Felekezeti szociális munkás

A képzés célja

A szakon olyan felekezeti szociális munkások képzése folyik, akik felkészültek az emberi viselkedésről és a társadalmi rendszerekről szóló elméletek felhasználásával, az emberi jogokon és a társadalmi igazságosság elvein alapuló, a társadalmi integrációt, a demokratikus viszonyok erősítését szolgáló szakmai munka végzésére. Képesek az ember és társadalmi környezete közötti harmónia kialakítására és őrzésére, a feszültségeket hordozó viszonyok, szociális problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére, a holokauszt túlélőinek gondozására.

A képzés célja továbbá olyan értékrendszer kialakítása és ennek megfelelő ismeretek nyújtása, amelyek a következő speciális feladatok megoldását is lehetővé teszik: a magyarországi és a régió magyar ajkú zsidó közösségei történetének, fejlődésének megismerése; olyan tudás megszerzése, amely alkalmassá tesz a magyar zsidó szellemi örökség megőrzésére és továbbadására; az ezzel összefüggő speciális problémák fel­is­me­ré­sé­re, ezeknek társadalmi összefüggésben való szemléletére; a zsidó szociális intézmény- és eszközrendszer fejlesztésére és meg­újí­tá­sá­ra társadalmi, intézményi és szakmai szinten. Az alapszakon végzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szak­kép­zett­sé­gük sze­rin­ti elhe­lyez­ke­dés­re, és kel­lő mély­sé­gű elméleti ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaiknak a képzés második, mesterfokozatot adó ciklusában történő folytatásához.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a képzés tartalmát az egyetem fenntartója mint egy­há­zi jogi személy határozza meg.

Hallgatói kötelezettségek

A kurzusok teljesítésének feltétele, hogy az órák minimum 25%-án a hallgatók jelenjenek meg személyesen. 75%-os jelenlét alatt az oktató plusz feladatot ad (pl. prezentáció, zárt helyi dolgozat, beadandó esszé, tereplátogatási-, olvasó-napló, interjú stb. készítése). 75% feletti jelenlét esetén a hallgatok mentesülnek a plusz feladatok alól. Az oktató az év elején közli, hogy melyek a kurzus teljesítésének 75%-os jelenlét melletti alapkövetelményei és melyek a hallgatói 75% alatti jelenlét plusz kötelezettségei. Az oktatók adminisztrálják, ellenőrzik a hallgatói jelenlétet. Az órákon 25% alatti személyes hallgatói részvételt plusz feladatokkal sem lehet kiváltani, ebben az esetben a kurzus teljesítése nem valósulhat meg. Ezek a szabályok egységesen vonatkoznak az esti és a nappali tanrendben tanuló hallgatókra egyaránt.

Dokumentáció
Mintatanterv XLSX
Mintatanterv (2019-től felvettek számára) PDF