Szécsi József, katolikus teológus:
Jegyzetek a Textus Massoreticus és a Septuaginta szövegeltéréseiről


Elhangzott a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett rendezvénysorozat második tagjaként, Találkozások – a Szentírás érintkezési pontjai címmel megrendezett tudományos ülésszakon (Budapest, 2008. november 13.)

A Septuaginta és a görög fordítások

Alexandria a hellenizált világ művelődési központja, a „görög Biblia”, a Septuaginta születésének helyszíne, a hellenista zsidóság fővárosa volt, Jeruzsálem pedig a zsidóság szellemi, politikai, vallási és spirituális lelke. A hellenizmus egyszerre volt politikai, kulturális és vallási jelenség. A görögök politikai világuralma rövid életű volt, de a görög nyelv és kultúra világuralma maradandó lett. Ennek az egységes világnak, amelyben a közös görög nyelv lehetővé tette az eszmék áramlását, igazi haszonélvezői a rómaiak lettek. A görög kultúra a városi életforma elterjesztője lett a kései ókorban, jóllehet a hellenista kor polgárai már nem a polisznak, hanem a nagyvilágnak, a kozmosznak lettek honpolgárai, vagyis kozmopolitái. Az új világ határai a lakott földkerekségnek, az ojkumenének határaival lettek azonosak. A régi kultuszok jelentőségüket vesztették és felébredt egyfajta „világvallás” iránti igény. A közös görög nyelv a vallási szinkretizmus közvetítője lehetett. A hellenista feledni akarta a térben, népben korlátozott eszméket és a közöst, egyetemest keresett. Megjelent a vallási tolerancia, majd a vallási közömbösség és a vallás helyére a vallásbölcselet lépett.

Az alexandriai diaszpóra jómódú volt, kapcsolatait ápolta Jeruzsálemmel, támogatta a Szentélyt, de tekintélye kezdett vetekedni a palesztinai közösséggel. Volt görög Tóra-fordítása, és az első századra az egész Biblia görögül a kezében volt. IV.Ptolemaios Philometer (i.e. 180-145) alatt a Palesztinából elmenekült IV.Oniás főpap szentélyt állított fel egy volt pogány templomban Leontopolisban, ahol arra hivatkozva, hogy ő a törvényes cádokita főpap és megkezdte az áldozatbemutatást. Alexandriában létrejött a hebdomékonta, a „septuaginta virorum translatio”. Jeruzsálem számára az alexandriai gálut bizonyos szeparatizmust is jelentett. A Septuaginta előkészültéről a Pseudo-Aristeas-féle Levél számol be1. A történetet átvette Josephus Flavius: A zsidó régiségek c. könyvében2, és tőle számos ókeresztény egyházatya is. Így a Biblia görög változata, az Interpretatio septuaginta seniorum, vagyis „A 70 vén interpretációja”, valószínűleg az Aristeas Levélben szereplő elbeszélésnek köszönheti nevét, mely szerint a 72 bölcs, akiket II.Ptolemaios Philadelphus rendelt fel Jeruzsálemből, a Tórá tökéletes fordítását készíttette el, melyet az Alexandiai Könyvtárban helyeztek el. Pogány szerzők ismerhették a Septuagintát, de idézet csak Pseudo-Longinus: A fenségesről” c. értekezésében található3.

A Septuagintára vonatkozó antik utalásokat összegyűjtötte G.Rinaldi: Biblia Gentium. Róma, 1989. Ez a ptolemaida uralkodó kezdeményezésére és Eleázár főpap beleegyezésével készült Tóra-fordítás nem összekötő, hanem választófal lett a palesztínai és a hellén zsidóság között. Az alexandriaiak évente megünnepelték a Septuaginta elkészültének napját Pharos szigetén. Az ünnepségen neves személyiségek is részt vettek. Ez volt a „Törvény ünnepe”. Ugyanezen a napon Jeruzsálemben gyásznapot tartottak, mert a fordítást a szent szöveg profanizálásának érezték, és az aranyborjú imádásának vétkéhez hasonlították4. A böjtöt Tévét hó 8. napjára tették5.

A Misná Megillá 1,8 mondja: „A szent könyvek, a phylacteriumok és a mezzuza között csak az a különbség, hogy a szent könyvet lehet bármilyen nyelven írni, a mezzuzat csak héberül lehet.” A Babiloni Talmud Megillá 9a mondja, hogy „csak a Septuaginta Tóráját kanonizálták”. A szövegkritikai problémák azonban sokasodtak. Jeruzsálem pusztulása e folyamat némi szünetét jelentette, de 90-130 között már a Septuaginta határozott kiszorítására törekedtek Izrael tanítói. Miután a kereszténységnek is a Bibliája lett a Septuaginta, az ellenszenv és a kritika még tovább erősödött a fordítás iránt. Készültek új fordítások valamint szövegrecenziók.6 A következő lépés a Septuagintának helyettesítése volt az új, görög fordításokkal. A Septuaginta – ha nem is egyszerre – de kivonult a zsinagógából, helyét már a 130-as években átvette Aquila, majd kb. 165-ben Symmachos görög bibliafordítása.

Rabbi Jismael ben Elisa traktátusa (i.u. III.sz.), a Mekhilta, az Exodus 12,40-et magyarázva már 14 helyet sorol fel, ahol a Tóra értelmét megváltoztatták, további 6 helyet, ahol a szövegek eltérőek. Itt már felmerül egy olyan tradíció születésének a lehetősége, amely a héber szöveg és a Septuaginta eltéréseit a fordítók szándékosságára vezeti vissza, amit a ptolemaida uralkodó szándéka befolyásolt. Az említett 14 hely közül 8-nak – a kutatás szerint - nincs tényleges szövegkritikai alapja a Septuagintában, 3 továbbinak pedig az volt a célja, hogy kiiktassa a szövegből a politeizmus látszatát. A Genesis 1,26-ban7 az „alkossunk embert” helyett „embert fogok alkotni” volna a kívánatos szerinte. A Genesis 11,7-ben8 a „szálljunk le, és zavarjuk össze nyelvüket” helyett „leszállok és összezavarom a nyelvüket” a kívánt helyes szöveg. A Babiloni Talmudban (Szánhedrin 38) Rabbi Johánán ben Náppáhá (250 körül) azt mondja, hogy a Genesis 1,26 és 11,7 arra szolgált az eretnekeknek, hogy sok istenről beszéljenek. Justinus9 tanúsítja, hogy a keresztények valóban felhasználták ezeket a helyeket az Atya és Fiú különbségének kimutatására.

Justinus Párbeszéd c. művében felsorolja a a keresztények és zsidók vitájának tárgyát képező helyeket. A VI. században Justinianus császár az Aquila-féle „fordítást” írta elő a zsidók számára a zsinagógai felolvasásra. A Novellae 146-os paragrafus nem is törvény, hanem egy külön vallási értekezés a Corpus Iuris Civilisben. A zsidó közösségben a VI. században felerősödhetett azon irányzat, mely a héber szöveg felolvasását sürgette. A diaszpóra zsidóságának nagy része azonban nem értett héberül. Szükség volt görög kísérő szövegre, fordításra és magyarázatra. Justinianus császár új törvénye Aquila fordítását írta elő, mely azonban zsidó részről targumnak minősült. A császár törvénye voltaképpen a „deuterosis”-t, a Misnát, vagyis a zsinagógai kommentárt, gyakorlatban a prédikációt tiltotta meg.

Az Újszövetség irataival együtt a Septuaginta alkotta a keresztény egyház Bibliáját, és ma is egyrészt a Görög Ortodox Egyház Bibliája, de általában az egész keleti kereszténységnek, vagyis az ortodoxiának ez a kanonizált szövegformája. A Septuagintának számos kézirata létezik. Több mint 30, a IV-IX. századból származó unciális, és kb. 350, a IX-XV. századból származó kurziva maradt fenn. Ezeket egészítették ki a legutóbb felfedezett papirusz töredékek, melyek általában a II-IX. századig datálódnak; némely közülük az i.e. II. századig nyúlik vissza, és számos Qumránban felfedezett töredék is tanúskodik a keresztény kort megelőző Septuaginta létezéséről.

A Szentírás héber szövegeinek fordítása nem egyszerre történt és nem azonos szempontok szerint és nem egy fordító által és nem egy időben. A fordítók szándékainak növekvő ismeretlensége miatt, akik mindig erősen eltérő technikát alkalmaztak, és nem egy általánosan használt eredeti változatból dolgoztak, a különböző eltérések egyre zavartkeltőbbek lettek, amikor a héber kánon végleg rögzítésre került. Ez magyarázhatja egyrészről a zsidóságnak a Septuagintával kapcsolatos elégedetlenségét, azt a hozzáállást, mely kétségtelenül erősödött a Septuaginta keresztény használata miatt is. Mindennek eredményeként születtek meg az újabb görög fordítási verziók a II. század folyamán Aquila, Theodotion és Symmachos munkájából.

Origenes figyelmeztetett a Biblia görög szövegének állapotára, arra, hogy a görög változat nem pusztán jelentős mértékben eltért a zsidók héber szövegétől, melyet Origenes az eredetinek tekintett, hanem különböző formái is léteztek a keresztényeknél használatos kéziratokban. Origenes Hexapla (i.u. 245-ben befejezett) néven ismert hatalmas munkájának céljául tűzte ki, hogy újjáalakítsa, és általánosan elfogadottá tegye a Septuaginta ún. „eredeti” szövegét, mert ez alapvető fontosságú volt a komoly exegézis és a hatékony apologetika számára egyaránt. A Hexapla 6 párhuzamos oszlopból állt: az első - a héber szöveg, a második - ugyanannak a görög változata, vagyis a héber szöveg görög betűkkel, a harmadik Aquila fordítása, negyedik Symmachosé, és hatodik Theodotion fordítási változata és a Septuaginta Origenes által összeállított kritikai változata tette ki az ötödik oszlopot.10

A Hexaplát gyakran másolták ki részletekben, és széleskörű elterjedésnek örvendett Palesztínában, mégsem vált egyöntetűen használatossá a keresztény világban, hiszen a IV.sz. végén Hieronymus két másik recenzióra hivatkozott, egy egyiptomira, melyet Hesichius készített, és a Lucianus által összeállított kisázsiaira. Már pusztán ennek a három verziónak a megléte is elegendő magyarázatul szolgál arra a számos eltérésre, melyet a Septuaginta kéziratai felmutatnak. Origenes a Septuagintanak a héber szövegtől eltérő sorrendjét megváltoztatta és a héberhez alkalmazta. Hieronymus megrótta azért, hogy többször összekeveri Origenes a Septuaginta és a Theodotion-féle fordítást. Origenes később a könyebb terjesztés kedvéért, csak a négy görög fordítást másoltatta le, ez lett a Tetrapla. Az eredeti példányt még jóval Origenes halála után is a palesztinai Caesareában volt megtalálható. Hieronymus állítja, hogy a kezében volt a „vetustum Origenis hexaplum psalterium, quod ipsius manu fuerat emendatum”11.

A Septuaginta és a Textus Massoreticus eltéréseinek néhány szempontja

A Septuaginta héber alapszövege különbözött a Textus Massoreticustól. A Textus Massoreticusszal nem azonos héber szöveghez a fordítóknak nem voltak tudományos segédletei, nyelvtanai, szótárai. Az eltérések egyszerűen fordítási tényeket regisztrálnak, mert a görög nyelv nem teszi lehetővé a héber nyelv minden árnyalatának és mondatszerkesztési lehetőségének visszaadását. A redakciós, szerkesztői beavatkozások lehetnek targum-típusúak, amikor a lefordított szöveget aktualizálják, világossá teszik, magyarázzák. A szándékos teológiai interpretáció is vezethetett fordítási különbségekhez, amikor a fordító azt a jelentést akarta kifejezni, amelyet az ő korában a zsidó tradíció adott a szentírási helynek.

A Khrisztosz szó

A Septuaginta a khriejn-felkenni igét, a khrisztosz melléknevet, a felkent értelmében használta, ha király (Birák 9,812), ha pap (Leviticus 4,513), vagy ha az eszkatologikus király felkenéséről volt szó (Zsoltár 44,714; Dániel 9,2415). Az újszövetségi iratok ezzel a szóval jelölték, hogy Jézus az Úr „felkentje”. A modern fordítások is csak átírják a görög szót, hogy „Krisztus”. A héber-arám „messiás” az Újszövetségben mindössze két helyen fordul elő, Keresztelő János és a szamáriai asszony ajkán görög átírásban (János 1,41; 4,2516). A „messiás” szó nem honosodott meg a görögül beszélő keresztényeknél.

Miután a keresztények a Septuaginta khrisztosz szavát magukévá tették, a Septuaginta zsidó szövegjavítói kerülték azt a szóhasználatot, és az azonos jelentésű „alejfejn” szóból levezetett „élejmmenosz”-szal helyettesítették.

Különösen az Izaiás 61,117 és a Zsoltár 44,818 keresztények általi idézése vált problematikussá a zsidók számára. Az Izaiás 61,1: „Az Úr Lelke rajtam, azért kent fel engem”, a keresztény szerzőknél, így Irenaeusnál a Szent Háromság mindhárom személyét tanúsította. Aki felken, akit felkent, és aki a kenet maga19.

A „khrisztoszt” és az Aquila-féle „élejmmenosz”-t Eusebius egyházatya hosszan magyarázta, és a Zsoltár 44,7-8 verseivel együtt alkalmasnak találta Krisztus istenségének bizonyítására20, de már Origenes is foglalkozott vele21. Eusebius Aquila kifejezését sokkal világosabbnak és egyértelműbbnek találta, mint a Septuagintáét. A Zsoltár 44,7-ben Aquila vocativusszal fordított: „trónod Isten”, amely az Isten nevét a felkenthez kapcsolta22.

 A Septuaginta „messianizmusa”

A Septuaginta és a qumráni leletek görög Bibliafordításai összehasonlítva a Textus Massoreticusszal, tartalmaznak-e olyan messianisztikus szöveghangsúlyokat, melyeket az első keresztények Jézusra értelmezhettek? Így különösképpen a Zsoltár 2,6-823; Izaiás 52,13-53,12; Numeri 24,724; Dániel 7,13-1425 – mely textusok a „szolgáról”, az „emberfiáról”, illetve a „felkentről” szólnak.

Sok kutató állítja azt, hogy a Septuaginta egyes helyei hozzájárultak a messiási reménység mélyüléséhez. Tény az is a kutatás szerint, hogy a Septuaginta sok olyan helyet, amelynek messiási jelentése lett a targumokban, messiási színezet nélkül fordított le. Történészi álláspont szerint a hellenista korban, elsősorban a gálutban a messiási remények megfogyatkoztak. Qumrán és a targumok arra mutatnak rá, hogy a messiási remények Palesztinában gyulladtak fel.

Ozeás 11,126 a Textus Massoreticus szerint: „Egyiptomból hívtam fiamat” szöveggel megegyező a Máté 2,1527. A Septuagintában azonban ez áll: „hívtam fiaimat”.

Izaiás 9,528 a Textus Massoreticus szerint: „csodás tanácsadó, erős Isten, örökkévalóság Atyja, béke fejedelme”. Ezen szöveget az ókeresztény görög egyházatyák a Symmachos-féle görög fordításból vagy a revideált héber szövegekből ismerik, - a Septuaginta fordításában így van: „a nagy tanács angyala, mert én békét adok a fejedelmeknek, a békét és az üdvöt neki”. Ez pedig kevesebb, mint amit a Textus Massoreticus ad. Hieronymus csodálkozott, hogy a Septuaginta nem adja meg a királyi sarjnak címeit. A Vulgatában ezt olvashatjuk: „Admirabilis consiliarius, Deus fortis, Pater futuri saeculi, Princeps pacis.”

Izaiás 42,129 a Textus Massoreticus szerint: „Íme az én szolgám, akit támogatok, választottam, kit kedvel az én lelkem”, a Septuagintában így áll: „Jákob, az én szolgám, akit támogatok; Izrael, választottam, akit felkarol a lelkem.”

Az Izaiás 2,2230 verse hiányzik a Septuagintából, amin csodálkozott Hieronymus, mert ő ebben egyértelmű jövendölést érzett Krisztusra vonatkozóan. Aquila görög fordításából szintén hiányzott ez a hely, amint ez kimutatható Origenes Hexaplájából. A vers a Textus Massoreticus szerint így hangzik: „Ne bízzatok hát emberben, akinek mindene a lehelet az orrában. Ugyan mi nagyot tarthattok felőle.” A vers befejező része Hieronymusnál azonban így szól: „quia exelsus reputatus est ipse”. Az „exelsus” miatt tartotta messiási helynek a verset Hieronymus. Arra gondolt, hogy felcserélték a héber „bemme”-t (akiben) és a „bámá”-t (fenséges) szavakat.

Dániel 2,2231 a Textus Massoreticus szerint azt írja, hogy a világosság Isten előtt van, ami zsidó ételemben annyit jelentett, hogy a világosság, vagyis a messiás Isten előtt van. Itt a Septuaginta azonban „nyugalmat” fordít.

Vannak versek, amelyek a görög fordításban messianizálódtak, és megkönnyítették a messiási értelmezést32. Pl. Ámosz 4,1333 a Textus Massoreticus szerint: „Mert íme,…ő az, aki kinyilvánítja az embernek gondolatait”, ezt a Septuaginta így fordítja: „Mert íme én vagyok az, aki kinyilvánítom az embereknek, az Ő Felkentjét”. Theodotion, Aquila és Symmachos a gondolat, társalgás, szó szavakat használják itt.

Általában elmondható, hogy a Septuaginta szövegére nem volt jellemző a héber szöveg „messianizálása”. Az Újszövetség és a patrisztika írói azonban a Septuagintából gyűjtötték azokat a messiási helyeket, amelyekkel a zsidóságnak érveltek.

Messiási „testimonia”

Az Újszövetség sok helyen így hivatkozik a Bibliára: „Meg van írva”. Pl. Betlehemben fog születni (Mikeás 5,1-234), Jessze törzsökéről sarjad (Izaiás 11,1-1035), pásztor lesz (Ezékiel 34,2336), a „próféta” lesz (Deuteronomium 18,1837), Emmanuel lesz (Izaiás 7,1438). Florilégiumok, idézetgyűjtemények készültek már a kereszténység kezdetekor, sőt készülhettek az evangéliumok mai alakja előtt, azt bizonyítandó, hogy Jézus a messiás, akit Isten Izraelhez küldött minden nép megváltására. Ezen gyűjtemények neve: martürion, martüria, martüria profétiké voltak. A II. században nevezték el ezeket latinul testimonia-nak39.

A Deuteronomium 5,28-2940 a zsidó remények hármas aspektusát (királyi, prófétai, papi) fejezte ki. A Deuteronomium 18,18-1941 a prófétát tanúsította, a Deuteronomium 33,8-1142 pedig a pap-messiást (Deuteronomium 18,19 vö. Apostolok Cselekedetei 3,22-2343).

1Péter 2,6-10 - Izaiás 28,1644, amely előfordul a Római 9,33-ban és a 10,11-ben45, a Textus Massoreticus szerint: „aki benne bízik, nem inog meg”. A görög szöveg szerint: „nem szégyenül meg”.

Ámosz 9,11-1246 a Septuagintában különbözik a Textus Massoreticustól, de lehetővé teszi a messiási értelmezést, mint meghívást a pogány nemzetekhez47.

A messiási értelmezésnek kedvező görög fogalmak a fordításban

A Septuagintában megtalálható „ho profétész”, „ho Krisztosz” kifejezések, amelyek nem olvashatók a Textus Massoreticusban, elősegítették egyes helyek messiási értelmezését. A Genesis 3,15-ben48 az „autosz” személyes névmás, amely nem vonatkoztatható az asszony magvára, utódára, mert a „szpermá” semleges nemű a görögben, ezért messiási értelmet sejttetett. A Jelenések 12,17-ben49 az asszony magva és a kígyó küzdelmének látomása csak elősegítette ezt az értelmezési folyamatot50. Az értelmezés alapja az, hogy a „szperma” az asszony fia. Az Izaiás 7,1451 „parthenosz”-a a Textus Massoreticus „fiatal lánya”, idézve a Máté 1,23-ban52 Mária szüzességének alapjává vált. Ezt vitatták zsidó részről. Az Izaiás 11,10-et53 a Septuagintának megfelelően idézi a Római 15,1254, amely különbözik a Textus Massoreticustól, a hely azonban a prófétai idézetek egyéb csoportjában messiási jelentést nyert. A Textus Massoreticus és a Septuaginta közötti döntő különbség csak abban van, hogy a görög szöveg „ho ánisztámenosz”-t (a „felkelő”, „feltámadó”) mond. Az Izaiás 6,9-1055 idézve az Apostolok Cselekedetei 28,28-ban56, és az Izaiás 40,557 mind-mind tartalmaz görög szövegében a „szotérion” vagy „szótér” fogalmakat, amelyek a Textus Massoreticusból hiányoznak. A semleges nemű „to szótérion” (az üdvözítő dolog) szó felvette a „szótér” (üdvözítő) jelentését (vö. Lukács 2,30-3258). Az Izaiás 49,659 az Apostolok Cselekedetei 13,47-ben60 a Septuaginta szerint sokkal személyesebb jellegű, mint a Textus Massoreticus. Szintén eltér a Textus Massoreticus és a Septuaginta szövege Izaiás 51,461 és a Numeri 24,762 szövegében, ahol a görög szöveg az „exeleuszetáj” igével a személyes messiás eljöttét sugallja, míg a Textus Massoreticus „csurog a víz vedreiből”-t olvas.

A Septuaginta az ókeresztény egyház Bibliája lett. A kezdeti görög egyháznak nem volt választási lehetősége, hogy milyen Bibliája legyen. A latinok az V. sz. után választhattak a Vetus Latina és a Vulgata között. A görög egyházatyák számára a Septuaginta közvetítette Isten üzenetét. A keresztény tanítás, igehirdetés és apológia erre a fordításra alapozott mindent. A héber szövegre ritkán hivatkoztak, a görög tanítók közül Origenes említhető, a latinoknál pedig Hieronymus. A II. sz. vitáinak idején tudták azt, hogy a görög szöveg a héber fordítása és annak is tudatában voltak, hogy a rabbik egy görög fordítással szemben egy másik görög fordítással, mégpedig Aquiláéval érveltek. Nem hasonlították össze a görög szöveget a héberrel, hanem az egyes görög fordításokat vetették egybe.

Aquila fordítását igen jó megközelítésnek tartották a héber szöveg felé. Origenes szerint a Genesis 1,16-1863 a héberben is úgy szól, mint a Septuagintában: „Isten megteremtette a két nagy világítót…parancsra”, mert ugyanabból a szógyökből való volt: „Isten elhelyezte, …hogy parancsoljanak”, miután az Aquila fordításban ugyanazon gyökből képzett ugyanazon szó volt olvasható64. A megkülönböztetésnek filozófiai tartalmat és jelentőséget tulajdonított, ti. hogy ugyanígy van a héberben is.

Az Exodus 16,15-ben65 a zsidók csodálkozva kérdik a mennyből hullott táplálék láttán: „man hú?”. A görög fordításban a „ti” kérdő szót a Logoszra, vagy Isten bölcsességére vonatkoztatták. Már Philon szójátékul használta e helyet66. Origenes tovább folytatva a gondolatot, úgy gondolta, hogy a kérdés felvetése maga már a lélek tápláléka, és a hely felszólítás a kérdezésre67. A táplálék maga a kérdés: „Mi ez ?”

A IV. századtól kezdve a szír egyházatyák nyúltak vissza a héber szöveghez. Ezt Emeszai Euszebiosz: Octateuchushoz írt és örmény fordításban fennmaradt kommentárja igazolja. Nemigen világos azon szerzőknek az írásai, akik a héber szöveget tartották szem előtt és a személy- és helységneveket a héber eredetiben adták vissza. Ismerték e nehézségeket pl. Diodorosz és Theodorosz exegéták. Az exegézisüket csak a görög szövegre építő alexandriai keresztény magyarázók gondolatmenete érthetőbb, mert nekik a Septuaginta egy magyarázandó szöveg volt. Az alexandiai magyarázó iskola csak magában a görög szövegben kutatta Isten célját (szkoposz), amelyet a mondatok sorrendjében (ákoluthiá) kíván közölni.

A IV. sz. keresztény teológiai vitái nem érthetők a Biblia görög szövegével kapcsolatos kérdések ismerete nélkül. Origenes az „Exhortatio ad martyrium” c. műve elején idézi az Izaiás 28,9-11-et: „Titeket elválasztottak az anyai emlőtől, elszakítottak az anyaöltől, próbatételt próbatétel után kaptok, reményt reményre, még egy kicsit, még egy kicsit, az ajkak megvetése által, idegen nyelv által.”. Kommentárjában a próbatétel ismételt jövendölése az atlétákhoz hasonlított vértanúkhoz szól, akiknek már nem anyatejre van szükségük, hanem szilárd táplálékra (Héber 5,1268). Nem szabad elutasítaniuk a próbatételt, hanem el kell fogadniuk, és a próbatételre következik az öröm korszaka, amelyet az ajkak, az idegen nyelv megvetése ad meg. Origenes csak görögül tudta exegetizálni a verset, és sajátos értelmezéssel-punktációval, az Izaiás 28,9b-10-1169 versekre gondolva ad eszmei összefüggést a textusnak.

Eusebius Izaiás-kommentárjában függ Origenestől. Három kulcsfogalom biztosítja a szövegösszefüggést: a próbatétel, a vállalás és a remény. A héber szövegben szótagok követik egymást, talán csonka fogalmak, melyeket a modern exegézis így ad vissza: rend a rendre, szabály a szabályra, még most kicsit, még most kicsit. A szöveg a próféta hallgatóságának gúnyolódását fejezi ki, amely a próféta tanítását úgy látja, mint a dada gügyögését a csecsemővel, ahogy a tanító oktatja az elemi iskolást. A görög fordítók szerették volna érthetővé tenni a szöveget, mely spirituális gondolatmenet kiindulása lett.

A Genesis 14,1370 a Septuaginta szerint azt mondja Ábrahámról, hogy „perátesz”, bevándorló, míg a Textus Massoreticus szerint „héber”. Alexandriai Philóhoz hasonlóan a görög atyák gondolatmenete a vándorláshoz fűzött eszmefuttatás volt: kivándorlás ebből a világból a fentibe, a szellemi világba.

A Genesis 5,2471 azt mondja Hénochról, hogy „átvitetett”, a görög „metátithénáj” ige majdnem megfelel a héber szónak, de a görög olvasónak a „metá” igekötő az átváltozás képzetét hordozta. A Ben Szira könyv 44,1672 a „metánoja” értelemben veszi a szót. A Ben Szira könyv számára, Alexandriai Philo számára és a görög egyházatyáknak Hénoch a megtérő ember példaképe lett.

 7, A zsidókkal közös messiási helyek

Voltak olyan szentírási versek is, melyeket a zsidók és a keresztények közösen messiásinak tartottak és ezeken nem vitatkoztak. A Genesis 49,1073 szövege szerint soha nem szűnik meg a Júdából származó vezérség, melynek fontos „Siló” héber szavát a Septuaginta így adta vissza: „aki fenn van tartva”, más kéziratokban így olvassuk: „akinek fenn van tartva”. Az, „aki” vagy „akinek” névmás lehetővé tette a szöveg messiási értelmezését. A Septuagintában erre következik még a „nemzetek várakozása” szövege, mely a Textus Massoreticusban „engedelmesség”, Aquilánál a „gyülekezet” fordítást kapta. A „siló” azonban mindenütt, a targumokban, Qumránban és a rabbinikus hagyományban is messiási jelentésű volt. Az Izaiás 63,1-574 harcos messiásának nincs nyoma a targumi tradícióban, de a Jelenések 19,1375 felidézi ezt, és valószínűsíti a Geneis 19,11-el76 való összehasonlítást.

A Mikeás 5,277 Betlehemre vonatkozó jövendölése benne van a Jonatán Targumban, amely ősi exegetikai elemeket tartalmaz78.

8, Félreértett héber szövegek

Az Izaiás 10,22-23 a Textus Massoreticus szerint: „Mert ha néped Izrael olyan volna, mint a tenger fövénye, maradék tér meg közüle: végpusztulás elhatározva, áradozva igazsággal. Mert végezve van és elhatározva; az Úr, az Örökkévaló, a Seregek Ura cselekszi az egész földön.” A Septuagintában ezen szöveg így olvasható: „Végbeviszi és összevonja Igéjét az igazságosságban, mert Isten összevont Igét intéz az egész földkerekséghez.” A két görög igét, a „szüntelejn” és a „szüntemnejn”, a fordítók azonosították a héber „kiirtás”-sal, amely kiirtásnak eldöntője a „logosz” szó névelő nélkül. A „logosz”-nak teljesen azonos megfelelője nincs a héberben, a szó névelő nélkül kiegészítve participiumként jelentheti, hogy „azt, aki eldöntötte”. Analóg hely az Izaiás 28,2279. A Római 9,28 rövidítve idézi ezen szöveget: „Az Úr beteljesíti és valóra váltja szavát a földön.” A két ige azonban kétséges maradt és rövidülés lett belőle. A „logosz szüntetemenosz” nem a kiirtás rendelete, hanem az evangélium sűrített megfogalmazása. Gázai Procopios80 az Izaiás 10,22-23-hoz81 fűzött jegyzetében arról ír, hogy Pál, aki zsidó volt, a Római levélben úgy idéz a Bibliából, ahogy ő azt jónak látta.


Bibliográfia

ALLGEIER, A.: Die altlateinischen Psalterien. Freiburg, 1928.
BECKER, J.: Annäherungen zur Urchristlichen Theologiegeschichte und zum Umgang mit ihren Quellen. Berlin, 1995.
CAIRD, G.B.: Ben Sira and the Dating of the Septuagint, Studia Evangelica VII, Texte und Untersuchungen 126. Berlin, 1982.
DÖRRIE, H.: Zur Methodik antiker Exegese. Zeitschrift für Neuentestamentliche Wissenschaft, 6, 1974, ?, 121-138.
FABRY,H-J.: Die griechischen Handschriften vom Toten Meer. In: Im Brennenpunkt die Septuaginta, 131-154.
FRIEDLANDER,M.: Zur Enmtstehungsgeschichte des Christentums. Ein Excurs von der Septuaginta zum Evangelium. Wien, 1894.
GÖGLER,R.: Zur Theologie des biblischen Wortes bei Origenes. Düsseldorf, 1963.
GROSSFELD, B.-HALKIN, A.S.- JAKOBOVITS. I- KEDAR, B.- STONE, M.E.: Encyclopaedia Judaica CD-ROM, 1992.
HULST,A.R.: Old Testament Translation Problems. Leiden, 1960.
JAKUBINYI Gy.: A szentírásfordítás nehézsége gyakorlati példákban. In: Emlékkönyv Gál Ferenc 80. születésnapja alkalmából. Budapest, 1995. 69-87.
LIPTAY Gy.: Zsoltárkulcs. Budapest, 1961.
MEYER,R.: Zur Geschichte und íTheologie des Judentums in hellenistisch/römischer Zeit. Berlin, 1989.
NEUSNER,J.: Early Rabbinic Judaism. Leiden, 1975.
RINALDI, G.: Biblia Gentium. Róma, 1989.
SCHLIEBEN,R.: Christliche Theologie und Philologie in der Spätantike.Berlin, 1974.
SZENTIVÁNYI Róbert: A Szentírástudomány tankönyve. Szeged, 1942.
VANYÓ László: A hermeneitikus szemlélet kialakulása és jelentősége. Vigilia, 1976,8, 526-535.
VANYÓ László: Bevezetés az ókeresztény kor dogmatörténetébe. Budapest, 1998.
VANYÓ László: Az ókeresztény egyház irodalma I. Az első három század. 3.jav.kiad. Budapest, 1997.
VANYÓ László: Az egyházatyák Bibliája és az ókeresztény exegézis módszere, története. Budapest, 2002.
WOLF.Chr.: Jeremia im Frühjudentum und Urchcristentum. Berlin, 1976.1 H.B.Swete: Introduction to the Old Testament in Greek, Appendix: The Letter of Aristeas by H.St.J.Thackery, Cambridge, 1914.
2 Josephus Flavius: Antiquitates Iudaicae, XII,1-15.
3 Pseudo-Longinus: A fenségesről. IX,9 ford. Nagy Ferenc. Budapest, 1965.32.old.
4 Alexandriai Philo: Mózes élete II,5; Szóferim 1,7; Menáchót 10,9b; Megilla 10a
5 „Octava Tebet ieiunium est, eo quo in ea lex scripta est graece in diebus Ptolemaei regis: tenebraeque venerunt super terram tribus diebus.” (Morinus: Exertationes biblicae, Paris, 1633.)
6 Ismert az ún. revízió.
7 Genesis 1,26: Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik.
8 Genesis 11,7: Menjünk csak le és zavarjuk ott össze a nyelvüket, hogy ne értsék egymás nyelvét!
9 Justinus: Párbeszéd 62,2. in. Ókeresztény Írók. szerk. Vanyó L. Budapest, 1984. VIII.köt. 213.
10 Pl.: 1, (Biblia Hebraica); 2, (transcriptio); 3, (Aquila); 4, (Symmachos); 5, (Theodotion).
11 Hieronymus: Praefatio. In Paralipomenon (MPL XXVII. 1389) Epistulae. CVI. 22. XXII. 844.
12 Bírák 9,8: Elmentek egyszer a fák, hogy királyt kenjenek föl maguknak. Mondták az olajfának: Légy a mi királyunk!
13 Leviticus: Azután vegyen a fölkent pap a bika véréből, és vigye be azt a kijelentés sátrába.
14 Zsoltár 45,7: Trónod Istentől való, mindörökké megmarad, királyi pálcád igazság pálcája.
15 Dániel 9,24: Hetven hét van kiszabva népedre és szent városodra. Akkor véget ér a hitszegés, és megszűnik a vétek, engesztelést nyer a bűn, és eljön hozzánk az örökké tartó igazság. Beteljesül a prófétai látomás, és felkenik a szentek szentjét.
16 János 1,41: Ő mihelyt találkozott testvérével, Simonnal, ezt mondta neki: „Megtaláltuk a Messiást” - (ami azt jelenti: Felkent).
János 4,25: Az asszony így felelt: „Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent.”
17 Izaiás 61,1: Uramnak, az ÚRnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az ÚR. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek.
18 Zsoltár 45,7: (7) Trónod Istentől való, mindörökké megmarad, királyi pálcád igazság pálcája. (8) Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, ezért kent föl téged társaid közül Isten, a te Istened öröm olajával.
19 Irenaeus: Adversus Haereses, III,18,3
20 Eusebius: Demonstratio evangelica, IV,15.
21 Origenes: In Johannem Commentarius XIII,16.
22 Eusebius: Demonstratio evangelica, IV,15,47-67; Irenaeus: Adversus Haereses, III,6,1 és IV,33,11.
23 Zsoltár 2,6-8: (6) Én kentem föl királyomat szent hegyemen, a Sionon! (7) Kihirdetem az ÚR végzését. Ezt mondta nekem: Az én fiam vagy! Fiammá fogadtalak ma téged! (8) Kérd tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget.
24 Numeri 24,7: Kicsordul a víz vedreiből, vetése bő vizeknél van. Királya hatalmasabb Agágnál, és fölemelkedik királysága.
25 Dániel 7,13-14: (13) Láttam az éjszakai látomásban: Jött valaki az ég felhőin, aki emberfiához hasonló volt; az öregkorú felé tartott, és odavezették hozzá. (14) Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg.
26 Ózeás 11,1: Még gyermek volt Izráel, amikor megszerettem, Egyiptomból hívtam ki fiamat.
27 Máté 2,15: Ott volt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék az, amit az Úr mondott a próféta által: „Egyiptomból hívtam el fiamat.”
28 Izaiás 9,5: Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!
29 Izaiás 42,1: Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek.
30 Izaiás 2,22: Ne bízzatok az emberben, hiszen csak lehelet van az orrában: mire lehet hát becsülni?
- Hidlú láchem min-háádám áser nesámá beápó ki-bámmá nechsáv hu.
31 Dániel 2,22: Ő tárja fel a mélyen elrejtett titkokat; tudja, mi van a sötétségben, és nála lakik a világosság.
32 Genesis 3,15; 49,10; Exodus 17,16; Numeri 24,7; Deuteronomium 5,28-29; 18,18-19; 28,66; 2Királyok 7,12-16; 1Krónikák 17,13; Zsoltár 44,7-8; 79,16b; Ámosz 4,13; 9,11-12; Habakuk 3,2; Zakariás 3,8; 6,12; 9,9-10; Izaiás 11,10; 28,16; 49,6; 51,4; 61,1; 63,1-6; Jeremiás 23,5; Ezékiel 21,30-32.
33 Ámosz 4,13: Mert aki hegyeket formál, és szelet teremt, aki tudtára adja szándékát az embernek, aki hajnalt és alkonyatot alkot, és a föld magaslatain lépked, annak neve: az ÚR, a Seregek Istene.
34 Mikeás 5,1-2: Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izráelen. Származása visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltba. (2) Csak annyi időre szolgáltatja ki őket, amíg a szülő asszony szül, de megmaradó honfitársai hazatérnek Izráel fiaival együtt.
35 Izaiás 11,1-10: (10) Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről. (2) Az ÚR lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az ÚR ismeretének és félelmének lelke. (3) Az ÚR félelme lesz a gyönyörűsége. Nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt, (4) hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Megveri a földet szájának botjával, ajka leheletével megöli a bűnöst. (5) Igazság lesz derekának öve, csípőjének öve pedig a hűség. (6) Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, a párduc a gödölyével hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket. (7) A tehén a medvével legel, fiaik együtt heverésznek, az oroszlán pedig szalmát eszik, mint a marha. (8) A kisded a viperalyuknál játszadozik, és az alig elválasztott gyermek a mérgeskígyó fajzata felé nyújtja kezét. (9) Nem árt, és nem pusztít szent hegyemen senki, mert tele lesz a föld az ÚR ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja. (10)
Azon a napon Isai gyökeréhez fognak járulni a nemzetek, mert zászlóként magaslik ki a népek közül, és székhelye dicsőséges lesz.
36 Ezékiel 34,23: Egyetlen pásztort rendelek föléjük, hogy legeltesse őket: szolgámat, Dávidot. Ő fogja legeltetni őket, ő lesz a pásztoruk.
37 Deuteronomium: Prófétát támasztok nekik atyjukfiai közül, olyant, mint te. Az én igéimet adom a szájába, ő pedig elmond nekik mindent, amit én parancsolok.
38 Izaiás 7,14: Ezért maga az ÚR fog nektek jelt adni: Íme egy fiatal nő teherben van, és fiút fog szülni, és Immánuélnak nevezik el.
39 ld. Kelemen levél, Barnabás levél, Melitón, Jusztinosz, Iranaeus, Alexandriai Kelemen, Origenes, Caesareai Eusebios, Athanasios, Nüsszai szent Gergely
40 Deuteronomium 5,28-29: (28) Amikor meghallotta az ÚR azokat a szavakat, amelyeket elmondtatok nekem, így szólt hozzám az ÚR: Meghallottam e népnek a szavait, amelyeket neked elmondtak. Mind helyes az, amit mondtak. (29) Bárcsak mindig ilyen lenne a szívük, és félnének engem, és megtartanák minden parancsomat; akkor jó dolguk lenne nekik és fiaiknak mindenkor.
41 Deuteronomium 5Móz. 18,18-19: (18) Prófétát támasztok nekik atyjukfiai közül, olyant, mint te. Az én igéimet adom a szájába, ő pedig elmond nekik mindent, amit én parancsolok. (19) És ha valaki nem hallgat igéimre, amelyeket az én nevemben mond, azt én felelősségre vonom.
42 Deuteronomium 33,8-11: (8) Lévire ezt mondta: Tummímodat és úrímodat add ennek a hűségesnek! Mert próbára tetted Masszában, perbe hívtad Meríbá vizeinél. (9) Aki azt mondta, hogy nem néz se apjára, se anyjára, nem ismerte el testvéreit, nem akart tudni fiairól. Parancsodat megtartották, szövetséged megőrizték. (10) Tanítják döntéseidre Jákóbot, és törvényedre Izráelt. Tömjént tesznek orcád elé, áldozatot oltárodra. (11) Áldd meg, URam, amije van, gyönyörködj keze munkáiban! Támadói derekát törd le, és gyűlölőiét, hogy föl se kelhessenek!
43 Apostolok Cselekedetei: 3,22-23: Maga Mózes mondta: Prófétát támaszt nektek testvéreitek közül az Úr, a ti Istenetek, olyat, mint én: őt hallgassátok mindenben, amit csak mond nektek. (23) És aki nem hallgat erre a prófétára, azt ki kell irtani a nép közül.
44 1Péter 2,6-10: (6) Ezért áll ez az Írásban: „Íme, leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg”. (7) Néktek, a hívőknek drága kincs; a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett, (8) megütközés kövévé és botránkozás sziklájává; azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is rendeltettek. (9) Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket; (10) akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok.
45 Római 9,33: amint meg van írva: „Íme, a megütközés kövét, a megbotlás szikláját teszem Sionba, és aki hisz őbenne, az nem szégyenül meg.”
Római 10,11: Az Írás is így szól: „Aki hisz őbenne, nem szégyenül meg.” (Izaiás 28,16)
46 Ámosz 9,11-12: (11) Azon a napon fölállítom Dávid összedőlt sátorát, kijavítom réseit, helyreállítom romjait, fölépítem, és olyan lesz, mint hajdan. (12) Birtokba veszik Edóm maradékát és mindazokat a népeket, amelyeket majd rólam neveznek el - így szól az ÚR, aki ezt véghezviszi.
47 Eusebius: Demonstratio evangelica II,3; Adversus Haereses III,12,14; vö. Apostolok Cselekedetei 15. fej.
48 Genesis 3,15: Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt: ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod.
49 Jelenések 12,17: Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen, akik az asszony utódai közül valók, akik megtartják az Isten parancsait, akiknél megvan a Jézus bizonyságtétele,
50 Iraeneus: Adversus Haereses, III,23,7
51 Izaiás 7,14: Ezért maga az ÚR fog nektek jelt adni: Íme egy fiatal nő teherben van, és fiút fog szülni, és Immánuélnak nevezik el.
52 Máté 1,23: „Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek neveznek” - ami azt jelenti: Velünk az Isten.
53 Izaiás 11,10: Azon a napon Isai gyökeréhez fognak járulni a nemzetek, mert zászlóként magaslik ki a népek közül, és székhelye dicsőséges lesz.
54 Római 15,12: Izaiás pedig így szól: „Hajtás sarjad Isai gyökeréből, és népek uralkodójává emelkedik: benne reménykednek a népek.”
55 Izaiás 6,9-10: Ő válaszolt: Menj, és mondd meg e népnek: Hallván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek! (10) Tedd kövérré e nép szívét, tedd süketté a fülét, és kösd be a szemét, hogy szemével ne lásson, fülével ne halljon, szívével ne értsen, és megtérve meg ne gyógyuljon.
56 Apostolok Cselekedetei 28,28: Vegyétek tehát tudomásul, hogy a pogányoknak küldetett el Istennek ez az üdvössége. Ők pedig meg is fogják azt hallani.”
57 Izaiás 40,5: Mert megjelenik az ÚR dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. - Az ÚR maga mondja ezt.
58Lukács 2,30-32: (30) mert meglátták szemeim üdvösségedet, (31) amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, (32) hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izráelnek.”
59 Izaiás 49,6: Ezt mondta: Kevésnek tartom, hogy Jákób törzseinek helyreállításában és a megmentett Izráel visszatérítésében légy az én szolgám. A pogányok világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig.
60 Apostolok Cselekedetei 13,47: Mert így parancsolta meg nekünk az Úr: Pogányok világosságává teszlek, hogy üdvösségük légy a föld végső határáig.”
61 Izaiás 51,4: Figyeljetek rám, ti népek, hallgassatok rám, nemzetek! Mert tanítás származik tőlem, és törvényemet a népek világosságává teszem hamarosan.
62 Numeri: Kicsordul a víz vedreiből, vetése bő vizeknél van. Királya hatalmasabb Agágnál, és fölemelkedik királysága.
63 Genesis 1,16-18: (16) Megalkotta Isten a két nagy világító testet: a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjszaka; meg a csillagokat. (17) Az égboltra helyezte őket Isten, hogy világítsanak a földre, (18) és uralkodjanak nappal meg éjszaka, és elválasszák a világosságot a sötétségtől. És látta Isten, hogy ez jó.
64 Origens: Philocalia XIV,1.
65 Exodus 16,15: Amikor meglátták ezt Izráel fiai, azt kérdezték egymástól: Mi ez? Nem tudták ugyanis, hogy mi az. De Mózes megmondta nekik, hogy ez az a kenyér, amelyet az ÚR adott nekik eledelül.
66 Alexandriai Philo: Legum Allegoriae II,86 és III,175.
67 Origenes: Homilien in Exodus 7,5
68 Héber 5,12: Ugyanis ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédeinek alapelemeire, mert olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem kemény eledelre.
69 Izaiás 28,9-11: (9) Kit akar ez a tudományára tanítani? Kivel akarja a kijelentést megértetni? Akiket most választottak el az anyatejtől? Akiket most vettek le az anyamellről? (10) Ez a parancs, az a parancs, ez a szabály, az a szabály, itt egy kicsi, ott egy kicsi! (11) Ezért dadogó ajakkal és idegen nyelven fog beszélni ezzel a néppel az.
70 Genesis1 14,13: De jött egy menekült, és hírt hozott a héber Abrámnak, aki akkor az emóri Mamrénak, Eskól és Ánér testvérének a tölgyesében lakott. Ők meg Abrám szövetségesei voltak.
71 Genesis1 5,24: Hénóch az Istennel járt, és egyszer csak eltűnt, mert magához vette őt Isten.
72 Ben Szíra 44,16: Hénok tetszett Istennek, ezért a paradicsomba vitték, hogy a népeknek bűnbánatra szolgáljon.
73 1Mózes 49,10: Nem távozik Júdából a jogar, sem a kormánypálca térdei közül, míg eljő Siló, akinek engednek a népek.
74 Izaiás 63,1-5: (1) Ki jön ott Edómból, vérvörös ruhában Bocrából, pompás öltözetben, erőteljes léptekkel? - Én, aki igazat beszélek, és van erőm a szabadításhoz! (2) Miért vörös az öltözeted, miért olyan a ruhád, mint azé, aki borsajtóban tapos? (3) A sajtóban egyedül tapostam, a népek közül senki sem volt velem. Tapostam őket haragomban, tiportam őket felindulásomban. Levük a ruhámra fröccsent, egész öltözetemet beszennyeztem. (4) Mert bosszúállás napja van a szívemben, eljött a megtorlás esztendeje. (5) Föltekintettem, de nem volt segítőm, csodálkoztam, mert nem volt támogatóm. Saját karom segített nekem, és felindulásom támogatott.
75 Jelenések 19,13: és vérbe mártott ruhába volt öltözve. Ez a név adatott neki: az Isten Igéje. (Izaiás 63,1)
76 1Mózes 49,11: Szőlőtőhöz köti szamarát, nemes tőkéhez szamárcsíkaját. Ruháját borban mossa, köntösét a szőlő vérében.
77 Mikeás 5,2: Ezért átadja őket annyi ideig, amíg a vajúdó asszony szül, és testvéreiknek maradékai visszatérnek Izrael fiaihoz.
78 Origenes: Contra Celsum I,51.
79 Izaiás 28,22: Most azért ne csúfolódjatok, mert még szorosabbak lesznek bilincseitek! Hallottam, hogy az Úr, a Seregek URa elhatározta az egész ország pusztulását.
80 Prokopiosz, Prokopios, Procopius (Gaza, Palesztina, i.u. 465 körül – Gaza, Palesztina, i.u. 528) görög rétor, Bibliamagyarázó. Alexandriai tanulmányok után a gazai városi keresztény szónokiskola vezetője lett, s megalapozta annak VI. századi virágzását. Egyetlen ránk maradt valóságos szónoklata egy magasztaló beszéd Anastasius császárra abból az alkalomból, hogy szobrát felállították Gazában. A Biblia történeti részeihez összeállított nagy kommentárja elveszett, az ebből általa készített kivonat azonban ránk maradt néhány más biblai könyv kommentárjával együtt.
81 Izaiás 10,22-23: (22) Mert ha annyi volna is néped, Izráel, mint tengerparton a homok, csak a maradék tér meg. El van rendelve pusztulásod, igazságos ítélet árad rád. (23) Mert elhatározta az Úr, a Seregek URa, hogy elpusztítja az egész országot.

Vissza a TUDOMÁNY-hoz