TDK pályázat a koronavírus hatásairól

Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem (OR-ZSE) Tudományos Diákköri Tanácsa (TDKT) pályázatot hirdet A koronavírus-vészhelyzet hatása életformánkra és közösségeinkre címmel.  Prof. dr. Vajda Károly fontos rektori kiegészítéssel látta el a pályázati felhívást! 


Pályamunkát nyújthat be az Egyetem bármely olyan polgára, aki a 2019/2020-as tanév tavaszi félévé­ben aktív alapszakos vagy mesterszakos hallgató. A pályamunka valamely tudomány­terület (például szociológia, antropológia, kultúratudomány, vallástudomány, teológia) mércéi szerint megírt tanulmánynak kell lennie: a tudományos értekező próza stílusát követő, logikusan felépített, biblio­gráfiát tartalmazó mű, amely – a tudományterületi sajátosságoktól függően – kutatási kérdést, módszertant, empirikus adatokat, kutatástörténeti előzményeket, érveket és ellenérveket, ill. eredeti forrásokat is tárgyal.

Rektori kiegészítés

A múlt hét hétfőjén megjelent pályázati felhívás rektori kiegészítése

A pályamunka a járványügyi vészhelyzet szigorú szabályai szerint készítendő el:

  1. A szerző saját könyvtárán kívül kizárólag digitálisan elérhető tartalmakat, könyvtári állományokat vehet igénybe.
  2. A dolgozat elkészítése során senkivel, soha, semmilyen okból vagy indokkal személyes fizikai kontaktusra nem kerülhet sor.
  3. Konzultáció, eszme- és információcsere, interjúkészítés kizárólag fizikai kontaktust szükségessé nem tevő, digitális eszközökkel történhetik.
  4. Kiscsoportos munkára annak dacára sincsen mód, hogy az eredeti kiírás ezt említette. Jelen kiegészítésünkkel a kollektív munka lehetőségét a kontaktuslétesítés gyakorlati elkerülhetetlensége miatt a leghatározottabban megtiltjuk.

Azokat a pályaműveket, melyek a járványügyi vészhelyzet szabályait, a társadalmi szolidaritás vész­hely­ze­ti elve­it meg­sért­ve – vagyis karan­tén­el­hagyás­sal, sze­mé­lyes, fi­zi­kai kon­tak­tus föl­vé­te­lé­vel, pl. szak­könyv köl­csön­vé­te­lé­vel – ké­szül­nek, a bírá­la­ti folya­mat­ból ki­zár­juk, szer­ző­jé­vel szem­ben pe­dig fegyel­mi, adott eset­ben bün­te­tő­jo­gi el­já­rást kez­de­mé­nye­zünk. A pálya­mun­ka elbí­rá­lá­sá­nál – te­kin­tet­tel a könyv­tár­lá­to­ga­tá­si ne­héz­sé­gek­re, s a téma ak­tuá­lis, kon­tem­po­rá­lis jel­le­gé­re – a ki­í­rás bib­li­ográ­fi­ára és ku­ta­tás­tör­té­ne­ti előz­mé­nyek­re, ere­de­ti for­rá­sok­ra vo­nat­ko­zó szem­pont­jai más évek­hez ké­pest kevés­bé, vagy egyál­ta­lán nem es­nek lat­ba.

Dr. Vajda Károly
egy. tanár, rektor

A pályázat leadási határideje 2020. április 30. Jutalmazás: I. díj – 20.000 Ft. II. díj – 15.000 Ft. III. díj – 10.000 Ft.

A pályázati kiírás, amelyben lehetséges témák, a formai követelmények és a leadás módja is szerepel, itt érhető el PDF-ben.

Kérdésekkel, segítségért, tanácsokért Biró Tamás tudományos rektorhelyetteshez, a TDKT elnökéhez lehet fordulni bizalommal, a birot@or-zse.hu emailcímen.


Nyitókép: iXimus / Pixabay.com