Vissza a TUDOMÁNY-hoz

  

Dr. habil Staller Tamás Ph.D., egyetemi tanár:
Az igazi Izrael: Erec vagy Gálut


Elhangzott Debrecen és határon túli testvérhitközségei V. Nemzetközi Tanácskozásán, melynek címe: "A remény él..." volt. (Debrecen, 2003. május 23-25.)

1897 júliusában a Müncheni Zsidó Hitközség hivatalos tiltakozást nyújtott be a cionista kongresszus szervezőinél a városukban megtartani tervezett kongresszus ellen. A kongresszus helyszíne így került át Bázelba, ahol majd ugyanennek az évnek augusztus 29-én megnyílik az Első Cionista Kongresszus.

A Berliner Tageblatt című újság, más vezető lapokkal együtt, a tiltakozást követően közölte a Rabbi Föderáció hivatalos kommünikéjét, amiben ez állt: "Tiltakozunk a judaizmus és a zsidó hit ideáljainak ilyen érzéketlen eltorzítása ellen...Az úgynevezett cionisták céljai ellentétesek a zsidóság profetikus küldetésével és minden, magát zsidónak valló kötelességével, ami ahhoz az anyaföldhöz köti, ahol él.... A vallás és az anyaföld szeretete, ezek nem kevesebbet jelentenek számunkra, mint a judaizmus fönnmaradását, kötelességünk tehát elítélni a cionizmus céljait és ignorálni a Kongresszus fölhívását." (id. Alex Bein: Theodore Herzl. A Biography. Philadelphia 5705-1945 221-222 pp.)

Jóllehet, a nyilatkozat megszövegezője, Maybaum rabbi, és mások, akik aláírták a nyilatkozatot, később - valószínűleg, megriadtak meggondolatlan föllépésük történelmi hatásától, - visszakoztak. A modern politikai cionizmus végérvényesen a judaizmus, mint vallási autoritás megítélési körébe került át.

A cionizmus további történetében pedig, ahol a vallási cionizmus, a kultúracionizmus és a politikai cionizmus, egymást, az állandó vitáik dacára, mégiscsak fölerősítették, a judaizmus elementáris vádjai, mindjárt a kezdeteknél, maradandó reminiszcenciákat, vagy inkább maradandó sebeket okoztak a cionista mozgalomnak. A Maybaum rabbi által fölhozott vádakra a politikai cionizmus vezére, Theodore Herzl a következőket válaszolta: "A zsidósághoz tartozás olyan kapcsolat, amelyet megfelelően kell kiaknázni, és ugyanakkor folyamatosan meg kell harcolni érte. A cionizmus nem valamiféle párt. A zsidók valamennyi pártból részt vesznek a mozgalomban, akárcsak egy nép, ami minden pártban ott van. A cionizmus nem más, mint a zsidó nép, fölsorakozva." (uo.) Herzlnek ezek a szavai még a politika utcai propagandájának szintjén mozognak.

Nagyon valószínű, hogy a vallásos zsidóság elutasítása, ami még ráadásul "németajkú" is volt, sokkolta a zsurnaliszta Herzlt. Csak az említett gondolat befejezésénél derül ki, hogy Herzl számára a cionizmus nem egyszerűen a zsidóság történetének politikai megfordítása volt: "Mikor ők Cionról beszélnek, Isten nevében beszélnek, és mégsem értenek alatta semmi mást, csakis Ciont." (uo.) Nem lehet kétséges, hogy a modern politikai cionizmus elindítóját a legkevésbé sem kizárólag profán célok hajtották. Jól tudták ezt azok a rabbik (mint a bialistock-i Mohilever rabbi, vagy a párizsi Zadock Kahn rabbi, és sokan mások), akik támogatták a Herzl-féle álláspontot.

A Die Welt című lap, ami Herzl révén válik majd a cionizmus fórumává, számos cikket közölt Herzl tollából, még az első kongresszus előtt. Ezekből egyértelműen az derül ki, hogy a kongresszust közvetlenül megelőző időszakban a - Herzl szavaival - "protestáló rabbik" a judaizmus egyik fundamentális kérdésében Herzl mellé sorakoztak föl.
De hát, miről is van szó voltaképpen? Ami teljesen nyilvánvaló, az a politikai cionizmus előtérbe kerülése a "fin du siecle" idején. Az Európa szerte fölerősödő antiszemitizmus, a vérvád-perek, a Dreyfuss kapitány elitéltetését követő botrány. Az európai zsidóság, egy viszonylag békés periódust követően, megint félni kezdett. A felvilágosodást követően megnyílnak ugyan a gettók, de a másfélezer évig befelé forduló, és csak a saját vallása tudományainak élő zsidókat, nem fogadja túl nagy szimpátia. Európa tart a zsidóktól.

A kapitalizmus tőkefölhalmozási időszaka, az "eredeti", véget ért, ám ami a tizenkilencedik században megjelenik, az a tőke intellektuális periódusa. Már érzékelhetőek a kizárólag pénzmozgásokkal előidézett gazdaságfejlesztések. Már léteznek, és egyre terjednek a glóbusz egészét egyetlen "rendszerré" átalakítani képes, kommunikációs tőke szerverek, az újságok. Már javában működnek a tőzsdék, ezek a világkereskedelmet és világpénzt konstituáló "placcok". Ahol arcpirítóan zajlik - Nietzsche-t idézve, -"az értékek átértékelése". Már látszanak az európai nemzetállamok, de azok rákfenéjének kontúrjai is. Már a romantika százada is lehanyatló félben van, és a műveiket a szerzők már nem az egykor megvolt, de sohasem létezett világharmónia jegyében alkotják. Sokkal inkább, az individuum világra ébresztésének okán. És sokkolóan. Már előrevetíti árnyékát a technika elszabaduló és ellenőrizhetetlen perspektívája. És az a szociális állapot, amiben az eredetileg jólétet és civilizációt teremteni hivatott "techné" az emberi történelem legszégyenteljesebb hajtóerejének, a kizsákmányolásnak a szolgálatába szegődik. Végérvényesen. Már a természettudomány sem a régi. A világegyetem működésének tudományos megértését egyre kevesebb és egyre különlegesebb agyak birtokolják. A világ hatalmasai pedig, legyenek azok királyok vagy éppen demokráciák kormányai, egyre nyilvánvalóbban tesznek kísérletet arra, hogy a tudomány gurujait maguk mellé állítsák. A hatalom, a pénz, és a tudomány egyszer és mindenkorra szövetséget kötnek. A világ további sorsa ezzel - megpecsételődött.

Ebben a világpolitikai klímában, a tizenkilencedik és a huszadik század fordulóján, Európa zsidói kettős identitásban élnek. Egyfelől, az évtizedekkel azelőtt megkezdődött, és folyamatosan, az egyre keletebbre áthúzódó emancipációs törvények nyújtotta fölszabadultság az asszimilációs tendenciák különféle megjelenését eredményezik. Megjelenik a "zsidó zsurnaliszta", a "zsidó professzor", a "zsidó kereskedő", a "zsidó ügynök", a "zsidó könyvelő", a "zsidó művész", a "zsidó bankár", a "zsidó gyáros", a "zsidó tőzsdés" - figurája, az európai utca emberének látóterében.

Másfelől, Európa zsidó közösségei, amelyek nemrég még a gettók elszigeteltségében, de "teljesen normális" szociális kontextusban éltek, ekkorra egy fölforgatott és szétesőben lévő társadalom képét mutatják. A zsidó közösségek intellektuális krémje már a környező keresztény ország teljes jogú állampolgára. És ha nem hivatkozik a zsidóságára, egykori hitsorsosaival nem szolidáris, vagy legalábbis kifelé nem jeleníti ezt meg, akkor semmi baj. Szinte sehol a kontinensen, a gazdaság és a tudomány elképesztő fejlődése közepette, nem érdekli az invesztíciós tőkést és szabad piaci államát, hogy a társadalmi evolúció motorja, az intellektuális tehetség, honnan érkezett. Aki később maga is befektetővé válik: városépítésbe, közlekedésbe, nagykereskedelembe, és tudományba, valamint a nagyvárosi életbe, annak szinte minden zónájába, a szórakoztatóipartól kezdve egészen a bűnözésig.

Ez a világ így működik. Vagy egyáltalában nem működik. A zsidó közösség egy másik, nevezzük "középosztályi részének", útja már sokkal göröngyösebb. Ők lesznek Európa urbánus zónáiban a mesteremberek, akik szorgalmukkal és olcsóságukkal a helyi ipar számára elviselhetetlen konkurenciát jelentenek. Ők lesznek a paraszti, félig városi félig falusi környezetekben, a kocsmárosok, a mindennel kereskedők, az "ócskások" és a "handlék". Ami megmarad az egykori zsidó "res publiká(k)ból", az a rabbi vezette apró közösség. Benne a talmud-tóra iskolával és a zsinagógával. Itt az emberek, ellentétben a "kiléből" ki- és elszabadult társaikkal, továbbra is "csak": zsidók. A "zsidó" népi és etnikai értelmében - egyaránt. Mondhatnánk, ha nem lenne annyira félreérthető, hogy a virtuálissá vált zsidó köztársaságnak ők az alsó néposztálya. Azért félreérthető, mert az itt maradottak továbbra is abban a sok ezeréves vallási és kulturális miliőben élnek, amely mind szellemileg, mind lelkileg, mind fizikailag konzerválja a zsidóságot. Azaz, nem a modern társadalmak szociális viszonylatában elhelyezve őket, nemhogy nem élnek a társadalom periférikus zónáiban, hanem egyenesen "a" zsidó világ kellős közepében élnek.

Európa szekularizált polgárainak és - sajnos - a nemzetállamok polgáraivá átváltozott saját hittestvéreiknek is, ők lettek az anti-európaiak. Hogy most már nem "anti-keresztények", amint évszázadokon keresztül illették őket ezzel a váddal, azt a szülei által lutheránussá lett Karl Marx így fejezett ki a Der Judenfrage-ban: "azért, mert a kereszténység is zsidóvá vált". A modern nemzetállamok Európájában a közvélemény a zsidót a plutokrata kapitalizmus megtestesülésének gondolta. Benne látva a Gonosz örök szimbólumát. Európa ekkor lett antijudaistából antiszemitává. Mert maga az istenhit vált indifferenssé. Sőt: közellenséggé. A társadalom közterein és mindennapjaiban. Európa zsidói szétváltak - tehát.

A többség igyekezett integrálódni az európai társadalmakba. A kisebbség meg akarta őrizni identitását. Mert ebben látta fönnmaradásának zálogát. A politikai cionizmus Herzl-féle terve a Judenstaat-ban, pontosan erre a szociális és politikai szituációra készült diagnózis és terápia. Vagyis, a szóbeli hagyományban megfogalmazottakból kiolvasható, hogy tudniillik, a zsidó népnek szét kell szóródnia a világban, mert az Örökkévaló üzenetét, azaz: kinyilatkoztatott törvényét el kell vigye a népek közé. A Messiás pedig akkor jön el, ha ezt a misszióját Izrael véghezvitte.

Az igazi Izrael - nyilvánvalóan nem választás kérdése, ezért. Legalábbis, nem az - teológiailag. A judaizmusban Erec Jiszroél, a Föld, ahol Mózes a Törvényt az Örökkévalótól átvette, mindig is a zsidó élet megszentelt színtere volt és marad. A galut (számüzetés), a szó tartalmától eltérően tehát, nem valamiféle büntetés, hanem a Teremtővel kötött szerződésben foglalt küldetés teljesülése. Izrael kötelessége a szociális világban. A Tóra ugyanis, eltérően minden más vallástól, nem a zsidó vallás törvénye pusztán, hanem összemberi foglalata a Mindenható által adott egyetlen lehetőségnek, egy békében megélhető világtársadalomnak.

Az anticionista rabbik legfontosabb vádja a Judenstaat szerzőjével szemben az volt, hogy a politikai cionizmus ignorálja a judaizmust, pontosabban annak a zsidók visszatérésére vonatkozó üzenetét. A Messiás eljövetele ugyanis, szignifikáns pillanata mind az emberi nemnek mind Izraelnek. A nyugati világ zsidói, és mindenekelőtt a német zsidók, valamint a Monarchiabeli zsidóság szociális elitje, érezhetett valamiféle küldetéstudatot vagy - nem igazán zsidó megfogalmazással, - elhivatottságot a tizenkilencedik és a huszadik század fordulóján. A spirituális életérzésnek ez a fajtája szorosan kapcsolódott mindazokhoz a teljesítményekhez, amelyeket a zsidók hoztak a világba.

Azzal a különös (és korántsem emberfölötti) tehetségükkel, ami megnyilvánult a technikában, a technológiában, az iparszervezésben, a várostervezésben és városépítésben, a tudományos életben, a képzésben, a tömegkultúrában, a médiában, és a politikában. A legkevésbé volt pozitív hozadéka e két újkori, és a zsidósággal összenőtt politikusi szerepvállalásnak, a szakszervezeti vezető és a szociális forradalmár. Mindenesetre, a judaista anticionizmus fölhorkanásai mögött a sikeres zsidókat, a befutott zsidókat kell észrevennünk. Azokat, akik nagyon gyorsan elfeledkeztek a zsidó népet vallásában, és ami ezzel ekvivalens: emberi mivoltában megalázó századvég kirakatpereiről. A hosszú gettósorsról. Mintha Micrájim ismétlődött volna meg, azzal, hogy a nép egyik része beérte a "húsosfazékkal", és ehhez ideológiát is hajlandó volt gyártani.

A másik fele pedig akarta már a keserves, mert kilátástalan, de mégis teljes szabadságot. A Kelet-Európából jövő teoretikus és militáns antiszemita hullám, az Ohrana által kreált "Cion bölcseinek jegyzőkönyvével", a francia Arthur Gobineau: "Értekezés az emberi rasszok egyenlőtlenségéről" című könyve, és az angol Huston Stuart Chamberlain könyve a "felsőbbrendű és alacsonyabb rendű emberi fajokról", - bizony már árnyékot vetett a zsidó individuum szabadságigényére és szabadságtörekvéseire, egyaránt. Valami elkezdődött akkor Európában. S ez a valami a Soah-ig tartott.

Ekkor csak alábbhagy, és a modern Izraellel pedig előáll a választás lehetősége. A zsidóság azonban nem választott. Az ötvenötödik "Jom Hacmaut" idejére sem. Valószínüleg, ez így is marad az idők végezetéig. Vagy a judaizmus alapján: a Messiás eljöveteléig. Szociológiailag azonban, ez azért nem lehetséges, mert a zsidóság azonos a nyugattal, azaz, az európai társadalommal. Már az egyistenhitével és a törvényvallásával ott bábáskodott a nyugat születésénél.

A zsidók tehát azért nem tudnak választani a mások között élés, és az Ország között, mert a zsidóságban a kultúra és a hovatartozás, az univerzális vallás és a partikuláris vallásosság, a kínokkal kialakult összemberi mentalitás és az ugyancsak szenvedésben fölerősödött összetartozás érzése, - szétválaszthatatlan.

Ahad Haam, ez a zseniális költő és filozófus, aki vallásos platformról, de cionistaként támadta Herzl politikai tervét, és akit Herzl az első kongresszusra is meginvitált, jól látta ezt a sajátságos kettősséget. Ezt mondta: "a zsidóság egy vallás kialakította közösség élettapasztalata". Az élettapasztalatát, a jövőre vonatkozót, a nyugati világban szerezte.

Vissza a TUDOMÁNY-hoz