Szenátus

A Szenátus az Egyetemnek a Rektori Tanáccsal (RT), az Egyetem oktatási és az oktatást segítő szervezeti egységeivel, valamint az EHÖK és a DÖK képviselőivel kibővített testülete. A Szenátus ülését a rektor hívja össze félévenként legalább egy alkalommal, vagy egyedi, különleges el­­bí­­rá­­lást igénylő, rendkívüli, az Egyetem egészét érintő ügyekben, alkalomszerűen.

A Szenátus tagjai:

A Szenátus hatáskörében jogosult:

 1. az Egyetem szabályzatainak jóváhagyására,
 2. az Egyetem képzési programjának elfogadására,
  tudományos stratégia meghatározására,
 3. a rektor, a tanszékvezetők, a könyvtárigazgató és a szakfelelősök megbízásának és felmentésének kezdeményezésére,
  az egyetem szervezeti egységeinek létrehozására, illetve megszüntetésére,
 4. egyetemi és főiskolai tanárok kinevezésének és felmentésének előterjesztése kezdeményezésére,
  a főtitkár fölmentésének kezdeményezésére,
 5. a gazdasági vezető megbízásának és fölmentésének kezdeményezésére,
 6. javaslattétel új szak, vagy szakirányú továbbképzés indítására, a képesítés követelményeinek kialakítására,
 7. együttműködési megállapodással kapcsolatos tevékenységekre.

A Szenátus dönt:

 1. a költségvetési előirányzatok felhasználásának elveiről,
 2. az előző évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról,
 3. a rendelkezésre álló vagyoni eszközök felhasználásának elveiről,
 4. oktatási, kutatási és más szervezeti egységek létesítéséről, illetve megszüntetéséről,
 5. a doktori és tiszteletbeli doktori cím adományozásáról,
 6. értékeli a vagyonnal való gazdálkodást az egész Egyetem, különösen az oktatás és a tudományos kutatás fejlesztése érdekében,
 7. az EHÖK kezdeményezésére az ösztöndíjak és egyéb támogatások odaítéléséről,
 8. a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra felterjesztendő hallgató(k)ról.

A Szenátus működése:

 • A Szenátus határozatképes, ha a tagok legalább 60 százaléka jelen van.
 • Az összes tag szavazati joggal rendelkezik.
 • Határozatok hozatalához a jelenlévők egyszerű többsége szükséges.
 • Az ülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni, valamint hangfelvételt készíteni. A jegyzőkönyvet a főtitkár kezeli és iktatja, valamint megküldi az egyetem Könyvtárának és a Szenátus tagjainak. A hangfelvétel adathordozón lévő másolatát a Könyvtárban kell tárolni.
 • Személyi kérdésekben titkos szavazás rendelhető el. Amennyiben ez nem hoz eldönthető eredményt, meg kell ismételni. A megismételt szavazás esetében a két legtöbb szavazatot elért jelöltre kell ismét kitűzni a szavazást.
 • Amennyiben az egyetem rektora egy személyben tanszékvezető is, tanszékvezetői kinevezését, a Szenátus javaslatára, a rektorhelyettes írja alá.