Újabb járványügyi intézkedés

Az Egyetem rektora a védettségi igazolványra vonat­ko­zó­an aktu­a­li­zál­ta, vala­mint egy­sé­ges rendbe szer­kesz­tet­te az ed­dig ki­adás­ra ke­rült rek­to­ri ren­de­le­teket és ha­tá­rozott a 2020–2021-es tanév augusztus 31-ig szóló meg­hosszab­bí­tá­sá­ról.

Élve a 197/2021. (IV. 28.) Korm. rendelet 1. §-a alapján az Egyetemre ruházott joggal, az Egyetem rektora a 2020–2021-es tanév hosszára meghatározott oktatás­szer­ve­zévsi idő­szakvtól tör­té­nő el­té­rést ren­del el.
Ennek értelmében mind a szorgalmi, mind pedig a vizsga­idő­szak 2021. augusz­tus 31. nap­já­ig hosszab­bo­dik. A hosszab­bí­tás cél­ja, hogy a jelen­lé­ten ala­pu­ló gya­kor­la­tok, il­let­ve a prezen­ci­á­hoz kö­tött záró-, nyelv- és állam­vizs­gák júli­us el­se­jé­től kez­dő­dően meg­szer­vez­he­tők legye­nek. A sze­mé­lyes jelen­lé­ten ala­pu­ló gya­kor­la­ti kur­zu­sok meg­szer­ve­zé­sé­ről és meg­tar­tá­sá­ról a szak­ve­ze­tők, a pre­zen­ciaalapú záró- és állam­vizs­gák­ról a szak­fe­le­lő­sök, a vizs­gá­zó jelen­lé­té­hez kö­tött nyelv­vizs­gá­ról az Idegen Nyelvi Lektorátus veze­tő­je ha­tá­roz. A hatá­ro­zat ak­kor hatá­lyo­sul, ha a rek­tor azt ellen­jegy­zi.
Az oktatásszervezési időszakok jelzett módosítása a szakdolgozatok és diplomamunkák leadására és az egyéb ezekkel kap­cso­la­tos határ­idők­re vonat­ko­zó sza­bá­lyo­kon nem vál­toz­tat. A szak­dol­go­za­tok és dip­lo­ma­mun­kák nyom­ta­tott (fű­zött és kötte­tett) vál­to­za­tá­nak le­adá­sa leg­koráb­ban jú­li­us else­jé­vel tör­tén­jék, leg­ké­sőbb pe­dig az oki­rat­át­vé­tel­lel egy idő­ben, an­nak fel­té­te­le­ként.

A teljes rektori utasítás innét tölthető le.