Vajda Károly rektori köszöntője

Tisztelt Olvasó!

Szeretettel köszöntöm az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem (OR–ZSE) honlapján. Intézményünk egyfelől Magyarország legcsaládiasabb egyeteme, másfelől a kontinentális Európa legrégebbi, folyamatosan, ugyanazon a helyen működő, zsidó felsőoktatási intézménye. 1877-től 2000-ig teológiai főiskolaként (ORI) működött, egyetemi rangját az ezredfordulón nyerte el.

Az OR–ZSE szerkezetében követi azt a meglehetősen ősi rabbinikus elképzelést, miszerint a világ három pilléren áll: a tanítás, a munka és a jámbor cselekedetek tartóoszlopain. A tanítás, héberül a tóra (תורה) fogalma többjelentésű szó, Mózes öt könyvét, sőt egy-egy isteni parancsolatot, tanítást is jelenthet, de utalhat valaki műveltségére, megszerzett és átadható tudására is. A héber ávodá (עבודה) szó, nemcsak munkavégzést, ill. szolgálatot, szolgálattételt, hanem istentiszteletet is jelent. Méghozzá a szónak abban az ősi értelmében, amikor a tisztelet kifejezésen még a munkatiszttel szembeni kötelességtudatot, azaz a valakire kiosztott, „tisztjéül rótt” szolgálatot és munkát értettek. A harmadik pillért a jámbor, kegyes, szeretetteljes cselekedetek gyakorlása (גמילות חסדים) adja.

Az OR–ZSE működésének mindennapjaiban a judaisztika alapszakon és a kultúratörténet mesterszakon zajló oktató, ill. a Doktori Iskolában folyó kutatómunka a tudomány pillérére helyezi a hangsúlyt. Az egyetem vallási élettel összefüggő szakjai (rabbihelyettes, rabbi, liturgika és kántor szakok) a tudomány, a tanítás és a tanulás tevékenységét az istentisztelet közösségépítő szolgálatával kapcsolják egybe. Míg a felekezeti szociális munkás és a zsidó közösségszervező alapképzési szakok a közösségépítés és a karitatív munka jámborságát állítják gondolkodásuk homlokterébe, szociális erőfeszítéseik középpontjába.
E három tartóoszlopon nyugvó egyetemünk olyan kis világ tehát, amely a szeretet önzetlenségre hívó parancsát a hászkálá (השכלה‬), a zsidó felvilágosodás kritikus, sőt önkritikus szellemiségével párosítja és a tudományos tudásvágy olthatatlan szomjával elegyíti. Az OR–ZSE arra született intézményi példa, hogy az említett hármas irányultság egymást erősítve, ösztönözve, kiegészítve érhet csak célt igazán.

Egyetemünk vallási jellege a rabbinikus zsidóság ún. neológ, azaz középutas, a hagyományt és a haladást egyszerre vállaló, egymással összebékítő, a társadalmi és kulturális fejlődés modernitásból fakadó képzete mellett elkötelezett attitűdjében ölt testet. Az egyetem hallgatói és oktatói ugyanakkor más vallásúak, vagy más vallási felfogásúak is. A vallás, a világnézet minden egyetemi polgár legbelsőbb legszentebb magánügye. Az egyetem – közösségi jellege, a neológ zsidó meghatározottsága miatt – nem vallásos, ill. nem zsidó polgárai körében is terjeszti a zsidó vallási kultúra ismeretét és szeretetét. Célja ezzel nem a zsidó vallás terjesztése, hiszen a judaizmus nem térítő vallás. Abban a reményben terjesztjük a vallásos zsidóság ismeretét, hogy ezzel hozzájárulunk a magyar és az európai társadalom belső békéjéhez, a társadalmi párbeszéd kölcsönös tiszteletből fakadó és felelősségvállaláshoz vezető szellemiségéhez.

Egyetemünk társadalmi küldetése ezzel párhuzamos célkitűzés: közel szeretnénk hozni az érdeklődőket, a fogékonyakat a tudás szeretetéhez, valamint a szeretetből fakadó segíteni tudás nyíltságához, a felebarát, a másik másságát elfogadni képes nyitottságához. A hagyományos zsidó közgondolkodás az emberi életet tudásban és jámborságban való folytonos emelkedésként (עליה) fogja föl. Az OR–ZSE ebben az értelemben és szellemben az életet szolgálja. Várja falai közé a tudásukat elmélyíteni, kiteljesíteni, embertársaikat szolgálni kívánó lelkeket függetlenül azok vallási hovatartozásától, származásától, szociális viszonyaitól. Az egyetem egész közössége büszke arra, hogy hozzájárulhat a társadalmi mobilitáshoz, terjeszteti a társadalmi felelősségvállalás és érzékenység szellemiségét.

Megfiatalodó, egyre magasabb tudományos minősítettséggel és teljesítménnyel rendelkező oktatói karunkkal nemzetközi mércével mérve is versenyképes tudást nyújtunk, ugyanakkor igyekszünk egyéni képzési igényeket is kielégíteni, dinamikus évfolyamcsoportokat képezni, vidéki hallgatóink sajátos helyzetére figyelemmel lenni.

A Doktori Iskolán belül folyó tudományos munka intenzitása és szakmai megalapozottsága révén egyetemünk hozzá kíván járulni a vallástudomány rendszerváltás utáni rehabilitációjához, akadémiai presztízsének visszaszerzéséhez is.

Dr. Vajda Károly
mb. rektor
2018. 07. 20.