Tanulmányi Hivatal

A Tanulmányi Hivatal feladata a hallgatók tanulmányi és személyi ügyeinek intézése, a vizsgák előkészítése, a hallgatói nyilvántartások ve­ze­té­se, a hall­ga­tók­kal össze­füg­gő egyéb ügyek in­té­zé­se. Szak­mai te­vé­keny­ség­ét a rektor­he­lyet­tes, szer­ve­zé­si tevékenységét a főtitkár irá­nyít­ja.Az Egyetem számlaszáma: 11708001-20544557