Kármán György c. egyetemi tanár:
A Lőwök zsinagógájától a Siratófalig


Készült a Hommage á Israel, Tudományos konferencia a 60. évfordulójára.  (Budapest, 2008. május 13-14.) A szerző bekövetkezett halála miatt nem hangozhatott el!!!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim,


Engedjék meg, hogy A Lőwök zsinagógájától a Siratófalig című előadásom keretében, életemből felidézzek néhány epizódot, amelyek e hosszú út legfontosabb állomásai voltak.

Azt mindnyájan tudjuk, hogy az európai történelem egyik legtragikusabb fordulópontja 1933-ban volt. Kíváncsiságból átlapoztam születésem napjának, 1933 március 6.-nak archív sajtóanyagát, amelyekben egyébről sincs szó, mint a németországi választásokról, ahol a náci párt hatalomra jutott. Jókor születtem...

Ötéves voltam, l938-ban, amikor mártírhalált szenvedett Édesapám, (emléke a hatmillióéval, Izrael Államának hőseivel és mártírjaival legyen áldott) először kézen fogva szlichajsz első hajnalán elvitt a szegedi régi zsinagógába. Félelmetes, jéghideg őszi idő volt, emlékszem, süvített a szél. ’’Szlichecol az idő’’ – mondta Apám. A zsinagógában kellemes meleg fogadott, a középen álló hatalmas vaskályhát Fein bácsi, a sámesz fűtötte. A Frigyszekrény melletti rabbi székben Lőw Immánuel foglalt helyet, ott volt Frenkel Jenő rabbi is.
Az ima után a felnőttek beszélgetni kezdtek. Apám szavaira emlékezem: ’’Ezeken a hajnalokon a sámesz kopogtat a hívők ajtaján, hívja őket az imákra. Így kopogtatnak a mai komor idők a zsidóság ajtain, ablakain...’’ Őt munkaszolgálatosként l942-ben Ukrajnába vitték.

1943 őszén, Jom Kippur napján, az akkor már 90. életéve felé járó, Lőw Immánuel főrabbi beszédet mondott a zsúfolásig megtelt, új zsinagógában. Hangja betöltötte a zsinagógát, amikor megátkozta Ámálék leszármazottját és követőit. Ott voltam, amikor a prédikáció után aggódó tömeg vette körül, féltve attól, hogy újra börtönbe kerülhet. Derűsen, szögediesen mondta a híveknek: ’’Még egyször nem fogják mögtönni...’’ Budapestre hurcolták 1944-ben, ahol éhen halt. Az utolsók egyike, aki életben találhatta mesterünk, Scheiber Sándor volt.

Visszatérve az ausztriai deportálásból 1945 májusában, bizonyossá vált, hogy Édesapám a Don-kanyarban meghalt. Nevét Édesanyám felvésette a szegedi zsinagóga emlékcsarnokának márványtáblájára. A véletlennek köszönhetően két előadása írásban megmaradt, amelyet 1938-ban, a zsidótörvények bevezetésekor tartott a szegedi Cionista Szövetség szervezésében. Idézem az egyik előadás bevezető gondolatait:

’’Herzl Theodornak, a cionizmus eszmei rendszere megfogalmazójának elgondolásait a galut zsidósága a legutóbbi évtizedek alatt nem tudta megérteni. Így ezek az eszmék a zsidó lélekben nem találták meg a kellő eszmei táptalajukat. A zsidóság életében azóta bekövetkezett fájdalmas események azonban kétségtelenné tették, hogy a cionizmus eszméje ma már a zsidókérdés egyetlen megoldási módozatát jelenti, amely megvalósul, mert meg kell valósulnia, akár akarja a zsidóság, akár nem.’’

Ezek a gondolatok és az előadások következtetései vezettek a cionista ifjúsági mozgalomba. A szegedi Hánoár hácioni szervezetébe kerültem. Itt éltem át társaimmal az Egyesült Nemzetek döntő szavazását 1947 novemberében és Izrael Állam kikiáltását 60 évvel ezelőtt,1948 májusában.

Nagyon nehéz évtizedek következtek. A szétszóratás kelet-európai országaiban a cionizmus szó átokká, az eszme és maga Izrael Állam a gyűlölet tárgya lett. Börtön, meghurcoltatás várt azokra, akik a tiltás ellenére valamit tenni akartak. Veszélyes volt Talmud Tórát tartani, vagy arra eljárni, sőt, egyáltalán istentiszteleten részt venni.

Felvetődött a kérdés: hogyan őrizhetem meg magamban ilyen helyzetben Erec Jiszráélt, zsidóságomat és a hagyományainkat? – Szerencsés voltam, mert a sors úgy hozta, fiatalon a gyönyörű szegedi zsinagóga orgonistája lettem. A későbbiekben Budapestre kerülve az eredeti Lágymányosi, majd a Frankel Leó utcai, végül a Rabbiképző zsinagógájában folytattam ebbéli tevékenységemet. Muzsikusként a héber imák szövegeivel is foglalkoznom kellett, hogy az orgonázás ne csak kíséret legyen, hanem hogy az imák mondanivalójának érzelmi kifejezése a zenében is megvalósulhasson. Hatvan esztendeje ősi fohászaink egy része, azok dallamvilága, számomra Judea legújabb kori újjászületéséről is szólnak...

Például: egy-egy Tórakivételnél: ’’...ki miCijajn técé szajró udvár háSém Mirusolójim’’ (’’...mert Ciónból jön a tan, az Örökkévaló szava Jeruzsálemből’’), vagy péntek esténként: ’’Bóruch átó háSém, hápajrész szukász sólajm olénu vöál kol ámaj Jiszróél vöál Jörusolójim’’ (’’Áldott vagy Te Örökkévaló, aki a békesség sátrát teríti fölénk, egész népe Izrael és Jeruzsálem fölé.’’) – A Hatnapos háború óta a szombat reggeli Ködusa egyik gondolata vált számomra valóssággá... Idézem: ’’...Tiszgádál vöjiszkádás böszajh Jörusolójim irhó, lödajr vodajr ulnécáh nöcohim...’’ (’’...Hirdessék nagyságodat és szentségedet városodban, Jeruzsálemben, nemzedékről - nemzedékre, örökkön-örökké!...)

Nemzedékről-nemzedékre... Gyermekeim, unokáim sokszor eljöttek a Rabbiképző zsinagógájába, hallgatták az orgonás istentiszteleteket, megtanultak ünnepi énekeket. Hagyománnyá vált a családi, baráti körben otthonunkban megtartott hanukai gyertyagyújtással egybekötött tanulás a makkabeus szabadságharcról. Az est folyamán régi cionista és újabb izraeli dalokat énekelünk. Az estet mindig a Hátikvával fejezzük be...

A rendszerváltozás új fejezetet nyitott mindnyájunk életében. Helyreállt a diplomáciai kapcsolat a Magyar Köztársaság és Izrael Állam között. 1991-ben felejthetetlen élmény volt sokunk számára, amikor első alkalommal, néhai Chájim Herzog, mint Izrael Állam elnöke látogatott Budapestre. A szokásos diplomáciai protokoll szerint, a Parlament épületén a magyar lobogóval együtt az izraeli zászlót láthattuk... Ekkor tartottuk meg Szegeden először a Jom háÁcmáutot abban a zsinagógában, ahol annakidején nagyszüleim, szüleim házasságát Lőw Immánuel áldotta meg.

A Hátikva felcsendülése ma már Jom háÁcmáut, vagy más alkalommal megszokott hagyomány, de akkor Szegeden, az ünnepi istentisztelet befejezéseként az orgonán, életemben először szólaltathattam meg Izrael Állam himnuszát.

És ez az év hozta meg számomra azt a lehetőséget, hogy először Erec Jiszráél földjére léphessek... Három hetet tölthettem ott, északtól a Holt tengerig bejárva az országot. Első utam Jeruzsálemben, a Siratófalhoz vezetett, ott mondhattam el először a Káddist mártírjainkért, Édesapámért, a holocaustot túlélt, de eltávozott Édesanyámért, nagyszüleimért. Így van ma már két siratófal életemben: a szegedi zsinagógában a márványtáblák előtt és Jeruzsálemben, a Kotelnál.

Azóta többször jártam Izraelben. Az első turistaút után lehetőségem nyílt arra is, hogy az országgal, rokonaimmal és barátaimmal, a mindennapi életet élhessem, örömeivel, veszélyeztetettségével egyaránt. Részt vehettem tavaly a Jád Vásém magyar zsidó pedagógusai számára megrendezett szemináriumán, amelyen az OR-ZSE két, végzett kántor hallgatója is jelen volt. Az ő felejthetetlen énekükkel hangzott el a magyar csoport jelenlétében a ’’Kél mólé ráchámim’’, a Jád Vásém mártír csarnokában, a ’’Sátorban’’ és a erzlHHh Herzl hegyen, Herzl sírjánál.

Végezetül még egyszer Apám hét évtizede elhangzott gondolatait idézem: ’’A zsidóságnak meg kell valósítania a zsidó államot, ismét fel kell építenie Erec Jiszróélt. Meg kell művelnie kemény munkával a földet, amely a Frigyszekrényvivő ősök lábnyomait őrzi. Művelnie kell a zsidó vallás, a zsidó szellem értékeit, amelyeket az Örökkévalótól kapott. A zsidó vallási és népi öntudat csak az ősök földjén egyesülhet a zsidóság iránti közösségvágyban, Erecben, amelynek földje az évezredek hangulatát és szépségét leheli magából. Nagyon nehéz lesz ez a munka, de könnyű lesz a pihenés, nehéz lesz a fáradság, de édes lesz a héber nyelv csengése. Nehéz lesz a sok-sok szenvedés, de gyönyörű az évezredek vágyakozásának álma, az ősök földje.’’

Megvalósult...

Dr. Kármán Andor posztumusz állampolgárságot kapott Izrael Államától, a zsinagógai naptár szerint 5752. Elul havában. Az erről szóló okiratot annakidején a Héber Egyetemen tanuló unokája, Dr. Schweitzer András, a Jád Vásémben vette át, 1992. szeptemberében. A díszes diploma első mondatai Jehezkiél próféta könyvének 37. fejezetéből idéznek:

’’...Hiné áni mévi bohem ruáh vihjiszem...’’ – ’’...Ime, én hozok belétek szellemet, hogy feléledjetek...’’

’’...Vöhináhti eszhem ál ádmászhem...’’ – ’’...és odahelyezlek benneteket a ti földetekre...’’

Nevét – több millió mártír nevével együtt – Jeruzsálemben, a Hár háZikáronon, az Emlékezés Hegyén a Jád Vásémben, a Nevek Csarnoka örökre megőrzi.


Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

 

Vissza a TUDOMÁNY-hoz