Szisztematikusan megsemmisített rabbinikus kéziratok?

A Soá idején elpusztult magyarországi rabbinikus kéziratokról tartott előadást Isaac Hershkowitz az OR-ZSE-n.


Isaac Hershkowitz, az izraeli Bar-Ilan Egyetem Zsidó Filozófia Tanszékének docense tartott előadást 2019. szeptember 23-án Hungarian Rabbinic Manuscripts Annihilated during the Holocaust: Geography, History, and Culture címmel.

A Soá során elrabolt műtárgyak, kegytárgyak és értékes könyvek sorsával számos kiváló kutató fog­lal­ko­zott már. Hersh­ko­witz azon­ban egy ed­dig még nem vizs­gált terü­le­tet kez­dett el fel­tár­ni: figyel­me azok­ra a kézi­ra­tok­ra irá­nyul, ame­lyek nem marad­tak fenn, csu­pán hábo­rú utáni beszá­mo­lók­ból érte­sül­het­tünk a léte­zésük­ről. Az 1945 után született és pub­li­kált művek szerzői néha említést tesznek arról, hogy látták az egykori mesterük által írt, de nem pub­li­kált Bib­lia-kom­men­tárt, respon­sum-gyűjte­ményt vagy tal­mu­di té­má­kat érin­tő érte­ke­zést.

Isaac Hershkowitz előadást tart az OR-ZSE-n 2019 szeptember 23-án. Ezt tartotta a legfontosabb diának a prezentációjából (Földi Bence / OR-ZSE)

Isaac Hershkowitz az 1944-es hatá­rok szerin­ti Magyar­or­szág terüle­té­ről két­száz­nál is több el­ve­szett kézirat­ról szer­zett tudo­mást, amely az egész Európá­ból össze­gyűj­tött ilyen utalá­sok­nak a közel egy­negye­de. Az el­veszett mű­vek közel fele a világ­há­bo­rú előtti idő­szak­ban el­hunyt rab­bik pub­li­ká­lás­ra vá­ró hagya­té­ka, a töb­bi mű szer­ző­je a Soá so­rán pusz­tult el, míg kis részük túl­él­te a hábo­rút, de mun­ká­juk kézi­ra­ta meg­sem­mi­sült.

Miért ilyen ma­gas a Magyar­or­szág ter­üle­tén elpusztult rabbinikus kéziratok aránya? Az előadó több lehető­sé­get is fel­ve­tett an­nak a magya­rá­za­tá­ra, hogy a magyar­or­szá­gi – külö­nö­sen a kelet-magyar­or­szá­gi – orto­do­xia köre­i­ből ilyen jelentős számban maradtak fenn az elpusztult rabbinikus kéziratokra vonat­ko­zó emlé­kek. Az elő­adó tézi­se, miszerint a német meg­szál­lók szisz­te­ma­ti­ku­san sem­mi­sí­tet­ték meg eze­ket a kézira­to­kat, élénk vi­tát ered­mé­nye­zett az elő­adás vé­gén.


Nyitókép: Isaac Hershkowitz előadást tart az OR-ZSE-n 2019 szeptember 23-án (Földi Bence / OR-ZSE)