Vajda Károly rektori köszöntője

Tisztelt Olvasó!

Szeretettel köszöntöm az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem (OR-ZSE) honlapján. Intézményünk egyfelől Magyarország legcsaládiasabb egyeteme, másfelől a kontinentális Európa legrégebbi, fo­lya­ma­to­san, ugyanazon a helyen működő, zsidó felsőoktatási intézménye. 1877-től 2000-ig teológiai főiskolaként (ORI) működött, egyetemi rangját az ezredfordulón nyerte el.

Az OR-ZSE szerkezetében követi azt a meglehetősen ősi rabbinikus elképzelést, miszerint a világ három pilléren áll: a tanítás, a munka és a jámbor cselekedetek tartóoszlopain. A tanítás, héberül a tóra fogalma többjelentésű szó, Mózes öt könyvét, sőt egy-egy isteni parancsolatot, tanítást is jelenthet, de utalhat valaki műveltségére, megszerzett és átadható tudására is. A héber ávodá szó, nemcsak munkavégzést, ill. szolgálatot, szolgálattételt, hanem istentiszteletet is jelent. Méghozzá a szónak abban az ősi értelmében, amikor a tisztelet kifejezésen még a munkatiszttel szembeni kötelességtudatot, azaz a valakire kiosztott, „tisztjéül rótt” szolgálatot és munkát értettek. A harmadik pillért a jámbor, kegyes, szeretetteljes cselekedetek gyakorlása adja.

Az OR-ZSE működésének mindennapjaiban a judaisztika alapszakon és a kultúratörténet mesterszakon zajló oktató, ill. a Doktori Iskolában folyó kutatómunka a tudomány pillérére helyezi a hangsúlyt. Az egyetem vallási élettel összefüggő szakjai (rabbihelyettes, rabbi, liturgika és kántor szakok) a tudomány, a tanítás és a tanulás tevékenységét az istentisztelet közösségépítő szolgálatával kapcsolják egybe. Míg a felekezeti szociális munkás és a zsidó közösségszervező alapképzési szakok a közösségépítés és a karitatív munka jámborságát állítják gondolkodásuk homlokterébe, szociális erőfeszítéseik középpontjába.
E három tartóoszlopon nyugvó egyetemünk olyan kis világ tehát, amely a szeretet önzetlenségre hívó parancsát a hászkálá, a zsidó felvilágosodás kritikus, sőt önkritikus szellemiségével párosítja és a tudományos tudásvágy olthatatlan szomjával elegyíti. Az OR-ZSE arra született intézményi példa, hogy az említett hármas irányultság egymást erősítve, ösztönözve, kiegészítve érhet csak célt igazán.

Egyetemünk vallási jellege a rabbinikus zsidóság ún. neológ, azaz középutas, a hagyományt és a haladást egyszerre vállaló, egymással összebékítő, a társadalmi és kulturális fejlődés modernitásból fakadó kép­ze­te mellett elkötelezett attitűdjében ölt testet. Az egyetem hallgatói és oktatói ugyanakkor más vallásúak, vagy más vallási felfogásúak is. A vallás, a világnézet minden egyetemi polgár legbelsőbb leg­szen­tebb magánügye. Az egyetem – közösségi jellege, a neológ zsidó meghatározottsága miatt – nem vallásos, ill. nem zsidó polgárai körében is terjeszti a zsidó vallási kultúra ismeretét és szeretetét. Célja ezzel nem a zsidó vallás terjesztése, hiszen a judaizmus nem térítő vallás. Abban a reményben terjesztjük a vallásos zsidóság ismeretét, hogy ezzel hozzájárulunk a magyar és az európai társadalom belső bé­ké­jé­hez, a társadalmi párbeszéd kölcsönös tiszteletből fakadó és felelősségvállaláshoz vezető szel­le­mi­sé­gé­hez.

Egyetemünk társadalmi küldetése ezzel párhuzamos célkitűzés: közel szeretnénk hozni az érdeklődőket, a fogékonyakat a tudás szeretetéhez, valamint a szeretetből fakadó segíteni tudás nyíltságához, a felebarát, a másik másságát elfogadni képes nyitottságához. A hagyományos zsidó közgondolkodás az emberi életet tudásban és jámborságban való folytonos emelkedésként fogja föl. Az OR-ZSE ebben az értelemben és szellemben az életet szolgálja. Várja falai közé a tudásukat elmélyíteni, kiteljesíteni, ember­tár­sai­kat szolgálni kívánó lelkeket függetlenül azok vallási hovatartozásától, származásától, szo­ciá­lis vi­szo­nyai­tól. Az egyetem egész közössége büszke arra, hogy hozzájárulhat a társadalmi mobilitáshoz, ter­jeszt­he­ti a társadalmi felelősségvállalás és érzékenység szellemiségét.

Megfiatalodó, egyre magasabb tudományos minősítettséggel és teljesítménnyel rendelkező oktatói karunk­kal nemzetközi mércével mérve is versenyképes tudást nyújtunk, ugyanakkor igyekszünk egyéni képzési igényeket is kielégíteni, dinamikus évfolyamcsoportokat képezni, vidéki hallgatóink sajátos hely­ze­té­re fi­gye­lem­mel len­ni.

A Doktori Iskolán belül folyó tudományos munka intenzitása és szakmai megalapozottsága révén egye­te­münk hozzá kíván járulni a vallástudomány rendszerváltás utáni rehabilitációjához, akadémiai presz­tí­zsé­nek visszaszerzéséhez is.

Dr. habil. Vajda Károly
rektor
2018. 07. 20.