Judaisztikai Tanszék

A Judaisztikai Tanszék elsődleges oktatási és kutatási tevékenységét a zsidó vallás (judaizmus) és jelenségeinek vallástudományi meg­kö­ze­lí­té­se jellemzi, az írott és a szóbeli, valamint az élő zsidó hagyomány tudományos kutatása, megértése, értelmezése az egyetemes kultúra ré­sze­ként. Így a késő ókori, ún. korai zsidóságtól („early Judaism”) kezdődően a kortárs judaizmus különféle irányzatait is magában foglaló recens idő­sza­kig vizsgálja a tárgyát, leíró vallástudományi, vallástörténeti, vallásnéprajzi vagy éppen valláspszichológiai, vallásszociológiai esz­kö­zök­kel. Ezek a vizsgálatok azonban nem választhatóak el a judaizmus bibliai, talmudi, történelmi, liturgiai, művelődéstörténeti, nyelvi, valamint szociológiai kontextusaitól sem.

A Judaisztikai Tanszék a judaisztika alapszak szakgazdája is egyben.

 

Megbízott tanszékvezető

Dr. Balogh István szakfelelős, főiskolai docens

 

A tanszék főállású oktatói

Dr. Biró Tamás egyetemi docens

Dr. Fényes Balázs rektori tanácsadó

Kántor Anita 

Dr. Komoróczy Szonja egyetemi docens

Dr. Radvánszki Péter egyetemi adjunktus