Ügyeleti rend az OR-ZSE-n

A szerdai kormányzati intézkedésekkel és rektori rendelettel összhangban az Egyetemi Könyvtár is be­zár, de a távoktatás segítése érdekében könyvkölcsönzésre marad lehetőség. Emellett a Ta­nul­má­nyi Hi­va­tal és az Egyetem főtitkára is ügyeletet lát el.


Főtitkári és könyvtárigazgatói döntés alapján az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem a következő ügye­le­ti idő, illetve beosztás mellet üzemelteti irodáit és könyvtárát:

Hétfőn és csütörtökön helyszíni ügyelet 8.30-tól 14.00-ig
Darvas István +36301755563

A Tanulmányi Hivatal a munkahét minden napján 10.00 és 14.00 között telefonos ügyeletet tart:
Szeder Zsófi: +36309527205
Streitné Somkuti Vera: +36302167352
Gácser Kornélia: +36301620410

Az egyetemi távoktatás kiszolgálása érdekében, az egyetem oktatói és hallgatói számára az Egyetem könyvtára könyv­köl­csön­zé­si le­he­tő­sé­get biz­to­sít. Kér­jük, hogy az ér­dek­lő­dő egye­te­mi pol­gá­rok köl­csön­zé­si igé­nyei­ket az olvaso@or-zse.hu cím­re küld­jék meg. Ezek alap­ján a köl­csö­nöz­he­tő do­ku­mentu­mok ki­adá­sát és vissza­vé­te­lét biz­to­sít­juk az Olvasó­szol­gá­la­ton hét­főn és csü­tör­tö­kön 10.00 és 14.00 óra között.  A könyv­tár olvasó­ter­me jelen­leg nem üze­mel.  A köl­csön­zők egy­más­tól lega­lább két méte­res távol­ság­ban áll­va vára­koz­hat­nak a köny­vek ki­adá­sá­ra. Az ol­va­só­szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő mun­ka­társ és a köl­csön­ző is ekko­ra tá­vol­sá­got kö­te­le­sek egy­más­hoz folya­ma­to­san tar­ta­ni.

Az OR-ZSE Könyvtárának online katalógusát itt lehet elérni.

Kapcsolódó:

COVID–19 vírus: az OR-ZSE is távoktatásra áll át