Archív híreink – Tanulmányi Hivatal

2021. február 26.

Tisztelt Hallgatók!
A Tanulmányi Hivatal 2021 március 12-ig – Covid-megbetegedés miatt – átmenetileg felfüggeszti a személyes ügyfélfogadást. Az elektronikus ügyintézés természetesen továbbra is zavartalanul folyik. Várjuk megkereséseiket, jó egészséget kívánunk mindenkinek a mielőbbi személyes viszontlátás reményében. 

Üdvözlettel,
Szeder Zsófia

2020. augusztus 28.

Tisztelt Hallgatók!
Tájékoztatom Önöket, hogy a 2020/21/1. félévére a regisztrációs hét 2020. augusztus 31.-től szeptember 4.-ig tart.
A 2020/21/1 félév szorgalmi időszaka: 2020. szeptember 7.-tól (12:00) – 2020. december 21.-ig A 2020/21/1 félév ONLINE keretek között zajlik! Kivételes esetben rektori engedéllyel lehetnek személyes megjelenésű órák, ezek minden esetben a felvehető tárgyak kurzusában jelölve lettek.

A regisztrációs hét alatt minden hallgatónak be kell jelentkeznie a saját Neptun alkalmazásába, melyet megtehet telefonról vagy számítógépről is. A bejelentkezéshez nem kell személyesen megjelennie az Egyetemen, azt akár otthonról is elvégezheti!
Első lépések a sikeres bejelentkezés után: (amennyiben a bejelentkezéssel problémája van, kérjük keresse a Tanulmányi Hivatalt emailben a th@or-zse.hu email címen) Amennyiben elfelejtette a jelszavát, úgy a th@or-zse.hu email címen kérheti annak alapértelmezettre történő visszaállítását.
Minden félév elején nyilatkoznia kell arról, hogy folytat-e tanulmányokat az adott félévben – ezt nevezzük bejelentésnek. Amennyiben igen, azt a félév aktiválásával, azaz regisztrációval tudja jelezni, amennyiben nem, azt a félév passziválásával teheti meg. A bejelentést a Neptunban az Ügyintézés alatti Beiratkozás/Bejelentkezés menüpontban lehet elvégezni.
– Ügyintézés menüpont alatt a  Beiratkozás/Bejelentkezés megnyomásával a még nem meghatározott 2020/21/1 félévének állapotát kell bejelenteni (sor végén + megnyomásával bejelentkezés választásával Aktív vagy Passzív státusz választása)
Azok a hallgatók, akik félévüket passzív státuszra kívánják állítani ezzel egyidejűleg a honlapról letölthető kérelem kitöltésével, majd annak a Tanulmányi Hivatalba emailben véglegesíthetik kérésüket.
– Sikeres bejelentkezés után (Aktív státusz) a Tárgyak/Tárgyfelvétel menüpont alatt a 2020/21/1 félévet választva a tárgyak listázása gomb megnyomásával a felvehető tárgyak közül kiválaszthatja a felvenni kívánt tárgyakat.
– A Felvesz gomb megnyomásával a felugró ablakban megjelennek az adott tárgy kurzusai.
(FONTOS, hogy a Felekezeti szociális munkás III. és IV. évfolyamos hallgatóknál külön nappalis (N) és esti (E) kurzusok lettek meghirdetve. Kérjük fokozottan figyeljék, hogy mindenki a saját munkarendjének (nappalis vagy estis) megfelelő kurzust vegyék fel!)
A felvehető kurzus kódjában jelöltük, hogy az adott tárgy a félév során ONLINE vagy kivételes esetben OFFLINE (személyes) formában lesz megtartva.
Az ONLINE kurzusokról a jövő héten bővebb tájékoztatást küldünk.
– A tárgyfelvétel akkor sikeres, ha minden tárgyhoz kurzust is vett fel!
– A Tanulmányok menüpont alatt megjeleníthető a hallgató órarendje is.
Egyéb fontos információk a beiratkozással kapcsolatban
Adatváltozás esetén az első tanítási napon hozza magával az adott dokumentum/ok (személyi igazolvány, lakcímkártya,  Adó- és TAJ kártya) fénymásolatát.
KÉREM AZ ALÁBBI PONTOKAT FIGYELMESEN TANULMÁNYOZZÁK ÁT:
1. ) A  költségtérítéses illetve önköltséges hallgatók:

– A befizetés igazolását legkésőbb az első tanítási napon a Tanulmányi Hivatal email címére kell elküldeni (th@or-zse.hu) !

Az Önköltséges szerződések aláírása online történik, erről külön tájékoztatást küldünk a regisztrációs hét utolsó napján minden önköltségi díjat fizető hallgatónak.

– A fizetési kötelezettség szociálisan indokolt (kellő mértékben igazolt!) esetben félévi két részletben is fizethető. Ebben az esetben a kérelemhez csatolni kell az aktuális igazolásokat! Ebben az esetben az első részlet legkésőbb az első tanítási napon, a második a félév III. hónapjának végéig fizetendő. A szociális helyzet igazolásához szükséges dokumentumokat az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Hallgatói juttatási és térítési szabályzata taglalja: Megtalálható:(A hallgatói  juttatási és térítési szabályzat 1sz. melléklete a 14-16. oldalon). Az igazolások nem lehetnek régebbiek, mint 2020. augusztus.

A befizetés banki átutalással történhet CSAK a 2020/21/1 félévében az aktuális félév közleményben való megnevezésével a hallgató nevével és Neptun kódjával a következő bankszámlaszámra:11708001-20544557

– Fizetési kedvezményt – megfelelően igazolt rászorultság esetén, egyéni kérelemre – a Szenátus, a TH- n beadott, a kérelemre adhat. Az adott kedvezményt írásba kell foglalni az időtartam és a kedvezmény mértékének megjelölésével.

A kérelmek űrlapjait megtalálják az egyetem honlapján!
A kérelmeket illetve a beadványokat a az űrlapok használatával kell a Tanulmány Hivatal email címére a th@or-zse.hu ra küldeni.. Az űrlapokat word- vagy kinyomtatás után olvasható nyomtatott betűkkel kézzel lehet kitölteni.
A kérelmek beadás kizárólag elektronikus úton a vagy a th@or-zse.hu e-mail címre elküldve történhet
Beadható: a szorgalmi időszak első három hetében.
Az SZMSZ ide vonatkozó passzusa:
231 § (1) A hallgató a megkezdett aktív félév helyett passzív félévet vehet igénybe. Az aktív félévre történő bejelentkezését a hallgató a szorgalmi időszak első hónapjának végéig vonhatja vissza, írásban a TH-ban. A passzív félévet a TH-nak kell írásban bejelenteni. Az igénybevett passzív félévek összes száma nem lehet több, mint a szak képzési ideje.
A kérelmek űrlapjait megtalálják az egyetem honlapján.
A kérelmeket illetve a beadványokat a megadott linken az űrlapok használatával kell a Tanulmány Hivatalba  (TH) beadni. Az űrlapokat word- vagy kinyomtatás után olvasható nyomtatott betűkkel kézzel lehet kitölteni. A beadás történhet személyesen a kitöltött nyomtatvány átadásával vagy elektronikus úton kizárólag a tanulmanyihivatal@or-zse.hu vagy th@or-zse.hu e-mail címre elküldve.
Beadható: a szorgalmi időszak első hónapjának végéig

3.) A tanulmányi és oktatási ügyekben az alábbi bizottságok járnak el:

a. Tanulmányi Bizottság (TB): átvétel, szakváltás, kivételes tanulmányi rend, rendkívüli passzív félév engedélyezése
b. Oktatási és Kreditbizottság (OKB): kreditbefogadás

A 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről
3. § (1) A 2019/2020. tanév tavaszi félévét az Nftv. – hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetéséről rendelkező – 45. § (1) bekezdése, bekezdése, továbbá 53. § (4) (doktorira vonatkozik)  bekezdése alkalmazása során nem kell figyelembe venni.
“45. § (1) Ha a hallgató bejelenti, hogy a következő képzési időszakban hallgatói kötelezettségének nem kíván eleget tenni, illetve, ha a hallgató a soron következő képzési időszakra nem jelentkezik be, a hallgatói jogviszonya szünetel. A hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév. A hallgató, a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint több alkalommal is élhet a hallgatói jogviszonyának szüneteltetésével. *
(2) *  A felsőoktatási intézmény a hallgató kérelmére engedélyezheti a hallgatói jogviszony szünetelését

a) az (1) bekezdésben meghatározottnál hosszabb, egybefüggő időtartamban is,
b) az intézményi szabályzat erre vonatkozó megengedő rendelkezése hiányában az első félév teljesítése előtt is, vagy
c) a már megkezdett képzési időszak végéig, az adott képzési időszakra vonatkozóan feltéve, hogy a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni.

(2a) *  Ha a felsőoktatási intézmény a (2) bekezdés c) pontja szerint a hallgatói jogviszony szünetelését engedélyezi, az adott képzési időszakra vonatkozó bejelentkezést visszavontnak kell tekinteni, azzal, hogy a már megkezdett, de a szüneteléssel érintett képzési időszakra vonatkozóan a bejelentkezés jogkövetkezményei nem állapíthatók meg.
(3) Szünetel a hallgatói jogviszony, ha a hallgatót fegyelmi büntetésként eltiltják a tanulmányok folytatásától.(4) *  Szünetel a hallgatói jogviszony az önkéntes tartalékos katonai tényleges szolgálatteljesítés időtartamára, amely időszakban a hallgató mentesül a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározott kötelezettségek alól. továbbá 53. § (4) bekezdése alkalmazása során nem kell figyelembe venni. ”

Diákigazolvány érvényessége:

Az egészségügyi veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatosan 2020. június 17. napján kihirdetésre került a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény. A törvény 89. § (1) bekezdése szerint a magyar hatóság által kiállított, a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt, valamint a veszélyhelyzet megszüntetését követő 15 napon belül lejáró hivatalos okmányok –ideértve a forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki érvényességi idejét is –a 90. és 91. §-ban meghatározott kivétellel, a veszélyhelyzet megszűnését követő 180 napig érvényesek. A fent említettrendelkezés, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedési szolgáltatásokért felelős szakterületével történt egyeztetések alapján, az alábbiesetekben, a hallgatók 2020. december 15-ig igénybevehetik az utazási kedvezményeket.

Amennyiben:

– a hallgató jogviszonya az őszi félévben (2019/2020/1.) szűnt meg, és diákigazolványa március 31-ig volt érvényes;
– a hallgató jogviszonya a tavaszi félévben (2019/2020/2.) szűnik meg, és diákigazolványára nem került fel a 2019/20202. félévben használható érvényesítő matrica;
– a hallgató jogviszonya a tavaszi félévben(2019/2020/2.) szűnik meg, és diákigazolványára felkerült a 2019/2020 2. félévben használható érvényesítő matrica;
– a hallgató jogviszonya az őszi félévben(2019/2020/1.) passzív volt, a tavaszi félévben(2019/2020/2.) aktív, és diákigazolványára felkerült a2019/2020 2. félévben használható érvényesítő matrica

A Tanulmányi Hivatalban az ügyintézések jelentős része ONLINE történik.
Személyes ügyfélfogadásra ügyeleti időt fogunk a szemeszterben biztosítani, előre bejelentkezés alapján, mely helyileg a Scheiber utcai épület földszintjén lesz előre láthatóan a hétfői és egyes szerdai napokon. Erről a tájékoztatás a regisztrációs héten felkerül a honlapunkra.

Üdvözlettel,
Szeder Zsófia