Vissza a TUDOMÁNY-hoz

  

Staller Tamás Ph.D.: Egy paradigma utóélete


Bár az Egyház által egyértelműen eretnekeknek tartott montanista és novaciánus kommentátorok Pál apostol zsidókhoz írt leveléből – egyebek mellett – azt olvasták ki, hogy az apostol elkötelezett gesztusokkal akarta volna Jézus követőivé tenni a zsidókat. Azokat tehát, akikből maga és a mester, a rabbi Jesu is származott, és akiről a Talmud, igaz, hogy csupán egyetlen mondatban, de megemlékezik. Azaz, a zsidóknak – és ebben Pál véleménye mintha korrelálna a négy szinoptikus evangélista véleményével, - Jézus népeként, de fogalmazhatnánk úgy is, hogy a Biblia, vagy inkább az Ószövetség népeként valamivel több közük van az új valláshoz, mint – mondjuk – a Római Birodalomban élő más népeknek.

Emiatt, és persze más megjegyzések miatt, az említett levelet az Egyház évszázadokig nem tekintette autentikusnak, és nem engedte a közlését sem, más elfogadott iratok társaságában.

Az újszövetségi történetírás egyik avatottja, a kitűnő bencés szerzetes Békés Gellért szerint a levél az i.sz. 67. évében keletkezett. A levél szövege tehát a zsidók történetének két sorsfordító pillanata előtt nem sokkal született. Három évvel vagyunk a Második Szentély lerombolása előtt, és hozzávetőlegesen hetven évvel később tör ki a Bar Kochba szabadságharc.

A két történeti esemény egy ezerkilencszáz éves galutot fog eredményezni. A zsidók megkezdik a világtörténelemben egyedülálló száműzöttségük történetét, amelynek páratlanságát az adja, hogy országuk, kultúrájuk, és vallásuk legfontosabb és mással nem pótolható ereklyéjét, a Templomot rombolják le. Azt a templomot, amely, immáron a másodikként, az egyistenhitet generálta, ami a görög filozófia és a római jog mellett Európa fundamentuma.

Az egyistenhit népének száműzöttsége az ugyancsak egyistenhívő Európában, ettől a dolog még inkább unikális jelleget ölt. Tudjuk, hogy a korai patrisztikától már vannak, akik kétségeket támasztanak az iránt:

Vajon, tényleg organikusan következik-e a Nazareti Rabbi megvallása a héberek vallásából? Vajon, Jézussal nem inkább az ókori Kelet tér-e vissza egy orfikus átköltésben?

Vajon, szabad-e megtűrni egy olyan megátalkodott népet a népvándorlások leülepedett és kereszténnyé lett melting pot-jában, amely elutasítja még a gondolatát is a kereszt vallásának?

Vajon, nem érthető-e az a törekvés, hogy detronizálják a törvényadás kiválasztottságával az Örökkévaló által “papi néppé” tett Izraelt az egyetlen istent hívő népek között, mert “nem ismerte fel Jézusban az istenfiúi Messiást”?

Vajon, a deicidium vádjával kitaszítottá, megalázottá és megszomorítottá tett Izrael, Európának ez a páriaságában is félve tisztelt népe, éppen elviselhetetlen helyzetéből fakadóan, nem vált-e a kontinens gonosztevőjévé?

Vajon, a monoteizmust önmagában- és önmagáért valóan gyakorló nép nem éppen attól vált elidegenedetté, mert mások tértek le az egyistenhit ösvényéről?

Vajon, az első egyetemes etika követői és megélői, a galutban most már nevezhetjük őket zsidóknak, nem tűrhetetlenül nagyképűek, amikor még fiziognómiájuk is azt ordítja a külvilágnak, hogy “mi vagyunk a Törvény őrei, és ugyan nincsenek pusztító fegyvereink, de láthatja a világ, hogy az igazi hatalom az Egyetlen Istenbe vetett hit”?

Egy Markion nevű korai keresztény arra a hitvédelmi álláspontra jut, hogy nincs kapcsolat a két szövetség között. A zsidó vallást értelmező keresztények, akikből az Encyclopedia Judaica több százat sorol fel Európa számos országából, voltaképpen két oldalról közelítettek a judaizmushoz. Az egyik ok kifejezetten vallási volt.

Jézus rabbi története, bár ihletettsége és lenyűgöző volta tagadhatatlan, mégiscsak emberi történet, az elejétől a végéig. Pontosabban: a feltámadásig. Fogalmazzunk egyszerűbben: ameddig Jézusról, mint emberről van szó ( ECCE HOMO!), addig a történet zsidó is. Ezután, a történet átfordul zsidó szemmel valamiféleképpen már nem követhető történetbe. Innentől – persze, továbbra is zsidó megközelítésben, - a történet követhetetlenné válik.

És ez az a helyzet, ami az egyáltalában vett antijudaizmust elővarázsolta. A keresztény oldalról való állandó hivatkozás Jézus zsidó voltára mindig is duális jellegű volt. És az a mai napig is. Egyfelől van Jézus, mint a törvényt “beteljesítő”. Mint az emberiség Tórájának őre. Mint a kiválasztott nép eredeti erkölcsi géniuszának megtestesülése. A kohaniták megcsontosodott hite, és ezért már inkább valamiféle államvallásként űzött hatalmi tevékenysége ellen fellépő forradalmár. Mint a világon egyedülálló monoteizmus egyedül következetes továbbvivője. Mint a názáreti ács József házából való emberfia, aki mindazt a tudást, a transzcendenst, nem kaphatta máshonnan, csakis zsidó testvéreitől. Arról is esik szó, noha, jóval kevesebb, hogy az evangéliumok Jézusa ezt a tudást kamatostul először hittestvéreinek akarta továbbadni. Pál “Az emberiség megváltó királyának nevezi” Jézust. Ez a passzus mindenesetre ismét napirendre tűzi Pál, sőt: bizonyos vonatkozásban Jézus zsidó kötődéseit.

A zsidók, történelmük során szinte állandóan, szembekerülnek a szabadság problémájával. Mind morális, mind egzisztenciális vonatkozásban. Mind a nép, mind pedig az egyén érzésvilágában állandóan jelen van a szabadság eszméje és a vele való azonosulásnak számos lelki és társadalomlélektani krízisállapota. A zsidó vallás valamennyi ünnepében, kezdve a Sabbattal, a vallásos zsidó újraéli a valaha élt zsidó testvérei szenvedéstörténetét, amit a szabadság elvesztéseként él meg ugyanakkor. Az ünnepek örömét mindig az Örökkévalóban való hit adja. De, in concreto, az egykor megvolt szabadságra rátalálás öröméről van itt szó. Amit legvégső esetben a Messiástól, mint hírnöktől, mint üzenethozótól, mint embertől vár a héber, a zsidó. Mondhatnánk azt is, hogy az Ember Fiától, de a szó keresztény konnotációja arra utal, hogy Jézus a Név “fia”. Ez pedig zsidó értelmezésben nem egyszerűen elfogadhatatlan, de értelmezhetetlen.

Mármost, az egykor zsidó Pál teljes jogosultsággal nevezi Jézust királynak. Azon a hatalmi tituluson, amely a zsidók számára a profán hatalom legmagasabbika. Azután, az is rendben van zsidó oldalról, hogy Pál az egész emberiség megváltójaként tünteti fel a mestert. A megváltót persze nem az ógörög krisztosz szó értelmében látja a zsidó, hanem olyan emberként, ahogy mondjuk Bar Kochba-t látja, felszabadítóként. Héroszként, éppen ezért emberként.

A zsidó értelmezése a Tóra – adásnak voltaképpen az, hogy a zsidók kiválasztottsága abban az erkölcsi felelősségben van, hogy a nép megélt életpéldájával terjessze azt a népek között. A Tóra nem a kereszténységgel vált az erkölcs világtörvényévé. A zsidó néppel lett azzá. A zsidó abban nem talál semmi kivetendőt, hogy egy közüle valóra úgy tekintenek mások, a nem-zsidók, mint felszabadítóra. Hiszen, ahogyan arra már utaltunk, a zsidó nép csupán ágense a Tórának, ami a világ emberiség erkölcsi szabadságának a záloga.

A keresztségben metamorfózison átment zsidó-keresztény sok tekintetben változhat. Egy valamiben azonban nem, abban, hogy az egyistenhit univerzális erkölcsi parancsolatait ne tekintse univerzálisnak és örökérvényűnek.

A kereszténység, történetének kezdeteitől, azzal, hogy életre szólítójával és permanens ihlető forrásával, a judaizmussal konfrontálódott, kényszerűen szembe kellett kerülnie saját erkölcsi alapvetéseivel is egyúttal.

Az antijudaizmus a római egyház, majd később a protestáns nemzeti egyházak számára, legalábbis a vallás filozófiai értelmezésében vagy inkább morálelméleti tekintetben, nem volt éppen a legjobb lépés. II.János Pál nemrégiben azt mondta, hogy “a keresztények nem érthetik meg önmagukat anélkül, hogy ne értenék meg a zsidókat, a mi idősebb testvéreinket ”.

A legmagasabb keresztény katolikus autoritás a kereszténység és egyben az antijudaizmus történetének huszonegyedik évszázadában végre kimondta az európai kultúra lelki traumáját. Azt, ami kétezer éve ott munkál mindenben, aminek köze van a kollektív és individuális pszichéhez. Ami ébren tartotta az őstársadalom emberének törzsi idegengyűlöletét. A másság iránti intoleranciát. Jézus judaizmus ihlette szeretetvallása ezért válhatott – Európa történetében bizony nem egy esetben - avatatlan, sőt: pogány lelkű emberek kezében rossz célok szolgálójává.

A kereszténnyé vált zsidó Pál, akiben a kereszténység, mint vallás megfogalmazódott, éppen a hozzá legközelebb álló zsidó keresztényekhez írt levelében beszél a legvilágosabban. De az is lehet, hogy csak a zsidó olvasó számára tűnik így. Számára, saját lelkének kérdőjelei miatt, valószínűleg, a hozzá oly közel álló testvéreit félti attól, hogy visszatérjenek az ősi hitükhöz. A levélnek abban a részében, amely “A hit példaképei az Ószövetségben” címet viseli, végigjárja a zsidó nép történetét. Éspedig úgy, ahogyan az a keresztség antropocentrizmusán keresztül látszik. Azaz, Pál a zsidó hit héroszait gondolja a nép története egyedül fontos transzformálóinak. Akárcsak a Jézusban kifejeződő keresztény hit esetében.

És a nagyon késői zsidó olvasónak van egy olyan érzése, hogy az egykori Sault bizony komoly lelki kétségek gyötörték e sorok írása közben. Nem lehetett ugyanis valamiben biztos. Abban ugyanis, hogy Jézus személyében és egész gondolkodásában nem éppen ezt a zsidó életérzést és hitet transzponálta-e az Új Jeruzsálem hívő keresztény építőibe.

Vissza a TUDOMÁNY-hoz