Szenátus

A Szenátus az Egyetemnek a Rektori Tanáccsal (RT), az Egyetem oktatási és az oktatást segítő szervezeti egységeivel, valamint az EHÖK és a DÖK képviselőivel kibővített testülete. A Szenátus ülését a rektor hívja össze félévenként legalább egy alkalommal, vagy egyedi, különleges el­­bí­­rá­­lást igénylő, rendkívüli, az Egyetem egészét érintő ügyekben, alkalomszerűen. A Szenátus határozatai itt érhetők el.

A Szenátus tagjai:

A Szenátus hatáskörében jogosult:

 1. az Egyetem szabályzatainak jóváhagyására,
 2. az Egyetem képzési programjának elfogadására,
  tudományos stratégia meghatározására,
 3. a rektor, a tanszékvezetők, a könyvtárigazgató és a szakfelelősök megbízásának és felmentésének kezdeményezésére,
  az egyetem szervezeti egységeinek létrehozására, illetve megszüntetésére,
 4. egyetemi és főiskolai tanárok kinevezésének és felmentésének előterjesztése kezdeményezésére,
  a főtitkár fölmentésének kezdeményezésére,
 5. a gazdasági vezető megbízásának és fölmentésének kezdeményezésére,
 6. javaslattétel új szak, vagy szakirányú továbbképzés indítására, a képesítés követelményeinek kialakítására,
 7. együttműködési megállapodással kapcsolatos tevékenységekre.

A Szenátus dönt:

 1. a költségvetési előirányzatok felhasználásának elveiről,
 2. az előző évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról,
 3. a rendelkezésre álló vagyoni eszközök felhasználásának elveiről,
 4. oktatási, kutatási és más szervezeti egységek létesítéséről, illetve megszüntetéséről,
 5. a doktori és tiszteletbeli doktori cím adományozásáról,
 6. értékeli a vagyonnal való gazdálkodást az egész Egyetem, különösen az oktatás és a tudományos kutatás fejlesztése érdekében,
 7. az EHÖK kezdeményezésére az ösztöndíjak és egyéb támogatások odaítéléséről,
 8. a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra felterjesztendő hallgató(k)ról.

A Szenátus működése:

 • A Szenátus határozatképes, ha a tagok legalább 60 százaléka jelen van.
 • Az összes tag szavazati joggal rendelkezik.
 • Határozatok hozatalához a jelenlévők egyszerű többsége szükséges.
 • Az ülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni. A Szenátus ülései az egyetemi polgárok számára nyilvánosak. (Zárt ülés csak kivételés esetben rendelhető el.) A Szenátus üléseinek elő­ter­jesz­té­sei, jegy­ző­köny­vei és hatá­ro­za­tai az Egye­tem ok­ta­tói, ku­ta­tói, az Egye­tem nem ok­ta­tói, ku­ta­tó alkal­ma­zot­tai és hall­ga­tói szá­má­ra – az adat- és titok­vé­del­mi ren­del­ke­zé­sek fi­gye­lem­be­vé­te­lé­vel – nyil­vá­no­sak. A Szená­tus határo­za­tai­nak nyil­vá­nos­ság­ra hoza­ta­la – an­nak meg­ho­za­ta­la után leg­fel­jebb 8 na­pon be­lül – az Egye­tem hon­lap­ján kü­lön rovat­ban tör­té­nik.
 • Szemé­lyi kérdések­ben tit­kos szava­zás rendel­he­tő el. Amennyi­ben ez nem hoz el­dönt­he­tő ered­ményt, meg kell is­mé­tel­ni. A meg­is­mé­telt sza­va­zás ese­té­ben a két leg­több sza­va­za­tot el­ért je­lölt­re kell is­mét ki­tűz­ni a sza­va­zást.
 • Amennyi­ben az Egye­tem rekto­ra egy személyben tans­zék­ve­ze­tő is, tan­szék­ve­ze­tői ki­ne­ve­zé­sét, a Sze­ná­tus ja­vas­la­tá­ra, a rektor­helyet­tes(ek egyi­ke) ír­ja alá.