Vissza a TUDOMÁNY-hoz

  

Dr. Karasszon István Ph.D. tszv. egy. tanár:
A héber nyelv tanítása a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán


Elhangzott: A héber nyelv oktatása az egyházi felsőoktatásban Magyarországon elnevezésű konferencián, 2004. november 17-én


A) Szervezetileg tekintve a protestáns felsőoktatás meglehetősen egységes a héber nyelv tanítása vonatkozásában, úgy hogy itt sok mondanivalóm nincsen: A héber nyelvtan oktatása az I. évfolyamon történik meg; a II. évfolyamon héber nyelvgyakorlat formájában a hallgatók begyakorolják a már megszokott paradigmákat, majd ezután szigorlatot tesznek héber nyelvből. Ezt követően három éven keresztül írásmagyarázattal együtt olvassák, fordítják a héber Bibliát.
A stúdiumot kiegészíti egy írásbeli vizsga is: a III. év végén, az alapvizsga keretében egy bizonyos rövidebb passzust kell lefordítania és magyaráznia minden hallgatónak, immár a szakirodalom felhasználásával. Csupán sajnálni tudom, hogy ismereteim szerint ez a régi gyakorlat Debrecenben már megszűnt.

B) A továbbiakban inkább szólnék azokról a tapasztalatokról, amelyeket eközben szerezhettünk. Ami az első éves nyelvtant illeti, bizony szokatlan a héber nyelv azoknak, akik sémi nyelvvel először találkoznak, így a héber hagyományosan gondot jelent. Abban reménykedtünk, hogy a fordulat utáni években a hallgatók általános nyelvkészsége jelentősen javulni fog, ami a héber nyelv tanítását is megkönnyíti; sajnos azonban a gyakorlat ránk cáfolt: a héberrel azoknak is bajuk van, akik egyébként folyékonyan beszélnek angolul... Változatlanul a legnagyobb erőfeszítés szükséges a héber fonológia és morfológia elsajátításához, s a jelen sorok írója csupán sajnálja, hogy oly kevés idő marad a meglehetősen fontos mondattanra. Mindenképpen úgy vélem, hogy az írás-olvasás szinte kisiskolás begyakorlását kell hangsúlyoznom, mert ennek hiányát később a diákok nem tudják pótolni.

A nyelvgyakorlat terén úgy ítéltem eddig, hogy a legszerencsésebb könnyű szövegeket kiválasztani, s minden áron azt erőltetni, hogy minden nagyobb mennyiségben olvassák azt a hallgatók. Didaktikailag szerencsésebbnek tűnt, ha a mennyiséget fokozzuk és nem a nehézséget. A választott olvasmányok Eszter könyvéből, Sámuel könyveiből, esetleg Királyok vagy Krónikák könyveiből származnak esetleg könnyebb zsoltárok lehetnek (pl. 54.); Jób könyvét messze elkerüljük ezen az alkalmunkon. Az eredményről szólva: itt már óriási polarizáció látható diákjainkon. Akin fogott az oltás és megszerette a héber nyelvet, az már gyakorlatilag kis héber-tudor lehet a II. év után. Aki azonban szükséges rossznak tartja a héber tanulását, azzal sajnos még a II. év végén is ismételtetni kell a paradigmákat.

Írásmagyarázatból hangsúlyos, hogy lehetőleg ismétlés nélkül minél több szöveget átnézzünk, reménykedve abban, hogy a volt diákok is érdeklődnek a hallottak iránt, s a jegyzetek esetleg körbejárnak. Szükség is van erre, hiszen egy év során kellő alapossággal jó, ha 10 fejezetet át tudunk nézni, s ez a héber Biblia terjedelméhez viszonyítva elég kis mennyiség. Fontos tehát, hogy kellő módszertani reflexiót is át tudjunk adni diákjainknak, hogy aztán maguk is tudjanak önálló munkát végezni a szakirodalom segítségével. Tanszékvezetői megbízásom óta magyaráztuk a Numeri, Deuteronomium, Zsoltárok, Qóhelet, Énekek éneke, Mikeás, Habakuk, Hóseás, Ámósz, Ezékiel, Ruth és Eszter könyveit.

C) Intézményünkben nagy hangsúlyt fektetünk nem csak e minimum-követelmény megtartására, hanem arra is, hogy ez a minimálisnak nevezhető stúdium kellő összefüggésben álljon, s annak, aki dicséretes módon többre vágyik, lehetőséget adjunk a további fejlődésre. Így hát fontos, hogy nyelvileg tényleg az egész Bibliát fedjük, s ezért - speciál kollégium, vagy szeminárium formájában - a bibliai arám nyelvet is tanítjuk. Ezt a nyelvet ugyanolyan módszerrel oktatjuk, mint a hébert, hiszen voltaképpen csak egy dialektust tanítunk, mégis jól teszi az, aki ezt a kurzust is fölveszi, és pedig nem csak azért, mert így Dániel és Ezsdrás könyveiből is el tudja olvasni az arám részeket, hanem azért is, mert ez hozzásegíti egy még szélesebb körű tanulmányhoz:

Nevezetesen a Biblia korából származó szíriai és palesztin rokon dialektusok elsajátítását. Mivel Izrael történetéhez és vallásához jelentős hozzájárulást adnak e dialektusok feliratai, ezért időről-időre átnézzük őket. Nagyon jól használható tananyag mindmáig a H. Donner és W. Röllig által kiadott KAI (Kanaanaische und aramaische Inschriften), míg a bibliai arámból F. Rosenthal kis tankönyve, ill. az általa szerkesztett An Aramaic Handbook jelent nagy segítséget.

A kitekintést nem csak visszafelé, és nem csak oldalra szükséges megtennünk, hanem előre is: időről-időre tart Egeresi kolléga bevezetést az ivrit nyelvbe is, aminek az a célja, hogy azok, akik esetleg izraeli útra, tanulmányútra vállalkoznak, ne maradjanak segítség nélkül, akik pedig nem ezt teszik, azok legalább olvasási szinten tudjanak informálódni. Arra kérem mindazáltal zsidó barátainkat, hogy vérmes reménységeket ezzel a kurzussal kapcsolatban ne tápláljanak: másutt biztosan sokkal jobban megtanulnak ivritül a hallgatók. Számunkra azonban a szemlélet is fontos: ha a héber Bibliát olvassuk, figyeljünk egy kicsit a Szentföldre magára is, no meg arra, hogy az anyaországban mit és hogyan gondolnak a Szentírás magyarázatáról.

D) A tisztesség kedvéért szólnom kell arról is, ami nincs - és fájdalmasan nincs - intézményünkben. Hogy őszinte legyek: előre láthatólag nem is lesz, hacsak valamilyen jelentős intézményes segítséget nem kapunk, olyat, amire a jelen magyar felsőoktatási kereteken belül nem is számíthatunk. Hiányzik az írásmagyarázat történetére való kitekintés. Még kisebb baj, hogy a zsidó írásmagyarázatra nem tudunk kitekintéssel lenni. Ilyen irányú érdeklődés ugyanis egyre másra jelentkezik hallgatóink között, s ilyenkor mindig tudjuk irányítani vagy az ELTE, vagy a Zsidó Egyetem felé őket. Magyarul: az egyetemi együttműködés és áthallgatás lehetővé teszi e hiány pótlását ott, ahol igény jelentkezik rá. A keresztyén írásmagyarázat történetét viszont tényleges hiányként kell jelezzem: erre ugyanis nem marad se idő, se energia.

Másik hiány az általános sémi nyelvészet terén jelentkezik. Az említett dialektusokon kívül ugyan ugariti nyelvet rendszeresen tudunk oktatni speciál-kollégium keretén belül. De bizony a nagy nyelvek hiányoznak, már pedig arab és asszír nyelv iránt rendszeresen merül fel igény, néhol pedig a hámita egyiptomi nyelv is érdeklődésre tart igényt. Ezek a hallgatóink, hál' Istennek, az ELTE megfelelő szakán megtalálják a helyüket, s ha nem is nagy számban, de időről-időre mindig előfordul kettős egyetemi polgár intézményünkben.

A kép tehát így kerek és egész; ha elszórt érdeklődés jelentkezik szír nyelv iránt, vagy esetleg speciális LXX-tanulmányok iránt, azt személyes foglalkozás keretében tudjuk kielégíteni, mert az ilyen érdeklődéssel rendelkező hallgatók száma igen csekély. S ha eközben akadna olyasmi is, amit mi nem tudunk tudományos kompetenciánkkal ellátni, úgy a nemzetközi kollegialitás ad lehetőséget a hiány pótlására.
 

Vissza a TUDOMÁNY-hoz