Halmos Sándor:
Brück Gyula a debreceni zsidó zeneszerző


Elhangzott a "Méltatlanul elfeledve" című "A Magyar Tudomány Napja 2004" konferencián (Budapest, 2004. november 24-én)


Sokan vitatják, hogy ki az igazi, ki a nagy és ki a nagyobb, s ki a legnagyobb.

A halhatatlanság kérdéséről van szó. Tudjuk, nem adhatnak halhatatlanságot az intézmények, a tudós társaságok, csak múló hírnevet.

Halhatatlanságot csak a nagy sírásó adhat: az Idő, minden földi dolgok ítélőszéke. Elföldeli először a testet, majd eltemeti a szellemet. De van szellem, amely a koporsóból, a föld alól is kitör, és eget kér, akivel maga az Idő sem bír, s ez a halhatatlanság.

Vannak emberek, akikben megtörik a természet törvénye, akik mentől jobban távolodnak tőlünk időben, nem kisebbnek látszanak, hanem valósággal mindig nagyobbak lesznek, akiket a nagy sírásó nem tud eltemetni.

A mai konferencián ilyen emberekről van szó, akik közül ma Brück Gyulára szeretnék emlékezni.

A magyar zene lírai korszakának egyik kiemelkedő egyénisége volt: dús barkójával, felleghajtó köpenyével, köcsögkalapjában, a XX. században is a bidermayert idézte.

Brück Gyula 1859 augusztus 20-án született Nagykőrösön, s ott járt gimnáziumba. A gimnázium tanárai között volt Arany János, akinek hatására eposzt írt, amelyet ma is őriz az iskola levéltára. A zene iránti rendkívüli hajlama már gyermekkorában megnyilvánult: a zongorajáték elemeibe a nagykőrösi Tanítóképző tanára, Oláh Károly vezette be, kinek csakhamar büszkesége lett. Nagy szorgalommal fejlesztette zenei tudását, autodidakta módon, de tehetségének érvényesülését eleinte mégsem hazai pályán remélte, mivel a megélhetés gondjai reálisabb foglalkozásra utalták a Rozenfeld-féle Ecetgyárba ment dolgozni. Mikor a huszadik életévét túlhaladta, ébredt tudatára alkotó tehetségének. Kun László, a kiváló dirigens volt az első, ki művészi pályára ösztökélte, s az ő unszolására mondott búcsút az ecetgyárnak.

Magába zárkózott életet élt, csak muzsikus barátai voltak, olyanok, mint Horváth Attila, a világtalan zongoraművész.

Mint pedagógus Nagykőrösön kezdte meg működését. A Vasút utcai egyszerű kis sarokház lett családja hajléka, valóságos múzsatemplom, melynek csendjét a nap nagy részében zongorahang verte fel. S amikor naponként kimerülésig foglalkozott tanítványaival, még mindig talált időt önképzésére, művészetének továbbfejlesztésére. Ebben a kedves kis hajlékban születtek első zeneművei. Eleinte csak könnyed stílusú darabokat írt, tanítványai kedvére valókat (Kiskatona, Kismadár halálára, A kerékpáros, Békakoncert, Kávésnénik, stb.), de tehetsége csakhamar gazdag virágzásba szökött: a híres Magyartáncok voltak első nagyszabású művei, mely nevét rövid idő alatt ismertté tette.

Működése csakhamar érezhető lett, Nagykőrös életében: művészi játékával emelte a nyilvános előadások színvonalát, tanítványaival időszakonként látogatott matinékat, vizsgaelőadásokat rendezett, mely alkalommal a gondos és szakavatott vezetés bizonyságát nyújtották a növendékek. Kitűnő tanítványai voltak: Ádám Tinka, kinek a népszerű Kőrösi lány dallama fölött írt koncertparafrázisát ajánlotta, Lisznai Adél, Ottinger Ede, Varga Emília, Varga Ilona, Tóth Erzsébet, Lisznai Pál, Győre János, Réthi Janka, s az ötéves Werrtheimer Adél, ki egy Mozart szonátának kotta nélküli előadásával a Zeneakadémia tanárainak figyelmét is magára vonta.

1887-ben alapított családot. Neje Szenes Zsófia tanítónő, maga is zeneértő lélek, igazi múzsájává vált. Két fiúgyermekük született, a nagyobbik fia István, ügyvéd lett, a kisebbik, Emil folytatta édesapja hivatását, 1965 január 1-én bekövetkezett haláláig, amikor is 76 évesen visszaadta lelkét Teremtőjének, s a debreceni zsidó temetőben lett eltemetve. Család nélkül élt. Családja a zsidó közösség volt, aki kiemelten foglalkozott a zsidó gyermekek zongoratanításával.

Brück Gyulának minden vágya az volt, hogy a tudás forrásából a világ első mesterének útmutatása mellett merítsen. Addig küzdött, takarékoskodott a két gyermekes családapa, míg megengedhette magának, hogy szakképzésének betetőzése végett huzamosabb időt töltsön Németországban. Ez sikerült is neki. Zeneszerzői és esztétikai tanulmányait Kistler Cyrill kissingeni antiwagnerista zeneszerzőnél kezdte, s a lipcsei egyetem zenei docensénél, a hírneves Riemann Hugónál, valamint Jadasonnál fejezte be 1896-ban. A zongorajáték legmagasabb kiképzését pedig Reineckétől, a lipcsei zeneakadémia professzorától nyerte.

Ilyen zenei felkészültséggel fogadta el 1897-ben a debreceni Városi Zeneiskolánál, az Sz. Nagy Károly halálával megüresedett és neki felajánlott tanári állást, ahol Id. Ábrányi Kornél - Liszt benső barátja - javaslatára a zeneszerzés és zongora főtanszak tanárává választották. Boldogan jött Debrecenbe, és fokozott ambícióval kezdett dolgozni: működésével új korszakot nyitott a zeneiskola fejlődésében. A régi elavult tanterv fejében újat készített és azt szigorúan az országos Zeneakadémiához alkalmazta. Tanítványai részére teoretikus műveket írt: Zeneelmélet, Zenei alaktan - ez utóbbi 1907-ben állami szubvencióval jelent meg, mint első úttörő mű, magyar nyelven. Zenei alaktan című könyve, melyet országszerte tanítottak, rendkívül világos szerkezetű és fogalmazású zeneelmélet, az első magyar nyomtatásban megjelent formatan volt. Végigjárta a bécsi, lipcsei, berlini, londoni zeneműkiadókat, ahonnan egész sereg szerződéssel tért haza. Különösen támogatta Sauer Emil - Liszt legkiválóbb tanítványa, a kor legnagyobb zongoraművésze - és nem véletlen, hogy a "Hét koncert-etűd" című művét Sauer Emilnek ajánlotta.

Tanításban elért sikerei révén Debrecenben is népszerűvé lett. Tekintélyes családok (Kardos, Zádor, Szabó, Veszprémy, Szunyogh) bízták rá gyermekeik zenei nevelését. Vallásos zsidó emberként kötődött a Status Quo Ante közösséghez, melynek főrabbijával, Dr. Schlesinger Sámuellel ápolt barátságot, s a debreceni zsidó iskolákban, Dr. Kardos Albert felkérésére zeneelméleti előadásokat tartott, s zongorajátékával részt vett a Hitközség rendezvényein.

Egyénisége annyira megkapó volt, hogy egy debreceni író, Térei Sándor, a Kisfaludy Társaság Franklin pályázatán I. díjjal kitüntetett Visszatérés című regényének fő alakját egyenesen Brück Gyuláról mintázta.

Magyar zsidónak vallotta magát, akinek magyarsága nemcsak műveiből tükröződik vissza, hanem élete kisebb-nagyobb eseményeiben, s egész gondolkodásmódjában megnyilvánul. Például számtalanszor hívták Bécsbe, hogy ott jobban érvényesül, de ő nem akart hazát cserélni.

1911 december 15-én, a világhírű brüsszeli Vonósnégyes Társaság Debrecenben hangversenyezett. A tiszteletükre rendezett banketten jókedv és mulatozás közepette, Brück papírt és írószerszámot vette elő, s pár perc alatt papírra vetetett vonósnégyesre a magyar himnuszt, amelyet a brüsszeliek a maguk és az egész társaság tomboló lelkesedése mellett el is játszottak.

Fáradhatatlan munkás volt, utolsó leheletéig nem szűnt meg alkotni. Halála előtt nem sokkal írta meg a szép koncerttanulmányát, az Ünnepi Harangok címűt, melyre a Schiller közismert balladáján kívül a Rákóczi-harang zengzetes hangja is inspirálta.

Nyaranta, mikor üdülni ment egyik-másik fürdőhelyre, ott is mindig tevékenykedett, vagy ő maga működött közre jótékony célú hangversenyeken, (Pl. Szovátán, Jászai Mari, Sándor Erzsi és Farkas Ödön társaságával), vagy valamely művét adta elő: így Rohics-Sauerbrunnban a Trieszti Vonósnégyes Társaság játszotta második, négytételes E-moll vonósnégyesét.

Sokat járt külföldön, s alkalma volt műveivel öregbíteni a magyar zene tiszteletét. Utazásai során számos zenei hírességgel találkozott, ismerkedett meg.

A zeneszerző Brück a romantikus iskola kiváló képviselője volt. Kompozíció - mintegy hetven mű - a modern zongorairodalomban jelentékeny szerepet töltenek be. Lírai talentumát és alkotó erejét egész nagyságában a londoni Bosworth cégnél megjelent Lelki hangulatok, op. 39, valamint 7 koncertetűdjében, op. 40 látjuk megnyilatkozni. Imponáló a művekben szakmai tudása és technikai készsége. Hatásos művek, melyek nemcsak pedagógiai célt szolgálnak, hanem a koncerttermek pódiumán is érvényesülnek.

A Magyartáncok és a Három magyar hangulatkép című négy kézre írt művei, páratlanul oldják meg a magyar zene és a klasszikus formák, valamint harmóniák egybeolvasztását, s a maguk nemében Brahms azonos irányú műveivel, nemcsak vetélkednek, de magyarságukkal felül is múlják.

A szakirodalom Brück Gyulát a magyar zongorastílus elismerten elsőrendű művelői, Chován Kálmán és Gaál Ferenc mellé helyezik.

Bár a köztudat szerint Brück etűdíró volt, hangsúlyozni kell, hogy számos kül- és belföldi iskolákban elfogadott etűdei nem száraz gyakorlatok, hanem éppúgy mint hírneves elődeinek, Hellernek és Jensennek effajta művei, inkább invenciózus melódiákkal telt tanulmányok.

Brück Gyula jellegzetes képviselője volt a romantikus irányzatnak. Postumus művei élénken bizonyítják azonban nemcsak teljes megértéssel fogadta a modern törekvéseket, hanem merész újításoktól sem riadt vissza, mint például a Tót táncok, Húsz prelúdium és Öt koncert című etűdben.
Nem vagyok hivatott valamennyi opusát, zongoraszámát, kamaraművét egy pár sorral is jellemezni, s ez nem is célja a mai előadásnak.

1918 szeptember 9-én halt meg Debrecenbe, ahol mély részvét mellett temették el a zsidó temetőben. Számos német, angol, francia, lengyel lexikon méltatja működését. S bár művei felett elviharzott néhány stílusforradalom, ma is van közöttük olyan, amely időszerű.

Fia, Brück Emil segítségével az 1960-as években összegyűjtöttem eddig megjelent műveit, amelyek a debreceni Déri Múzeumnak ajándékoztam, s a Déri Múzeum gyűjteményében e művek ma megtalálhatók. Fontosnak tartottam, hogy a debreceni zenei közélet nagy egyéniségének Brück Gyulának a neve fennmaradjon, s először jelentettem meg róla tanulmányát, a debreceni Déri Múzeum évkönyvében, a Múzeumi Kurír 1972 októberi 9. számában.

E neves személyiségre méltó az emlékezés, s úgy érzem a mai előadás is bizonyítja, hogy nincs méltatlanul elfeledve. Arany János városából, Nagykőrösről indult el, s Debrecenben, Csokonai Vitéz Mihály szülőföldjén alussza örök álmát.


P.S.: Brück Gyula nyomtatásban megjelent és kéziratban hátrahagyott műveinek jegyzéke, amely most a debreceni Déri Múzeumban található, a későbbi kutatók számára is hozzáférhető:

Zongorára, két kézre

Op. 9         10 Etudes melodiques (Rózsavölgyi, Budapest)
Op. 12        15 Tanulmány (Rózsavölgyi, Budapest)
Op. 14        Mazurka sentimentale (rózsavölgyi, Budapest)
Op. 17        Magyar táncok (Bárd, Budapest)
Op. 19        Cigánytemetés és -tor. Rapszódia (Bárd, Budapest)
Op. 20        Hangversenyváltozatok egy magyar téma fölött (Bárd)
Op. 21        Alföldi zenekép. Rapszódia (Rózsavölgyi, Budapest)
Op. 25        Kleine Prüfunsstücke (Schlesinger, Berlin)
Op. 28        Impromtu, G-dúr (Bosworth, London)
Op. 29        Grande valse brillante (Bosworth)
Op. 34        2 Canons, Preludium u. 3 - stimmige Fuge (Schlesinger)
Op. 39        Seelenstimmungen. 10 Vortragsstudien (Bosworth)
Op. 40        7 Concert-etüden (Bosworth, London)
Op. 47        Balett (Harmonia, Budapest)
Op. 35        A legkönnyebb etűdök (Rózsavölgyi, Budapest)

Zongorára, négy kézre

Op. 13         Magyar táncok. I-IV. füzet (Bárd, Budapest)
Op. 36        Három magyar hangulatkép (Rózsavölgyi)

I. Seredane
II. Szüreti mulatság
III. Parasztlakodalom

Zeneirodalmi művek

Zeneelmélet (Bárd, Budapest)
Zenei alaktan (Wodiáner, Budapest)

Zongorára, két kézre

Op. 38         Prelűdök
Op. 41        20 új technikai tanulmány a III. évfolyam számára
Op. 42        5 könnyű zongoradarab matinék számára
Op. 43        4 könnyű zongoradarab matinék számára
Op. 44        3 zongoradarab matinék számára
Op. 45        Impromtu (Harmonia)
Op. 46        Capriccio (Harmonia)
Op. 50        20 új tanulmány a IV. évfolyam számára

Kéziratban hátrahagyott művek

Zongorára, két kézre

Op. 30         Változatok egy magyar téma fölött
Op. 32        Polonaise, E-moll
Op. 37        3 nagy preludium
Op. 48        Tarantella
Op. 51        Valse impromtu, Asz-dúr
Op. 49        5 hangversenytanulmány
Impromtu, Cisz-moll, Nocturne, Cisz-moll, Ballade, Szonáta, Desz- dur. Suite, 5 tétel
        Ünnepi harangok. Zeneköltemény

Zongorára, négy kézre

Magyarországi tót táncok

Kamarazene

I. Vonósnégyes, A-moll, II. Vonósnégyes, E-moll, III. Vonósnégyes, D-moll
Nagy zenekarra: Carmen lugubre. Ünnepi nyitány
Magyar táncok

Hegedűre zongorakísérettel

Op. 37         b. Prelúdium, Desz-dúr

Gordonkára zongorakísérettel

Op. 33         a. Ingeborg születésnapjára. Nyizsnai G. dala