Vissza a TUDOMÁNY-hoz

  

Staller Tamás Ph.D.:
GELEBTES DENKEN – A RABBIHIVATÁS


A Bamidbar Kórach – XVI. fejezetében olvasható: “Pártot ütött Kórach…és odaállottak Mózes elé … Izrael fiai közül kétszázötvenen, a község fejedelmei, a gyülekezetbe hívottak, jónevű férfiak.

Összegyülekeztek Mózes és Áron ellen és mondták nekik: Ez elég legyen nektek! Mert hisz az egész község, mindannyian szentek és közöttük van az Örökkévaló, miért emelkedtek hát ti az Örökkévaló gyülekezete fölé? És hallotta Mózes és leborult arcára, és szólt Kórach-hoz és az ő egész csapatához, mondván: Reggel majd megismerteti az Örökkévaló azt, ki az övé és aki szent, azt közeledni engedi magához és akit kiválaszt, azt közeledni engedi magához. Ezt tegyétek: vegyetek magatokhoz serpenyőket, Kórach és egész csapata, tegyetek beléjük tüzet és tegyetek rájuk füstölőszert az Örökkévaló színe előtt holnap, és lészen, hogy az a férfiú, akit kiválaszt az Örökkévaló, az lesz a szent. Ez elég legyen nektek, Lévi fiai! Kevés-e nektek, hogy Izrael Istene elkülönített benneteket Izrael községéből, hogy közelebb hozzon benneteket magához, hogy végezzétek az Örökkévaló hajlékának szolgálatát és hogy álljatok a község előtt, hogy szolgálatukat végezzétek, és hogy közelebb hozott téged és minden testvéredet, Lévi fiait veled együtt, még a papságot is kívánjátok?”

A sivatagi vándorlás poklában szinte társadalomlélektani természetességgel robban ki a kaszt elégedetlensége a vezér Mózes és a főpap Áron ellen. A kaszt közösségi privilégiumait érzi veszélyben, mert a közösségen belüli hatalma véget ér Mózes és Áron előtt.

Valójában, annak beismeréséről van szó, hogy a kivonulás ígéreteként a Mózes által a Teremtőtől átvett, és a népnek továbbadott Törvény, nem hozott mást, mint iszonyatos szenvedést. Kórach és a léviták számára az egyetlen járható útnak az látszik, hogy sürgősen leváltsák a fennálló hatalom legfőbb reprezentánsait, a papi kasztot és visszavezessék a népet – vagy talán csak saját magukat, - az egyiptomi húsosfazék langymelegéhez.

És ki törődik majd azzal, akkor, hogy ez az aktus nemcsak a rabszolgaságot jelentené ismét?! Sőt! Kórach és a saját túlélésükre józanul gondoló társainak fejében valószínűleg az is megfordult, hogy az a világtörténelmi célú vállalkozás, amely oly borzalmas kínokat szabadított rájuk, soha többé nem ismétlődik meg.

Az Örökkévaló – a Bibliából ismert okokból, - éppen a megpróbáltatásokkal erősíti szeretett (mert: kiválasztott) népe lelkierejét. Ha pedig az cserbenhagyja, vagyis a fizikai szenvedések számára elviselhetetlenek, akkor küldetése érvényét veszti az Ő szemében.

A templomi, azaz inkább a közösségi szolgálat előjogait magáénak mondó lévitáknak a papok elleni fellépése egy addigra már jól ismert paradigmatikus jelenetet hozott elő. A profán és a szakrális elitek közötti konfliktusokról van szó.

– A Tóra-béli történet előtt és után, mind a mai napig gyakorta lejátszódott már ez. Mégis, ebben a történetben van valami speciális, ha a zsidóság világtörténete szempontjából vesszük szemügyre.

Az tudniillik, hogy a Tóra népe számára nem lehet más igazi vezető, mint a papság. Ennek a népnek a története a kezdetektől egy eszme, méghozzá egy “összemberi” eszme jegyében telik.

Csak ennek a népnek van olyan hite, amely elsősorban nem magáról róla szól, azaz a Teremtő és a közte létrejövő kapcsolatról. Pláne, nem arról, hogy antropomorf istenek mennyire teszik könnyűvé vagy éppen nehézkessé ezt a találkozást.

A zsidó vallás legelsősorban a felelősség vallása. Amit a zsidó azért vállal fel, mert meggyőződéssel hiszi, hogy a Teremtő egy szakrális küldetéssel bízta meg. Hogy ez a küldetés a Törvény átadásával pecsételődött meg. Hogy első prófétánk, Mózes, a láthatatlan és kimondhatatlan Világ Urának szándékát közvetítette a valaha élt és bárhol élő zsidónak, és akit éppen ez a bizalom és orientálás kapcsol a többi zsidóhoz, megteremtve ezzel a szakrális téren és időn túli zsidóságot. Hogy a zsidó napi imái tulajdonképpen e Törvény szellemének állandó frissen tartására irányulnak. Hogy ez a nép, bárhová is vesse a sors, éppen azért imádkozik, hogy a Teremtő megbízatását teljesíteni tudja, és elterjessze a Törvényt a népek között. Hogy a “papi néppé teszlek benneteket” passzusa a Tórában, nagyon világosan erre a feladatra hatalmaz fel minden zsidót.

Így: téren és időn átívelten! Bárhol és bármikor éljen is az a zsidó. Ha persze felvállalja a zsidóságát. A zsidóságot örökölni szokták, de senki nem tartja vissza az elhagyót.

Egy neves rabbink ugyan azt mondta, hogy ha a zsidóságba valaki egyszer tartozik, akkor azt soha nem hagyhatja el. Talán ezért van, hogy a visszatérőnek az öröme gyakran megmagyarázhatatlan és leírhatatlan.

Ez a nép nem térít. Nem azért, mert féltve őrzi a feladatát. Ami nemcsak hogy nem tette könnyűvé az életét, sem egyénileg, sem kollektíven. De olykor-olykor a legborzalmasabb megpróbáltatásokban részesítette.

Ez a nép szívesen fogadja magába a hozzá csatlakozni akarókat. De nagyon megnehezíti a betérő útját. Nem másért, mint azért, hogy figyelmeztesse: a “zsidónak lenni” csodájában részesülni olyan lelki és szellemi állapot, aminek olykor súlyos ára van.

Nem biztos, hogy mindenki örömmel részesül ebben a magasabb rendű spiritualitásban. Tudjuk, a judaizmusba beleszületett számára is olykor elviselhetetlen teher a zsidóság. De a született zsidó, bármennyire szeretné is néha, nem szabadulhat meg a zsidóságától. Legfeljebb az emberségétől.

A népéből kiszakadt zsidót életében, az identitászavar okozta lelki nyavalyákon túl még a szánalmasság, nyomorultság, komikusság és groteszkség is sújtja. A zsidónak pusztán a zsidóságáért az antijudaizmus és az antiszemitizmus háromezer illetve kétszáz éve tartó és a hétköznapokban is a legváratlanabb helyzetekben előbukkanó megaláztatásait, kirekesztéseit, gyűlöleteit, aljasságait, és agresszióit kell ezért elviselni.

Alaposan fontolja meg tehát a judaizmusba betérni akaró, hogy “megéri”- e neki az, hogyha egész életére visszavonhatatlanul megjelöltetik.

Megnyomoríttatik és megszomoríttatik.

Kórach lázadásában mindezek a zsidó ember életében felmerülő filozófiai problémák bennfoglaltatnak.

A héberek számára a papi hivatás merőben más volt, mint pusztán az áldozat bemutatás szcenáriójának megjelenítése.

Mint mondjuk az egyiptomiaknál, akik az áldozat bemutatás fizikai megjelenítésén túl még egyfajta sűrített ezotériát is beleláttak a papjaikba. Marcel Proust a Fáraó című regényében leírja, hogy a papok előre kiszámították a teljes napfogyatkozás időpontját, és a természeti jelenség bekövetkezését megelőzően a főpap bekonferálta a világvégét. Annak tudatában persze, hogy a teljes sötétség csak néhány percig tart, miután kellően sikerült megfélemlítenie az összegyűlt népet, azzal nyugtatta meg őket egyúttal, hogy imájával ki fogja engesztelni az isteneket. A sötétség elmúltával a nép úgy hitte, hogy a főpap imája segített a vég elhárításában.

Azt nem állíthatjuk, hogy a bibliai időktől a talmudikus középkoron át, a modernitás politikai és történetfilozófiával “feldúsított” judaizmusáig, a zsidó pap, majd a galuti kortól a rabbi nem élt volna az individuális hatalomnak ezzel a nagyon is evilági eszközével, az emberi tudatlanságra bazírozó megfélemlítéssel. De azt bízvást állíthatjuk, hogy a zsidók vallástörténetében a rabbi az Örökkévalótól kapott Törvény őre és terjesztője a zsidó népben.

Később a rabbi pedig egész egyszerűen megszűnik pap lenni. Sokkal inkább “mester”, ahogy a héber szó jelentése is ez. De talán érzékletesebb azt mondani: a rabbi a galuti közösségek szociális, intellektuális, és spirituális vezetője. Szigorúan, ebben a fontossági sorrendben. És most nem a “rebe”- ről van szó. Mert “ő” egy speciális revitalizációja a hellenista judaizmusnak, majd a stettl-k kelet-lengyel és nyugat-ukrán faluközösségi világában több mint az imént aposztrofált “rabbi”. A közösség vigasztalója egy ellenséges világban. Életrejtvények megfejtője. A Messiás eljövetelét számítgató kabbalista, aki amúgy mellékesen, hermeneutikus szöveg olvasatai közben, filológiai, irodalomtörténeti, filozófiai, matematikai fölfedezésekre bukkan.

A Hászkala idejétől meg a németországi és magyarországi hászid közösségek misztikus csodatévői ők. Akik majd a Soá – t követően az “Óperenciás tengeren túl”, keresik azt a helyet, ahonnan a judaizmus mind a hatszáztizenhárom parancsolatának egy ősi és különös életformájába összeálló üzenetét hamisítatlanul és háborítatlanul szerteszét küldhetik. A glóbus minden pontján élő zsidó testvéreiknek.

Ezeket a szatmári vagy lubavicsi közösségeket vezetik a rebék manapság. De a héberek papjai, és rabbi utódaik különböztek az ógörögök Delphoi – típusú papnőitől és papjaitól is.

A görögök mitológikus – politeista hitvallása az individuum szabadságára és – ami ebből természetszerűen következett, - szabadosságára irányult.

A héber pap, majd a rabbi egész életét a héberek, majd a zsidók közösségi életének megszervezésére és Törvény – epicentrális kulturális atmoszférájának megóvására teszi fel.

Nagyon valószínű, hogy a zsidókról a nem – zsidó környezetekben alkotott egyik ismert sztereotípia ezzel függ össze. Hogy a zsidók bezárkózóak, és elkülönülnek másoktól. Éppen ezért titokzatosak és idegenszerűek. Hogy nem szívesen barátkoznak másokkal.

A rabbi a szigorúan egyistenhívő és egymásra figyelő közösségét vigyázza. Itt minden arról szól ugyanis, hogy a zsidó szociétasz mennyire képes megtartani azt a – Törvény – adás óta obligát – fegyelmet, amely nélkül a zsidó nem teljesítheti a Mindenható által ráruházott kötelességvállalást.

A zsidó ember egész hitének ez a felhajtóereje. Ez az, amiért a legnagyobb megpróbáltatásokat is elviseli az emberektől. Valahogyan, de a Nazareti rabbi is hasonlóan vélekedhetett, amikor az őt kínzók könyörületéért szólt: “ Bocsásd meg nekik Uram, mert nem tudják, mit cselekszenek!”

A zsidó lelki vezető tehát sokkal inkább szellemi vezetője a “kilének”. Ennek a kétségtelenül izolacionista és – kívülről, valószínűleg – elitistának tűnő közösségének. A rabbi a világ legnehezebb vallását kell megtanítsa híveinek. Pontosabban: hittestvéreinek. A pontosítás azért fontos, mert “zsidóéknál” a rabbi nem emelkedik elérhetetlen magasságokba. Nincs a “mindentudás” birtokában. Valójában, a tevékenysége fókuszában a héber nyelv legalább olvasásszintű megtanítása áll. Erre azért van szükség, hogy a Talmud – Tóra növendék egyáltalában “megpillanthassa” saját, evilági státuszát: Mit jelent zsidónak lenni? Mitől vagyok zsidó?.

Ezután, a rabbi hozzálát a még nehezebb feladathoz. Meg kell tanítania apró vagy éppen felnőtt (ez sokkal nehezebb!) tanítványát arra, hogy a zsidó csak szigorúan meghatározott közösségi szabályrendszer keretei között lehet igazán “vallásos zsidó”. Imádkozhat az Örökkévalóhoz a kilén kívül is, de a zsinagógai jelenlét akkor is meghatározó.

Mert csak a “gyülekezet házának” morajló és mégis olyannyira felemelő hangulata idézi meg évezredek zsidó összetartozását. Vagy inkább: az együvé tartozást. Azért, hogy az Egyetlenegy által alkotott világ emberisége részesülhessen a Törvény – etika magasztosságában. De inkább: - hogy lehetségessé váljon a Mindenható akarata, és az ember a Törvény által visszakapja a Teremtésben még megvolt eredeti arcát, amit a Teremtő “saját képmására és hasonlatosságára alkotott”.

A rabbi hivatásának legmagasabb fokára érkezik azokban a pillanatokban, amikor tehát tudatosítja a tanítványában: - Zsidónak lenni azt jelenti, hogy egy olyan közösséghez tartozni, amely az Örökkévaló akaratát teljesíti. Zsidónak lenni egyenlő azzal, hogy valaki missziót teljesít. Az egész emberiség szolgálatában. Zsidónak lenni annyit tesz, hogy aki zsidó, annak kötelessége a tanulás.

A Tóra tanulása, azaz állandó olvasása. ( Modern kifejezéssel azt is mondhatnánk, hogy a szó-mágia ismert esetével van dolgunk, amikor a textus olvasása, különösen, ha racionális – történeti eseményeket tartalmazó – textusokról beszélünk, egy intellektuális beemelkedettséget hoz létre az olvasóban.)

A Misna vagy a Gemara olvasása, vagy a kabbalista bölcselők tanításai, már további, és egyre magasabb szellemi élményt nyújtó lehetőségek. De a Tóra – a zsidó vallásos élet fundamentuma. Imáink ihlető forrása.

Talán nem véletlen, hogy a valaha élt rabbik, ha nem is mindig kiemelkedően, vagy a környezetük által elismerten, de tudós emberek voltak. És ez jövő időben is érvényes megállapítás kell legyen.

A Biblia “könyvek”-et jelent. A judaizmus a könyvek népének kultúrája, és mint ilyen, egy kultúra vallása.

A rabbi tevékenysége során – következésképpen – a következő értelmiségi foglalkozásokat űzi, egyszerre és egy időben: teológus (miközben, a zsidó vallásban nem létezik a szó – mondjuk – keresztényi értelmében vett teológia), pedagógus ( azaz: nyelvpedagógus, irodalomtanár, történelemtanár, filozófiatanár, ének- és zenetanár), továbbá: összehasonlító irodalomtörténész, művészettörténész, a zsidók világtörténetének szakértője, közösségszervező, népművelő, szociális munkás, és sok esetben, amikor a kántort is helyettesítenie kell ( mint az elárvult kelet - európai kilékben sokszor), bizony –ha nem is operista szintű, de – énekművészi kvalitásokat is fel kell mutatnia.

Mondom: kell. Mert a kilé számára – és most tértünk vissza a bibliai idézetünkben szereplő Kórach figurájához, - hihetetlenül és múlhatatlanul fontos szerepe van a rabbi tekintélyének.

A zsidók, mert így kultúrálódtak, vagy, mert így szocializálódtak, bárhová születtek is és bármilyen korba, nemigen ismertek el világi tekintélyeket. Ebből is elég sok bajuk származott.

A rabbi tehát ebben a valláskultúrában, a zsidó ember számára, bármilyen foglalkozást is űzzön, a mai napig az egyetlen igazi, mert: megkérdőjelezhetetlen, mert vitathatatlan – tekintély. A “tekintély” szó tartalmában azonban, talán minden más vallás papjától eltérően, nem a szakralitás, nem a misztérium, de még csak nem is a mágikus jellemvonás a meghatározó.

A rabbi tekintélye az Örökkévaló által az Embernek adott Törvény erkölcsfilozófiájának racionalizmusából következik. A Biblia héber papjának, majd a zsidó rabbinak Isten szavát kell interpretálnia. A transzcendendencia a kinyilatkoztatott szó által válik érzékelhető racionalitássá. A rabbi ezt az intellektuális utat járja be. Minden egyes istentiszteleten. Minden, zsinagógán kívüli tevékenységében. Teszi pedig ezt azért, hogy egyszerű zsidó híveiből a Törvény etika megvallásának intellektuális magasabbrendűségét előhívja. Hogy azután a zsidó ember – sokszor kigúnyolt, de voltaképpen mindig csodált – etikai életminőségét elérje általa. Mert csak így válik az Örökkévaló akarata valósággá. Csak így lesz képes egy “papi nép” a Tóra szellemének kisugárzására.
  

Vissza a TUDOMÁNY-hoz