Az OR-ZSE rövid története

Az egyetemi–egyetemes tudományosság elveit valló rabbiképző intézet felállítását voltaképpen már 1806-ban fölvetették, majd – Európa több hasonló intézményének alapítása idején – Kossuth Lajos későbbi tábori rab­bi­ja, Lőw Lipót is sürgette 1844-ben.

Hosszas hezitálást követően az Országos Rabbiképző Intézet (ORI) végül egy 1877-ben kiadott miniszteri ren­de­let alapján még ugyanazon év október 4-én nyitotta meg kapuit. Gimnáziumi tagozatán a zsidó és a világi tudományok művelésére készítette fel a beiratkozott növendékeket, felsőbb, teológiai karán pedig akadémiai szintű és tudományos megalapozottságú rabbiképzést indított. Az ORI teológiai ta­nul­má­nyai­kat folytató hall­ga­tóit a korabeli európai minőségbiztosítási sza­bá­lyok­nak meg­fe­le­lő­en egy 1891. évi miniszteri ren­de­let köte­lez­te két (később négy) évig a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészettudományi karán heti 12 óra ab­szol­vá­lá­sá­ra, a rabbivá avatás feltételéül pedig előírta a bölcsésztudori cím, tehát a doktorátus meg­szer­zé­sét. A végzettek rabbiként, hittanárként, vagy a Tanítóképző Intézet oktatóiként helyezkedhettek el. Az Orszá­gos Rabbiképző – Zsidó Egyetemen (OR-ZSE) és jogelőd in­téz­mé­nyei­ben napjainkig háromszáznál is több rabbi szerzett diplomát.

A második világháborút megelőző években a magyar kül- és belpolitika fokozott jobbratolódása, az erősödő anti­sze­mi­tiz­mus, az ún. zsidótör­vé­nyek, a deportálás, a Soá, a háborús károk mérhetetlen szenvedést és pusztítást okoztak, majdnem lehetetlenné tették a megmaradt zsidóság közösségi életét, így a magyarországi zsidó isko­láz­ta­tást is. Az államosítások után a 13.000 tanuló oktatását ellátó közel negyven zsidó tanin­té­zet­ből csupán az ORI és a budapesti fiú- és leánygimnázium maradt meg.

Fortepan / Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU.BFL.XV.19.d.1.05.161

A rendszerváltás előnyös fordulatot hozott a magyarországi zsidóság éle­té­ben. Egyre többen íratták be gyermekeiket a zsidó felekezethez tartozó, vagy ahhoz kötődő, régi és új iskolákba. Ezeknek a vál­to­zá­sok­nak köszön­he­tő­en bővült az ORI képzési profilja is. Az intézmény 1999-ben már Országos Rab­bi­kép­ző – Zsidó Egyetem elnevezéssel mű­kö­dött.

Ma az OR-ZSE-n hét szakon és egy szakirányú továbbképzésen lehet vég­zett­sé­get szerezni. Az egye­tem Doktori Iskolájában pedig val­lás­tu­do­mány szakterületen tudományos fokozatot (PhD) és ha­bi­li­tált doktori címet is lehet szerezni.

Az OR-ZSE feladata olyan spirituális centrummá válni, amely magához vonz­za azokat a magyar­or­szá­gi zsidó és nem zsidó értelmiségieket, pro­fesszio­ná­lis kutatókat, akik foglalkoztak, vagy foglalkoznak judaisztikával, a zsidóság tudományával, ill. annak valamely aspektusával. Az OR-ZSE maga köré gyűj­ti azokat a művészeket és tudósokat, média-szakembereket, akik az élet leg­kü­lön­bö­zőbb te­rü­le­te­in te­vé­keny­ked­nek, akik számára a judaisztika szellemi hátteret jelent.

Az OR-ZSE nyitott intézmény, semmiféle diszkriminációt nem alkalmaz. Falai között vallásra és fe­le­ke­zet­re való te­kin­tet nél­kül minden­ki hallgathatja a zsidóság tudományának különböző ágait, ill. el­sa­já­tít­hat­ja a szo­ciá­lis mun­ká­sok hivatását. Egyetemünk mint zsidó intézmény szerepet kíván vállalni a vidéki népesség oktatásában, a tovább­ta­nu­lás út­ján tör­té­nő tár­sa­dal­mi felemelkedésében is. S akkor is küzd a társadalmi együttélést megnehezítő és az ország fel­emel­ke­dé­sét fékező előítéletek ellen, ha azok nem kifejezetten zsidók ellen irányulnak. Az OR-ZSE az antiszemitizmus és az ahhoz hasonló kirekesztő alkot­mány­el­le­nes nézetek és attitűdök ellen az ismeretek terjesztésével, a zsidó vallás, kultúra és hagyomány, valamint az egyetemes emberi kultúra közös értékeinek megismertetésével küzd.

A judaizmus nem térítő vallás. Az OR-ZSE sem tekinti feladatának a zsidó vallás terjesztését. Ugyanakkor öröm számunkra, ha minél többen megismerik a több ezer éves zsidó hagyományokat, a zsidóság eszmerendszerét, mindazt amit a zsidó vallás, a zsidóság fennállásának több ezer éve alatt adott a világnak, a többi nagy monoteista vallásnak, pl. a keresztyénségnek, az iszlámnak. Ahogyan annak tudatosítása is célunk, hogy a zsidóság abszorbeált az őt befogadó népek kultúrájától. Az OR-ZSE támogatja azokat is, akik fel szeretnék fedezni saját zsidóságukat, ill. vissza szeretnének térni zsidó gyökereikhez. Az egyetemen oktató rabbik a neológ rabbitestülettel együttműködve szívesen segítik lelki vezetőként ezt a folyamatot.