát 10 éves volt, amikor a jóváhagyás megszületett. A kislány kiutazási engedélyt kapott Amerikába, de a házasság megvalósításáig rokonokhoz került, akik gondosan nevelték. Sajnos az apa közben Parkinson-kórban megbetegedett. Még élt vagy négy évet, de nősülésre már nem gondolhatott. Temetésén részt vettek ismerősei, rokonai, lánya, aki sokat és szorgalmasan tanult, ehhez minden segítséget megkapott hozzátartozóitól. Megfelelő korában becsületes fiatalember felesége lett.

Bizonyos jogi kérdésről még említést kell tenni. Az engedély arról szólt, hogy egy másik hölggyel házasságra léphet G. úr, bár nem vált el a feleségétől. Vallásilag ez rendben is lenne, Izraelben, ahol nincs polgári házasság, a joggal sincs gond. De a diaszpórában felmerülhet a bigámia vádja. Azonban a kérdés feloldható, mert a polgári törvénykezés a legtöbb helyen nem zárja ki a betegtől való válást. Mégis a gyakorlat az, hogy ilyenkor a bíróságok a külön élést szokták jegyzőkönyvbe venni és a törvények szerint két éves különélés után bármelyik házasfél kérheti a házasság felbontását.

A fiatalasszony, az egykori gyermek gyakran meglátogatja Magyarországon gondozott édesanyját és azt a parasztcsaládot, ahol tíz évig nevelték. Egyébként két egészséges gyermeknek adott életet, a fiút elnevezte Ádámnak, a leányt Évának.

2008.11.23
Deutsch Gábor

Vissza