Zsidó közössészervező (szociális munkás) szak

Tantárgycsoportok

    társadalomismeret   |   társadalom és szociálpolitika   |  jogtudomány   |  pszichológia
kötelezően választható fakultációk    |    gyakorlati képzés   |   judaisztika

Társadalom és szociálpolitika tantárgycsoport
Társadalmi és szociálpolitikai alapismeretek                   A szociális gondoskodás története
A szociális munka elmélete              A szociálpolitika intézményrendszere            A szegénység története
Az egyéni esetkezelés módszertana             Esetmegbeszélő szeminárium
A közösségi munka elmélete és gyakorlata        Szervezetfejlesztés     Terepgyakorlat és szupervízió
A holocaust túlélőinek gondozása

Társadalmi és szociálpolitikai alapismeretek

A stúdium a következő témaköröket tartalmazza:

A társadalompolitika fogalma, társadalmi és politikai értékek változása Magyarországon. (Munkához való jog, munkaerőpiac, foglalkozáspolitika, munkanélküliség.)
Bérrendszer, adórendszer, jövedelemelosztás.
A szociálpolitika kialakulása.
A juttatások rendszere. A szociális szolgáltatások intézményrendszerének szerkezete.
Helyi intézmények, szociális szolgáltatások, hatósági szociálpolitikai feladatok.
A társadalompolitika értékei és a szociálpolitika alapelvei.

A szociális gondoskodás története

A stúdium bemutatja a szociális intézményrendszerek kiépülését és átalakulását.

A szociálpolitika eseménytörténetének időrendi áttekintésében négy nagyobb korszakot különböztetünk meg:

1. Az állami szociálpolitika előtti időszak.
2. Az állami beavatkozás kezdetei (XVI. - XIX. század)
3. Az állami szociálpolitika intézményesülése, kiteljesedése (a XIX. sz. közepétől).
4. A jóléti államok szociálpolitikája a második világháború után.

A szociális gondoskodás hazai történetét a következő témakörökben tekintjük át:

1. A társadalombiztosítás története.
2. Szociálpolitika 1945 után.
3. Szociálpolitika 1960-1990-ig.
4. Szociálpolitika a rendszerváltás után.

A szociális munka elmélete

A kurzus célja ismertetni a szociális munka alapjait. Alapozó tárgyként áttekintést ad a szociális munka történetéről, módszertanáról és fogalomrendszeréről. Bemutatja a szociális munkát, mint hivatást. Leírja az emberi viselkedés ökológiai modelljét és a szociális munka célrendszerét.

A gyakorlat tapasztalataiból kiindulva tárgyalásra kerül a problémamegoldó megközelítés, a mikro-, mezzo- és makrószintű gyakorlat.

A szociálpolitika intézményrendszere

A szociális szolgáltatások intézményrendszerének szerkezete.

Állami és nem állami szociálpolitikai formák. Nonprofit szolgáltatások. Helyi intézmények, szociális szolgáltatások, hatósági szociálpolitikai feladatok.

Szociálpolitikai intézmények:
- a gyerekek és a fiatalkorúak,
- az aktív korúak,
- az időskorúak,
- a fogyatékosok, egészségkárosodottak segítésére.

A hozzájutás elvei és jogi alapjai. A beavatkozás és be nem avatkozás (normatív és interpretatív szükségletek).

A szegénység története

A szegénység fogalmának mindennapi és tudománytörténeti alakulása (mint állapot, mint bűn, mint társadalmi egyenlőtlenség; szóhasználat: halmozottan hátrányos helyzet, objektív relatív depriváció).
Szegénység tipológiák. A szegénység okaira irányuló kérdésfelvetések ellentmondásossága. Szegénység-kutatások, szubkultúra vita. Deprivációs ciklus, a szegénység újratermelése.
Szegények és más rétegek. A kényszeres modernizáció és integráció összefüggései. A szegénypolitika és történelmi kudarcai. A szegénység szépirodalmi megjelenítése.

Az egyéni esetkezelés módszertana

A stúdium célja az, hogy a szakirodalom közös feldolgozásának segítségével a hallgatók megismerkedjenek a szociális munka módszertanával egyrészt, másrészt pedig spontán segítő készségeik tudatosabb szintre kerüljenek és olyan professzionális technikákat sajátítsanak el, melyek az egyéni esetmunka gyakorlása során nélkülözhetetlenek.

 Esetmegbeszélő szeminárium

A hallgatók itt saját eseteik megbeszélése során a következő technikákat ismerik meg:

- a segítő kapcsolat dinamikája,
- az egyéni esetkezelés mozzanatai,
- interjútechnikák,
- a kliens felmérése (assessment),
- a megállapodás,
- krízisintervenció,
- követési technikák,
- esetismertetés, esettanulmány, dokumentáció,
- irányzatok az egyéni esetkezelésben.

A közösségi munka elmélete és gyakorlata

A tantárgy célja átfogó ismereteket nyújtani a szociális munkáról, mint a szociálpolitika gyakorlati megvalósulásáról. Megismerteti a szociális munka professzionálódási folyamatát, szemléleti alapelveit, gyakorlatának formáit, a különféle klienscsoportokkal végzett munka alapelveit, a szolgáltatások értékelésének lehetőségeit, a szakmai ártalmak elkerülésének módját. A stúdium megalapozza a gyakorlatokat, előkészíti a szupervízióban való részvételt és mindezzel a szakmai identitást is építi.

Szervezetfejlesztés

A tantárgy a következő témaköröket tekinti át:
- a szervezet fogalmi kérdései,
- szervezetrendszerek,
- a szervezet és környezete,
- szervezeti struktúrák,
- szervezeti célok, típusok,
- szervezet és társadalmi tagozódás,
- a döntési mechanizmusok sajátosságai,
- az öntevékenység és az önkéntesség szerepe.

A hallgatóknak képessé kell válniuk a helyi közösségek hálózatának szervezésére, közösségi szolgáltatások tervezésére, fejlesztésére, projektek elkészítésére, cselekvési tervek együttes kidolgozására.

Terepgyakorlat és szupervízió

A kurzus célja olyan tudás és készségek elsajátíttatása, illetve gyakoroltatása, amelyeket a hallgatók szociális intézmények munkatársaiként tevékenységük során alkalmazni tudnak.

Az elméleti anyag előadásait minden esetben szupervíziós ülések követik, ahol a hallgatók saját élmény szinten megismerkedhetnek a szociális munka szupervíziójának elméleti és módszertani alapjaival.

Tematika:
- a szupervízió fogalma és története,
- a szupervízió modelljei,
- csoportdinamikai történések a szupervízióban,
- szervezeti hatalom és szakmai autonómia,
- szupervíziós gyakorlat Magyarországon és Izraelben.

 A holocaust túlélőinek gondozása

A holocaust túlélőire jellemző, speciális traumatizáló tényezők bemutatása.

A traumák latencia ideje. Az interjú módszer, a beszélgetések, az exploráció, a csoport módszer és az egyéni terápiára szocializálás a gondozásban.

 

Társadalom és szociálpolitika tantárgycsoport
Társadalmi és szociálpolitikai alapismeretek                   A szociális gondoskodás története
A szociális munka elmélete              A szociálpolitika intézményrendszere            A szegénység története
Az egyéni esetkezelés módszertana             Esetmegbeszélő szeminárium
A közösségi munka elmélete és gyakorlata        Szervezetfejlesztés     Terepgyakorlat és szupervízió
A holocaust túlélőinek gondozása

    társadalomismeret   |   társadalom és szociálpolitika   |  jogtudomány   |  pszichológia
kötelezően választható fakultációk    |    gyakorlati képzés   |   judaisztika

Zsidó közössészervező (szociális munkás) szak