Vissza a TUDOMÁNY-hoz

Dr. habil. Szita Szabolcs:
A Soá hatása az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem arculatára.


Előre kell bocsátanom, hogy a téma közelebbi érintése a hazai helyzet, az utóbbi évek változásainak áttekintése nélkül nem lehetséges. Főképp amiatt, mert a Magyarország második világháborús szerepvállalásához és a német megszálláshoz kötődő, faji alapon történt üldöztetés hosszú évtizedekig a tabuk sorába tartozott. A legtöbb tankönyvben mindössze néhány sorban szerepelt. A hazai oktatás tartalmi megújulásának részeként az 1990-es évek derekától a pedagógusok körében terjedt a vélemény, hogy a diktatúrák története az üldöztetés történetétől elválaszthatatlan. A Soá olyan katasztrófa volt, amely nem maradhat ki az iskolai tananyagból. Feldolgozásakor nagyobb történeti összefüggések igényes megközelítésére, átgondolt pedagógiai-módszertani munkára van szükség.

A kollektív emlékezetet formáló pedagógiai igények és követelmények az Oktatási Minisztérium, a Magyar Történelmi Társulat, a Holocaust Dokumentációs Központ, a Történelemtanárok Egyesülete és más szervezetek fórumain kerültek megvitatásra. A szakmai tanácskozásokon elmélyült eszmecserék, nyílt, demokratikus viták folytak. Kezdetben arról, hogy az egyes iskolatípusokban, a különböző tanulói korosztályoknál miként lehetséges és szükséges a nehéz, összetett téma feldolgozása.

A szervezetek állásfoglalása egyhangú volt abban, hogy a Soához fűződő emlékek, a felmérhetetlen veszteség ébrentartása elengedhetetlen. A történtek érzelmi átélése az iskolákban járuljon hozzá a felnövekvő nemzedék ellenállóképességének növekedéséhez, hogy kiépüljön bennük a védekezés az elembertelenítő, kirekesztő eszmékkel szemben.
A viták lezárultával az Oktatási Minisztérium döntött, hogy a Soá történetével való foglalkozást a magyar iskolákban az általános iskola nyolcadik osztályában kell kezdeni, a téma feldolgozása a középfokú tanintézetekben folyamatosan kívánatos. A felsőfokú tanintézetek pedig önállóan, profiljuk és időrendi beosztásuk szerint döntenek arról, miként és mikor foglalkoznak vele.
A több évtizedes elhallgatás után Magyarországon jelentős fordulatra került sor. Az oktatási miniszter javaslatára a parlament elfogadta, hogy hazánkban 2001-től évente, a zsidó állampolgárok 1944. évi első gettóinak -Kárpátalján történt - felállítása évfordulóján, április 16-án holokauszt emléknapra kerüljön sor. (Korábban Auschwitz-Birkenau koncentrációs tábor felszabadításának évfordulóját említették tervezett emléknap gyanánt.)

Az Oktatási Minisztérium további kezdeményezéseket tett. Megindította a téma feldolgozásához, a tanrendben rögzített emléknapok tartásához szükséges oktatási segédanyagok kidolgozását. 2000 őszén a téma vezető kutatóiból és a pedagógus szervezetek képviselőiből ad hoc munkabizottságot hívott össze. Kitartó vitái eredményeként 2001 tavaszára elkészült egy tanári segédlet, a történeti részen felül pedagógiai-módszertani ajánlások tárával. Az oktatási-nevelési folyamatban kidolgozott megközelítéseket, esetenként külföldön is kipróbált megoldásokat adott közre. (Később kiderült, új utak keresésére is ösztönzött.)
Az országosan gyűjtött vélemények, oktatási tapasztalatok szerint az első tanári kézikönyv a Soáról bevált. Új szükségletet is keltett, mert az ad hoc munkabizottság javaslatára az Oktatási Minisztérium által kiírt pályázat alapján holokauszt tankönyv is készült.

A Soáról készült első hazai holokauszt tankönyv bemutatta a zsidó nép történetét, a magyarság, a zsidóság történelmi együttélésének történeti sarokpontjait, a zsidóság teljesítményét a magyar polgárosodásban, a társadalmi és gazdasági fejlődésben, áttekintette a kultúrák kölcsönhatásait. Összefoglalta a német nemzetiszocialista ideológia és politika európai térnyerésének főbb adatait, a két világháború közti politikai és faji alapon történt üldöztetés és deportáció megannyi tényét. Foglalkozott a gyilkosok, bűnsegédek, a népirtásban többféleképp együttműködők háború utáni felelősségre vonásának történetével is.

A viták közben folytatódtak. Miért, miként közeledjenek az oktatási intézmények vagy legalábbis a Soá tanításában érintett tanárok a felfoghatatlan katasztrófa feldolgozásához? Vajon miért foglalkozik oly keveset és alacsony hatásfokkal az iskola ezzel a problémával? Egy olyan történelmi jelenséggel, melyről kétségtelenül megállapíthatjuk, hogy nem csupán múltja van, hanem jelene is. Korunkban többféleképp mutatkozik, főként egy szörnyű történelmi örökség továbbéléseként. De megragadhatjuk a múlt tapasztalatai nem ismerésén és nem értésén, sőt a félreértésén alapuló jövő fenyegetettségeként is.

Sokak véleménye volt, hogy az iskolai tanuló tudat- és érzelemvilágát hibás lenne "tiszta táblának" tekinteni, hiszen már magában hordozza a környezeti hatásokat is. Az oktatás, a képzés, a művelődés és intézményeik támogatására szorul. Támogatásuk nélkül végzetes helyzetbe kerülhet. Pl. ki lesz szolgáltatva a történelmileg örökségbe kapott előítéleteknek, a rájuk épülő indulatoknak. Ezek szinte végzetszerűen hatnak, egyes növendékeket akár téves és bűnös utakra vihetnek.
A hazai iskolák fontos feladata, hogy az oktatás és nevelés a tanulókat ezektől megóvja, s az előítéletek sötétségében fokozott erőfeszítéssel, meggyőző érveléssel világosságot gyújtson. A sikerhez a kiindulási tudati állapotokat kellett fölmérni. Főképp, hogy hol tartunk és meghatározni, milyen úton és hova kell tartanunk.

A jövőre kiható feladatsort kívánta segíteni a 2001. október 28-i, a Magyar Tudományos Akadémia várbeli kongresszusi termében tartott országos konferencia. A közel kétszáz tanár résztvevővel, A holokauszt az iskolai oktatásban címmel összehívott tanácskozás a feldolgozás több problémáját tekintette át, jelentős eredményeket hozott.
Az elnöklő Szabolcs Ottó kihangsúlyozta, hogy a történelmet nem egyszerűen a múlt megismerése, hanem elsősorban a jelen jobb, teljesebb megértése szándékával tanítja az iskola. Jelesen azért, hogy az új generáció ne ismételje meg a múlt hibáit - esetünkben bűneit -, hanem azokon okulva jobb, elviselhetőbb, sikeresebb jövőt építsen. A modern történelemtanítás a kulturországokban két elvi jelszóra épül, ezek a pluralizmus és multiperspektivizmus. Ez a két irányelv ellentmond mindenféle diktatúrának, intoleranciának.

A pluralizmus a sokféleséget, a sokféleség együttélését, az egymás iránti türelmet jelenti, a multiperspektíva pedig az erre a többszínűségre, kölcsönös toleranciára épülő rendszernek a továbbéléséhez vezető utakat foglalja magában. Ez a fajta pluralizmus igen sokrétű, szinte totális. A másságot tudomásul veszi, a kirekesztést nem tűri sem vallási, sem etnikai, sem faji, sem társadalmi alapon. A nemzeti lét, az európai egység és a világpolgárság kerete egyaránt a sokféleség, a sokféleség egymást megtűrő egysége. Itt nem a szeretetről, hanem a kölcsönös megbecsülésről, elismerésről van szó.
A konferencián kiemelt hangsúlyt kapott, hogy - az oktatás feladataira tekintve - az iskola a történelemoktatásban az előítéletes gondolkodással és magatartással kapcsolatos kérdéseket nem kerülheti meg. (Akármennyire kevés a tantervnek az ezekkel kapcsolatos tárgyi előírása.) Szerencsére lehetőséget jelent, hogy az iskola készíti el a konkrét nevelési programját, a tanár a helyi tantervét. Ezekben pótolhatja a tankönyvek - néha felháborító - hiányosságait. Igen rugalmasan, a helyi szükségletek és lehetőségek szerint.

Ki tudja jobban, mint az iskola vezetősége és a tanár, hogy mit és hogyan kell tenni az adott helyen a Soá megismertetése, főképp megértetése, tanulságai megemésztése, a fiatalok lelki alkatába beépítése érdekében. Itt lép előtérbe a közoktatásban minden tantervnél, állami intézkedésnél a konkrét iskola és a konkrét tanár. Sajátos habitusával, ismeretével, pedagógiai művészetével és a helyi anyag felhasználásának lehetőségével. Az oktatási folyamatban minden itt dől el.

Nem lehetünk olyan naivak, hogy kijelentsük, az iskola feltétlen tud konkurálni a máshonnan kapott negatív, előítéletes információkkal, azok hatásával. Eshetőség csak akkor van, ha az egyik állítással szemben nem másikat állít, hanem ha a tanulókat pl. a források elemzésén keresztül vezeti el a megismeréshez és egyáltalán a megismerés képességének kialakításához. Ez a módszer nem szemben áll, hanem épp azonos a korszerű történelemtanítás megkívánt elveivel és módszereivel.

A korszerű történelemtanítás ugyanis alapjaiban elemző. Nem a tények egyszerű megtanítására, hanem a megismerés módjainak készség szintű elsajátítására és beidegzésére épít. Aki bejárja a megismerés útját, az a tények, források alapján maga tanulja meg megismerni a történelmi eseményeket, ennek alapján alakul ki ítélete, felfogása. A Soá esetében is az elemző tanítás lehet csak maradandó hatású az előítéletes, valamiképp rögzült, egyszerű érzelmi hatásokkal szemben.
A Soá tanintézeti feldolgozásában megkerülhetetlen - a sokakat foglakoztató, esetenként megosztó - kérdés, mi a helyes magatartás: a feledés és megbocsátás - vagy a visszaemlékezés, emlékeztetés és a felelősök keresése, megnevezése. Ebben az összefüggésben a tolerancián az adott kor megértését, a történelmi időszak körülményei diktálta helyzetbe és az akkori emberi gondolkodásba való beleélést értjük.

A tolerancia történelmileg nem az egyetértést, hanem a helyzetbe való beleélést jelenti. Nem lehet egyszerre toleránsnak lenni a gyilkossal és az áldozattal. De meg lehet érteni mindkét fél helyzetét, tetteinek, érzelmeinek, indulatainak okait, összetevőit. Nem lehet elvárni attól, akinek házastársát, gyerekét, szüleit megölték, hogy a gyilkosokkal toleráns legyen és határ nélkül megbocsásson, fájdalmát és veszteségét felhőtlenül feledtesse az általános, nagy emberi szeretet.

A másik féltől sem lehet elvárni, hogy normális ésszel szeresse az áldozatát, toleráns legyen a saját tettével szembenállókkal. Ezt képtelenség. Az igazi toleranciát azonban igen, a múlt valós megértését, szembenézést avval, s főként a tanulságok levonását, különösen azon fiatal generáció tagjai között, akik már se nem áldozatok, se nem bűnösök, hanem a történelmet tanulni akaró új fiatalság. Nem véletlen, hogy a korszerű történelemtanítás két alapvető módszertani elve: a korhűség és a kor-megelevenítés. Ez a történelmi megismerés az alapja a valóságos toleranciának.

A Soával kapcsolatos tanártovábbképzés további fórumain kiviláglott, hogy az emléknapok egyik alapvető követelménye a régi reflexektől való megszabadulás. A megfelelő előkészítés és lebonyolítás alapja a diákság lehető legnagyobb arányú bevonása, öntevékenységének kibontakoztatása. Az első emléknapokon a legtöbb eredményre azokban a tanintézetekben jutottak, ahol a témáról közvetlen beszélgetések folytak. Ahol a diákok megfogalmazhatták viszonyulásukat, akár ellenérzéseiket, ismerethiányukat is bevallva a modernkori népirtás történéseihez és az azokhoz kötődő lelkiismereti kérdésekhez.
Az előbbiek a tanártovábbképzésre is érvényesek. A legtöbb résztvevő a szemináriumoktól igen sokat várt: a holokauszt történetéről minél több új ismeretet, irodalmi tájékozódásához, a szemléltetéshez (dokumentumfilm, játékfilm stb.) eligazítást, a történeti feldolgozáshoz, az emléknap előkészítéséhez és lebonyolításához pedagógiai, módszertani segítséget és sorolhatnák tovább. Emiatt új tematikák, továbbfejlesztett segédanyagok készültek, megjelentetésükhöz a Phare Demokrácia Program, a Nemzeti Kulturális Alap és az Oktatási Minisztérium nyújtott segítséget.

Az új, 5-6 íves kiadványok a munkaszolgálat, az auschwitzi-mauthauseni-guseni deportáció, a budapesti nyilaskeresztes terror, az 1944 novemberi komáromi deportálás, a háborús embermentés történetéről adnak összefoglalást, egyben forrásokat, ajánlásokat. Azzal a céllal készültek, hogy segítségükkel a Soá eseményei a tanintézeti munkában elemezhetők, könnyebben feldolgozhatók legyenek. A tanárok - mint felhasználók - támogató, elismerő véleménye alapján a kiadványok közreadása folytatódik. Véleményük szerint a megrázó, erkölcsileg elítélendő részletek felszínre hozása segíti az évtizedes elfojtásokból is fakadó feszültségek, előítéletek oldását.

Ezek a társadalmi kereretek természetszerűleg érvényesülnek az ORZSE esetében is. A Soá történeti feldolgozásában még óriási tennivalók vannak. Ezekből véleményem szerint az ORZSE tanári karának, hallgatóinak részt kell vállalnia, az intézményben született tudományos és oktatási munka eredményeit - mintegy visszahatásként - közzé kell tennie, vissza kell csatolnia.

Legnagyobbrészt feltáratlan a hit erejének megmutatkozása, hatása a Soá eseményei során: a magyarországi vidéki gettók felállítása és működtetése, a bevagonírozás és a kiszállítás okozta szenvedések, a koncentrációs tábori fogság, a kényszermunka idején. Pedig sokaknak az ima, a hitbéli összetartozás adott erőt és kitartást. Kutatásaink közben arról is találtunk adatokat, milyen súlyos büntetéseket szabott ki az SS a pénteken vagy más ünnepek idején imádkozó zsidókra.
De feltáratlan a Soá időszakában, a nyilaskeresztes terror idején a zsidóknak a fővárosi vagy vidéki zsidó templomokban történt elkülönítésének, internálásának, deportációhoz való összegyűjtésének története, híveik előtt a rabbik változatos magalázása, ahogy megíratlan a Kamenyec-Podolszkij-i deportáció előtti templomi internálások históriája is. A fővárosban a Dohány utcai, a Rumbach Sebestyén utcai, a Páva utcai, a volt Aréna úti, a Bocskay úti templomok sajnos a fenti intézkedéseket megszenvedték, és volt, ahol munkaszolgálatos szolgálati helyet is működtettek. Ezek történetét kutatni és megörökíteni szükséges.

Többet tudunk az ORZSE mai épületének 1944. évi históriájáról, méltatlan igénybevételéről, a benne működtetett Ubrizsy-féle internálótáborról, egyben a deportálás egyik előszobájáról. Mégsem eleget, itt is - akár szakdolgozatok, doktori értekezések készítésének keretében folytatandó - kiterjedt kutatásokra, új publikációkra lenne szükség. Idővel talán lehetőség nyílik széleskörű feldolgozásra - több tucatnyi visszaemlékezés is fennmaradt -, a történtek kiállítás keretében való bemutatására, dokumentálására is.

Az ORZSE kebelében folyó tudományos munkából, de az oktatásból sem maradhat ki a zsidó hősiesség feldolgozása, bemutatása, a hallgatók lelkiségébe való beültetése. Nincs szükség hamis mítoszokra, újkeletű hősgyártásra. De igencsak indokolt, hogy több figyelem irányuljon a zsidó asszonyok, családanyák odaadó kitartására, akikből sokan - egészen a gázkamráig - gondozták a családjukat. Sokszor a férfiakat is meghaladó példát mutattak a kényszermunka embertörlő robotjában, a gyalogmenetek, halálmarsok idején.

Igen jelentős feladatokat látunk a zsidó önvédelem, a cionista ellenállás történetének feldolgozásában, az oktatásba való bevitele terén. Az SS ellenében Komoly Ottó, dr. Kasztner Rezső és társaik jelentős ellenállást fejtettek ki. A külföldről menekült zsidók ezreit már 1942-től segítették, 1944-ben közel 17000 magyar zsidót megmentettek a halálból.

Budapesten Komoly Ottó teljes tekintélyével, sok utánjárással és önzetlenséggel zsidó árva gyermekek ezreit oltalmazta, míg a nyilasok elhurcolták és megölték. Több figyelmet érdemel a halucok, a cionista fiatalság tetteinek feldolgozása és megörökítése, a fővárosi Vadász utcai ún. Üvegház ellenállói sok leleménnyel végzett tevékenységének, helytállásának a magyar zsidóság, a fiatal generációk kollektív emlékezetébe való rögzítése is.

A Soá történeti és oktatásbeli következményeire, a soronlévő feladatokra utalva az ORZSE-nak feladata van az elpusztított zsidó családok, emberek arcának bemutatásában is. Az oktatás országos tapasztalatai arra mutatnak, hogy csak az áldozat emberi arcának bemutatásával lehet érzékeltetni, valamennyire megragadni mindazt, ami elhamvadt, örökre elveszett a birkenaui krematóriumok tüzében. Ha tanítványainkat közelebb akarjuk hozni a Soá, mint zsidó katasztrófa megismeréséhez, a zsidó ember arcát, életét kell megmutatni neki, amely jellemezte őt, mielőtt az iparszerűen megvalósított népirtás áldozata lett. A ma még feltárható magyarországi közösségi és családi zsidó hagyományok, a zsidó kulturális örökség megmentése természetesen az előbbiekhez tartozik.

Az ORZSE keretein belül is érvényes, hogy a zsidóságot ért modernkori diszkrimináció, a kirekesztés, a faji alapon folyt üldöztetés és népirtás történetének intézeti oktatása és feldolgozása elengedhetetlen. A tanári kartól kiinduló új megközelítéseknek, a nevelésnek arra kell irányulnia, hogy a Soá tapasztalatainak ébrentartása, érzelmi átélése a hallgatókat hozzásegítse az elhárítás kialakításához a meg-megújuló gyűlölet, az emberi szabadságjogokat korlátozó, elembertelenítő, kirekesztő eszmékkel, a hozzájuk kapcsolódó törekvésekkel szemben.
Az ORZSE-ben folyó új, önálló megoldásokra törekvő oktatásban és nevelésben a diktatúrák manipulációinak, az általuk hirdetett ordas, pusztító eszméknek, valamint az azok jegyében végrehajtott tetteknek a leleplezése komplex feladat. Az intézet rangos hagyományai, a kollégák kiemelkedő felkészültsége alapján úgy véljük, hogy megoldható, ahogy a Soá interdiszciplináris úton való feldolgozása is.

Vissza a TUDOMÁNY-hoz